Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Coruperea pasivă şi coruperea activă în reglementarea legislaţiei penale a Republicii Moldova


Autor: Nastas Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Igor Ciobanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

corupţie, corupţie electorală, corupţie politică, corupere pasivă, corupere activă, corupere-mulţumire, corupere-cumpărare, trafic de influenţă, persoană cu funcţie de răspundere, funcţionar, agent public străin, avantaj necuvenit, folos necuvenit, remunerare ilicită, provocare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 256 titluri, 154 pagini text de bază, anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare şi obiectivele tezei. Scopul principal al studiului dat rezidă în identificarea caracteristicilor definitorii ale coruperii pasive şi ale coruperii active în contextul infracţiunilor de corupţie, în stabilirea gradului de receptivitate a normelor juridice faţă de aceste manifestări infracţionale, impuse de dezvoltarea lor continuă şi, drept consecinţă, în stabilirea punctelor vulnerabile ale actualelor norme juridice, precum şi a faptelor de comportament corupţional, care au rămas în afara incriminării penale, cum ar fi, spre exemplu, „primirea foloaselor necuvenite”, „coruperea electorală”, „coruperea experţilor, traducătorilor, martorilor” şi alte forme.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea investigaţiei. Prezenta lucrare tinde a fi inovatoare şi, posibil, îndrăzneaţă în aspiraţia noastră de a interpreta unele norme noi pentru legislaţia naţională. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că se face o investigaţie complexă a conţinutului de infracţiune prevăzută de art. 324 şi de art. 325 Cod penal, în baza căreia au fost formulate concluzii şi înaintate recomandări teoretice în vederea perfecţionării continue a legislaţiei.

Noutatea şi rezultatele investigaţiei îşi găsesc exprimare în multiplele propuneri de modificare şi completare a legislaţiei penale expuse în cadrul studiului realizat.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă. Aspectul conceptual al lucrării reprezintă un ansamblu teoretic menit să ordoneze, să concentreze, să explice esenţa infracţiunilor de corupere, contribuind, prin aceasta, la aprofundarea şi amplificarea cunoştinţelor ştiinţifice în domeniu. Considerăm că teza dobândeşte o valoare aplicativă cu totul specială, în primul rând, prin faptul că în ea sunt analizate noile institute juridice care necesită a fi implementate în vederea înlăturării lacunelor existente, sunt relevate punctele vulnerabile ale actualelor incriminări, pentru a împiedica eventuala eludare a persoanelor corupte de la răspundere penală.

Pornind de la concepţiile teoretice asupra temei, lucrarea cuprinde şi unele propuneri practice de aplicare a normelor penale. În special, acestea se referă la modalităţile de calificare a infracţiunilor, în acest sens fiind formulate unele propuneri de lege ferenda care ar minimiza interpretările ambigue şi care ar fi utile în practică.

Cuprins


1. INVESTIGAŢII ŞTIINŢIFICE CU PRIVIRE LA CORUPŢIE ŞI LA INFRACŢIUNILE DE СORUPERE
 • 1.1 Investigaţii ştiinţifice cu privire la infracţiunile de corupere
 • 1.2.Implicaţii teoretice privind corupţia şi infracţiunile de corupere
 • Concluzii la Capitolul I

2. ASPECTE DE DREPT PENAL PRIVIND CORUPEREA PASIVĂ ŞI CORUPEREA ACTIVĂ
 • 2.1 Trăsăturile definitorii ale obiectului coruperii pasive şi al coruperii active
 • 2.2 Latura obiectivă a coruperii pasive şi a coruperii active
 • 2.3 Latura subiectivă a coruperii pasive şi a coruperii active
 • 2.4 Persoana cu funcţie de răspundere – subiect special al coruperii pasive
 • Concluzii la Capitolul II

3. APRECIEREA JURIDICO-PENALĂ A UNOR ASPECTE CONEXE INFRACŢIUNILOR DE CORUPERE
 • 3.1. Relevarea circumstanţelor agravante ale infracţiunilor de corupere
 • 3.2. Liberarea de răspundere penală a persoanei în condiţiile alin. (4) art. 325 Cod penal
 • 3.3. Aprecierea juridică a faptei de primire de către o persoană cu funcţie de răspundere a avantajului necuvenit, în cazul lipsei scopului prevăzut de art. 325 Cod penal
 • 3.4 Concluzii la Capitolul III