Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Reprezentarea şi intermedierea – instituţii fundamentale în dreptul privat


Autor: Mîţu Gheorghe
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Sergiu Băieşu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.03-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Cuvinte Cheie

reprezentare, intermediere, administrator, persoană fizică, persoană juridică, mandat, comision, expediţie, agenţie, administrare fiduciară, broker, agent

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii, bibliografia din 332 denumiri, 181 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări este analiza instituţiilor reprezentării şi intermedierii în dreptul privat prin prisma domeniului de aplicabilitate ale acestora. Principalele obiective prestabilite întru realizarea acestui deziderat au fost analiza apariţiei şi evoluţiei acestor relaţii şi ale reglementărilor lor, definirea conceptelor supuse studiului şi evidenţierea domeniilor lor de aplicabilitate pentru a demonstra că instituţiile reprezentării şi intermedierii sunt unele fundamentale în dreptul privat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei se manifestă prin formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic, elaborarea recomandărilor necesare optimizării interpretării şi aplicării normelor juridice care reglementează instituţiile reprezentării şi intermedierii şi a celor tangenţial legate de acestea, înaintarea propunerilor de lege ferenda care rezultă logic din investigaţiile realizate, contribuind la completarea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, astfel încît aceasta să corespundă relaţiilor sociale pe care o economie de piaţă le reclamă, dar şi standardelor uniforme în materie de drept privat recunoscute de organismele internaţionale competente. Metodologia cercetării tezei constă în folosirea metodei analizei istorice, logice, comparative, sistemice, dinamice, de sinteză, etc.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că în lucrare se încearcă o tratare multi-aspectuală a reglementărilor juridice a instituţiilor reprezentării şi intermedierii. În teză sînt formulate concepte, noţiuni, teze, sînt sugerate recomandări de actualitate în lumina realităţilor economice, sociale şi juridice actuale şi de perspectivă: reprezentare legală, reprezentare convenţională (mandat, comision, administrare fiduciară, agenţie, expediţie), intermediere comercială, etc. Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, precum şi pentru specialiştii din domeniu. De asemenea, lucrarea se adresează persoanelor din învăţămîntul juridic şi cercetătorilor ştiinţifici. Rezultatele tezei au fost implementate cu succes în Curriculum-urile universitare şi la elaborarea manualelor de drept civil.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR PRIVIND REPREZENTAREA ŞI INTERMEDIEREA
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice privind instituţiile reprezentării şi intermedierii
 • 1.2. Problemele de cercetare - propuneri, soluţii
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAŢIUNI GENERALE DESPRE REPREZENTARE ŞI INTERMEDIERE
 • 2.1. Conceptul: scopul şi definiţia reprezentării şi intermedierii
 • 2.2. Natura juridică a reprezentării şi intermedierii
 • 2.3. Reglementarea juridică a reprezentării şi intermedierii
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DOMENIUL DE APLICABILITATE AL REPREZENTĂRII
 • 3.1. Reprezentarea persoanelor fizice
 • 3.2. Reprezentarea persoanelor juridice
 • 3.3. Particularităţile reprezentării societăţilor civile
 • 3.4. Reprezentarea legală în raporturile patrimoniale dintre soţi. Mandatul tacit reciproc al soţilor în regimul comunităţii de bunuri
 • 3.5. Reprezentarea legală în materia obligaţiilor
 • 3.6. Reprezentarea în materie succesorală
 • 3.7. Reprezentarea convenţională în contractul de mandat
 • 3.8. Reprezentarea convenţională în domeniul proprietăţii intelectuale
 • 3.9. Reprezentarea convenţională în contractul de administrare fiduciară
 • 3.10. Reprezentarea convenţională în contractul comercial de agenţie
 • 3.11.Contractul de comision
 • 3.12. Varietăţile contractului de comision
 • a) Comisionarul profesionist
 • b) Contractul de consignaţie
 • c) Comis-voiajorii
 • d) Particularităţile contractului de comision pe piaţa valorilor mobiliare
 • e) Contractul de comision în domeniul activităţii vamale
 • f) Contractul de expediţie
 • 3.13. Concluzii la capitolul 3

4. DOMENIUL DE APLICABILITATE AL INTERMEDIERII
 • 4.1. Intermedierea închirierii de locuinţe
 • 4.2. Intermedierea împrumutului
 • 4.3. Intermedierea comercială
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI