Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străinului în dreptul internaţional public


Autor: Burian Cristina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Natalia Chirtoacă
doctor, conferenţiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Instituţia: Institutul de Istorie al AŞM
CSS: D 15-12.00.10-27.03.08
Institutul de Istorie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

migraţie, străin, refugiat, cetăţenie, reglementarea juridică, politica migraţională, Uniunea Europeană, globalizarea economică.

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 279 numiri, 13 anexe, 159 de pagini de text de bază, 3 figuri, 5 tabele, 3 liste, 2 cereri-chestionare. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 10 articole publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova şi o monografie. Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de circa 13,33 coli de autor.

Domeniul de studiu: analiza complexă, multiaspectuală a fenomenului migraţiei şi a statutului juridic al străinului în dreptul internaţional public.

Scopul şi obiectivele lucrării. analiza lucrărilor ştiinţifice şi a publicaţiilor în domeniul migraţiei; studierea apariţiei şi evoluţiei fenomenului migraţiei şi a statutului juridic al străinului; evidenţierea în mod deosebit a tendinţelor politicilor europene în materia dată şi nu în ultimul rând cea a Republicii Moldova; cercetarea legislaţiei naţionale şi a convenţiilor internaţionale în domeniul migraţiei şi a statului juridic al străinului la care Republica Moldova este parte; realizarea unei analize comparative a legislaţiilor naţionale ale statelor membre ale uniunii Europene privind străinii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a tezei este asigurată de argumentarea necesităţii delimitării politicilor internaţionale în domeniul migraţiei şi a importanţei acestora atât din punctul de vedere al statului de origine cât şi al statului gazdă fiind propusă caracteristica lor politico-juridică, precum şi analiza actelor juridice naţionale şi internaţionale în domeniul migraţiei.

Semnificaţia teoretică. Metodologia utilizată în teză denotă caracterul interdisciplinar al cercetării, corespunde tendinţelor moderne de dezvoltare a ştiinţei juridice, concluziile şi recomandările obţinute pot fi utilizate la perfecţionarea politicii migraţionale a Republicii Moldova şi la îmbunătăţirea cadrului legal în domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării.Rezultatele cercetării pot servi în calitate de material suplimentar la suporturile de curs la Drept Internaţional Public, sau pot fi utilizate la elaborarea unor cursuri speciale noi, ca de exemplu, Dreptul cetăţenilor străini, Dreptul refugiaţilor etc.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării sînt utilizate în procesul de studii, la predarea cursului „Dreptul refugiaţilor” în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova.

Cuprins


1. FENOMENUL MIGRAŢIEI ŞI STATUTUL JURIDIC AL STRĂINULUI ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Studii ştiinţifice în materie de reglementare juridică internaţională şi politici
 • naţionale în domeniul migraţiei şi a statutului juridic al străinului
 • 1.2. Cadrul normativ privind reglementarea juridică în domeniul migraţiei şi a statutului juridic al străinului
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI MIGRAŢIEI ŞI REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ACESTUIA
 • 2.1. Caracteristica apariţiei şi evoluţiei fenomenului migraţiei şi a statutului juridic al străinului
 • 2.2. Unele precizări necesare cu privire la noţiunile: imigrant şi străin
 • 2.3. Reglementări juridice internaţionale şi politici naţionale în domeniul migraţiei şi a statutului juridic al străinului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FENOMENUL MIGRAŢIEI ÎN EUROPA ŞI MIGRAŢIA TRANSNAŢIONALĂ
 • 3.1. Rolul şi importanţa tratatelor semnate de UE în domeniul imigraţiei
 • 3.2. Politicile europene în materia imigraţiilor
 • 3.3. Impactul fenomenului migraţiei asupra economiei naţionale a statelor gazdă
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. REGLEMENTAREA MIGRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Reglementarea juridică a migraţiei şi a statutului juridic al străinului în Republica Moldova
 • 4.2. Politica migraţională a Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare europeană
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4