Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii


Autor: Popescu Nicolae
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.01-25.12.03
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

egalitate, multiculturalism, diversitate etnică, stereotip, prejudecată, toleranţă, gender, discriminare, drepturi, libertăţi, ageism, rasism, xenofobie, intoleranţă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 155 titluri, 177 de pagini de text de bază, 7 tabele, 2 anexe.

Numărul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 12 lucrări ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova şi România.Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de circa 12,00 c.a..

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării: examinarea complexă a fenomenului discriminării prin prisma principiului egalitǎţii, prin construirea unei societăţi a non-discriminării şi elaborarea, în virtutea acestui fapt, a conceptului de eliminare a discriminării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în studierea complexă a fenomenului discriminării şi, în aceast sens, elaborarea în doctrina autohtonă a concepţiei contemporane cu privire la eliminarea formelor de discriminare prin elaborarea şi propunerea de rezultate principial noi, ce permit a formula concluzii, generalizări şi legităţi ştiinţifice de natură să genereze soluţii originale pentru ştiinţa şi practica în domeniul eliminării discriminării.

Rezultatele investigaţiilor vor contribui la dezvoltarea continuă a ştiinţei teoriei generale a dreptului, la protecţia juridică a drepturilor omului şi în special, la aprofundarea cunoştinţelor teoretice asupra formelor de discriminare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigaţiilor vor contribui la dezvoltarea continuă a ştiinţei teoriei generale a dreptului, la protecţia juridică a drepturilor omului şi în special, la aprofundarea cunoştinţelor teoretice asupra formelor de discriminare. Deasemenea, vor putea fi utilizate de cercetătorii care vor continua investigaţiile în acest domeniu, precum şi în procesul de instruire juridico-profesională; o sursă de popularizare a cunoştinţelor juridice a formelor de discriminare prin prisma practicii sociale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării şi propunerile efectuate pe tema tezei au servit drept suport pentru elaborarea unui concept teoretic despre racordarea legislaţiei naţionale la cea internaţională în domeniul eliminării discriminării.Rezultatele cercetării sunt utilizate în procesul de studii, la predarea cursului „Protecţia drepturilor omului” în cadrul ULIM.on-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii” . Teză pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în drept. Chişinău, 2010.

Cuprins


I. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND FENOMENUL DISCRIMINĂRII PRIN RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII CA MIJLOC DE ASIGURARE A DREPTURILOR OMULUI ŞI DE ELIMINARE A DISCRIMINĂRII
 • 1.1. Egalitatea şi nondiscriminarea în sistemul principiilor de drept
 • 1.2. Egalitatea şi nediscriminarea - principii de drept în vederea protecţiei, promovării şi garantării drepturilor omului
 • 1.3. Aspecte cu privire la coraportul dintre fenomenul discriminării si respectarea drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii
 • 1.4. Concluzii la capitolul I

II. ELIMINAREA DISCRIMINĂRII CU REFERIRE LA DIFERENŢELE DINTRE PERSOANE PRIN PRISMA RESPECTĂRII PRINCIPIULUI EGALITĂŢII ÎN DREPTURI
 • 2.1.Dezbateri clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale
 • 2.2.Interfaţa dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva melting pot-ului, a multiculturalismului, a pluralismului etnic şi a grupului dominant .
 • 2.2.1. Unitate şi diversitate etnică în Uniunea Europeană
 • 2.2.2. Unitate şi diversitate etnică în România şi Republica Moldova
 • 2.3. Persecuţia religioasă şi discriminarea pe motiv religios
 • 2.4.Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex
 • 2.5.Problemele îmbătrânirii şi ageism-ul contemporan
 • 2.6. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi
 • 2.7. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană
 • 2.8. Concluzii la capitolul II

III. PROTECŢIA JURIDICĂ ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII.
 • 3.1. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminării
 • 3.2. Analiza cadrului instituţional din Europa privind eliminarea discriminării
 • 3.3. Analiza cadrului instituţional din România şi Republica Moldova privind eliminarea discriminării
 • 3.3.1.Contextul legislativ al non-discriminării în România
 • 3.3.2.Integrarea europeană
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI