Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principiile răspunderii juridice


Autor: Mîrzac (Mititelu) Didina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.01-25.12.03
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

principiile dreptului, principiile răspunderii juridice, răspunderea juridică, principiul responsabilităţii, legalitate, prezumţia nevinovăţiei, răspundere personală, justeţea sancţiunii, celeritatea răspunderii juridice, structura genetică a principiilor, structura logică, funcţiile principiilor răspunderii juridice.

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este structurată în introducere, patru capitole, urmate de concluzii şi recomandări, bibliografia din 351 numiri, 197 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii. Teza de doctorat este dedicată în întregime principiilor răspunderii juridice, structurii şi funcţiilor acestora, studierii rolului şi locului principiilor în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice şi a conexiunii acestora cu principiile fundamentale ale dreptului.

Scopul şi obiectivele lucrării. Studierea rolului şi locului principiilor răspunderii juridice în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice precum şi structura, funcţiile acestora în sistemul de principii existente în domeniul dreptului, a conexiunilor cu principiile fundamentale ale dreptului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Constă în circumscrierea abordării principiilor răspunderii juridice din punct de vedere al analizei doctrinare, normative şi practice ca factori cu impact determinant asupra realizării conform legii a răspunderii juridice. În teză au fost abordate principiile răspunderii juridice ca determinante ale corectitudinii aplicării normelor, instituţiei răspunderii juridice, locul şi importanţa lor în sistemul de principii aplicabile în drept, aspecte teoretice vis-a-vis de delimitarea principiilor răspunderii juridice. De asemenea în teză şi-a găsit materializarea abordarea structural-funcţională a metodologiei cercetării teoretice a principiilor răspunderii juridice, structura logică şi genetică a lor, noţiunea şi clasificarea principiilor răspunderii juridice.

Valoarea aplicativă a lucrării. Teza, concluziile şi recomandările privind esenţa, conţinutul, structura şi funcţiile principiilor răspunderii juridice, legăturile acestora cu principiile fundamentale ale dreptului, completează baza teoretică a acestui concept ştiinţific, dar şi orientează spre anumite măsuri practice din partea statului, în special a unui stat de drept.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării şi concluziile teoretice formulate pot fi utilizate în procesul perfecţionării legislaţiei, la elaborarea şi modificarea unor acte normative, deoarece deficienţele ce apar în cadrul soluţionării problemelor răspunderii juridice nu pot fi depăşite fără conceptualizarea teoretică a principiilor generale ale ei. De asemenea rezultatele investigaţiei pot fi folosite la perfecţionarea curriculei la ciclul universitar I, licenţă şi la ciclul II, masterat, la elaborarea cursurilor şi a manualelor de teoria generală a dreptului, metodologia dreptului.

Cuprins


1. NOMINALIZARE PROBLEMEI PRINCIPIILOR RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN ŞTIINŢA DREPTULUI
 • 1.1. Importanţa categoriei de principii pentru drept şi pentru instituţiile acestuia
 • 1.2.Accepţiunile noţiunii de principii ale răspunderii juridice în legislaţie şi doctrina juridică
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A SISTEMULUI DE DREPT
 • 2.1. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite
  • 2.1.1. Condiţiile răspunderii juridice – determinante ale aplicării normelor răspunderii juridice
  • 2.1.2. Principiile răspunderii juridice – determinante ale corectitudinii aplicării normelor răspunderii juridice
 • 2.2. Evidenţierea categoriei principiilor răspunderii juridice în totalitatea de categorii de principii aplicabile în drept
  • 2.2.1. Importanţa categoriei de principii pentru sistemul de drept şi pentru instituţiile dreptului
  • 2.2.2. Locul şi importanţa principiilor răspunderii juridice în sistemul de principii aplicabile în drept
 • 2.3. Responsabilitatea juridică – principiu general al dreptului şi principiu al răspunderii juridice
  • 2.3.1. Conceptul criteriile şi cadrul de manifestare a responsabilităţii juridice
  • 2.3.2. Temeiul şi principiile responsabilităţii juridice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3.SISTEMUL PRINCIPIILOR RĂSPUNERII JURIDICE
 • 3.1. Conceptul sistemului principiilor răspunderii juridice
 • 3.2. Acţiunea principiilor generale ale răspunderii juridice
 • 3.3. Acţiunea principiilor speciale ale răspunderii juridice
 • 3.4.Concluzii la capitolul 3

4. STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE PRINCIPIILOR RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 4.1. Abordarea structural – funcţională a metodologiei cercetării teoretice a principiilor răspunderii juridice
 • 4.2. Structura principiilor răspunderii juridice
  • 4.2.1. Importanţa analizei principiilor răspunderii juridice în calitate de sistem cu structură proprie
  • 4.2.2. Structura genetică a principiilor răspunderii juridice
  • 4.2.3. Structura logică a principiilor răspunderii juridice
 • 4.3.Funcţiile principiilor răspunderii juridice
  • 4.3.1. Noţiunea de funcţie a principiilor răspunderii juridice
  • 4.3.2. Clasificarea funcţiilor principiilor răspunderii juridice
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI