Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul politicilor economice asupra datoriei publice


Autor: Teleucă Lina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Igor Enicov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-08.00.10-18.06.09
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

datoria publică, datoria publică internă, datoria publică externă, veniturile publice, cheltuielile publice, deficit bugetar, politica economică a statului, politica bugetar-fiscală, politica în domeniul datoriei publice, restructurarea datoriei publice externe, analiza econometrică

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 109 titluri, 16 anexe şi este perfectată pe 165 de pagini, 35 de figuri şi 26 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl constituie datoria publică şi căile posibile de corelare a politicilor economice cu politica în domeniul datoriei publice în scopul reducerii acesteia.

Scopul cercetării este analiza şi generalizarea teoriilor privind datoria publică, stabilirea circumstanţelor de apariţie a acestui fenomen, a efectelor de influenţă a politicilor economice din ţară asupra ei şi viceversa, precum şi studierea necesităţii şi a căilor de reducere a datoriei publice în Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe metodele de modelare economico-matematică, pe metodele inducţiei, deducţiei, analizei şi sintezei, comparării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: formularea şi tratarea procesului desfăşurării în timp a consumului, determinarea cuantumului real al datoriei publice şi a impactului impozitelor şi achiziţiilor guvernamentale asupra datoriei publice, elaborarea modelului econometric privind influenţa unor factori asupra datoriei publice, analiza posibilităţilor de adaptare a politicii economice externe în condiţiile transformărilor sistemice tranziţionale.

Semnificaţia teoretică este constituită din concepţiile şi lucrările ştiinţifice dedicate aspectelor teoretice şi practice ale datoriei publice; aspectelor teoretice şi practice ale impactului diferitor elemente ale politicii economice a statului asupra datoriei publice; adaptării politicii economice externe în condiţiile transformărilor sistemice tranziţionale în scopul administrării eficiente a datoriei publice.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în: analiza factorială a influenţei unor politici economice în Republica Moldova asupra datoriei publice, precum şi argumentarea ştiinţifică a căilor posibile de reducere a datoriei publice privite prin prisma perfecţionării politicii economice în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării şi propunerile efectuate pe tema tezei au fost analizate şi implementate la nivel naţional, în cadrul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi al altor organe legislative în procesul de elaborare a legislaţiei noi şi de perfecţionare a celei existente; în cadrul instituţiilor de învăţământ economic superior în procesul de studii la disciplinele de specialitate ce ţin de domeniul financiar.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICE ALE DATORIEI PUBLICE
 • 1.1. Noţiuni generale privind datoria publică
 • 1.2. Argumentarea teoretică şi metodologică a datoriei publice
 • 1.3. Structura datoriei publice şi indicatorii de evaluare a proporţiilor ei
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA TEORIILOR ŞI PRACTICILOR INTERNAŢIONALE PRIVIND IMPACTUL POLITICILOR ECONOMICE ASUPRA DATORIEI PUBLICE
 • 2.1. Problema determinării cuantumului real al datoriei de stat
 • 2.2. Factorii creşterii şi consecinţele datoriei publice
 • 2.3. mpactul impozitelor şi a achiziţiilor guvernamentale asupra datoriei publice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INTERACŢIUNEA POLITICILOR ECONOMICE ŞI DATORIEI PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Caracteristica politicilor economice în procesul dezvoltării Republicii Moldova la nivel macro la etapa actuală
 • 3.2. Reglementarea legislativă a datoriei publice în Republica Moldova
 • 3.3. Analiza datoriei de stat interne şi externe în Republica Moldova la etapa actuală
 • 3.4. Rolul organizaţiilor financiare internaţionale în desfăşurarea reformelor economice din Republica Moldova
 • 3.5. Analiza econometrică a influenţei factorilor de politici economice în Republica Moldova asupra datoriei publice
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. PROBLEME ŞI SOLUŢII PRIVIND ADMINISTRAREA DATORIEI PUBLICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Adaptarea politicii economice externe în condiţiile transformărilor sistemice tranziţionale
 • 4.2. Practica internaţională privind restructurarea datoriei publice externe
 • 4.3. Căile posibile de corelare a politicilor economice cu politica în domeniul datoriei publice în Republica Moldova
 • 4.4. Căile posibile de reducere a datoriei publice privite prin prisma perfecţionării politicii economice în Republica Moldova
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI