Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea elementelor limbajului plastic (în cadrul cursului arta textilă)


Autor: Arbuz-Spatari Olimpiada
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ana Simac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 35-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

artă textilă, aptitudine creativă, atitudine creativă, compoziţie artistică, creativitate artistică, imprimeu artistic, limbaj plastic, metodă didactică, produs de creaţie

Adnotare

Teza s-a format din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 206 bibliografice, 150 pagini text de bază, 14 tabele, 32 figuri, 7 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 23 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: studiul dezvoltării creativităţii artistice a studenţilor pedagogi artişti plastici pe interacţiunea factorilor personalitate de creaţie, proces de creaţie, produs de creaţie.

Problema cercetării: Ce repere teoretico-metodologice ar trebui structurate/elaborate/ aplicate pentru explorarea LP în dezvoltarea creativităţii artistice la studenţii FAPD?

Scopul: Fundamentarea teoretică şi practic-experimentală a metodologiei dezvoltării creativităţii artistice la studenţi prin studierea şi aplicarea ELP în cadrul cursului Artă textilă.

Obiectivele cercetării au vizat explorarea istorică a principiilor artei, limbajului plastic, creativităţii artistice şi metodologiei dezvoltării ei; structurarea conceptelor de limbaj plastic şi creativitate artistică (a studenţilor); stabilirea nivelurilor de creativitate incipientă/posibilă a studenţilor; elaborarea conceptului metodologic specific DCAS în arta imprimeu artistic; validarea experimentală a metodologiei de DCAS; sistematizarea valorilor creativităţii artistice dezvoltate a studenţilor şi a criteriilor de evaluare a acesteia; analiza, sinteza şi generalizarea rezultatelor, elaborarea recomandărilor practice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în punerea problemei DCAS printr-o metodologie întemeiată pe epistemologia artei; stabilirea evoluţiei istorice a conceptelor de creativitate, limbaj plastic şi metodologie de DCAS; elaborarea unei metodologii originale de DCAS în cadrul cursului Imprimeu artistic; stabilirea criteriilor de evaluare a creativităţii artistice a studenţilor şi stabilirea nivelurilor creativităţii acestora.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în precizarea termenilor creativitate artistico-plastică şi metodologie educativ-didactică, în stabilirea reperelor epistemologice ale metodologiei de DCAS în arta textilă imprimeu artistic. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în metodologia de DCAS în arta textilă imprimeu artistic; stabilirea nivelurilor reale/posibile de creativitate artistică şi a referenţialului de formare profesională a studenţilor pedagogi artişti plastici. Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a făcut/se face prin aplicarea metodologiei elaborate în cadrul cursului Imprimeu artistic la FAPD a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă.

Cuprins


1. PERSPECTIVA ISTORICĂ DE FORMARE LA STUDENŢI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE
 • 1.1. Creativitatea artistică şi limbajul plastic în viziune estetică
  • 1.1.1. Creativitatea.
  • 1.1.2. Cercetarea limbajului plastic
 • 1.2. Abordarea creativităţii în ştiinţele educaţiei
  • 1.2.1. Abordarea psihologică a creativităţii şi limbajului plastic
  • 1.2.2. Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţi
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE TEORETICE PENTRU DEZVOLTAREA LA STUDENŢII PEDAGOGI A CREATIVITĂŢII ARTISTICE
 • 2.1. Creativitate şi limbaj artistic în artele plastice/arta textilă
 • 2.2. Procesul de creaţie în artele plastice
 • 2.3. Particularităţile personalităţii de creaţie în artele plastice
 • 2.4. Factorii dezvoltării creativităţii artistice la studenţii pedagogi
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

 • 3. METODOLOGIA DEZVOLTĂRII CREATIVITĂŢII ARTISTICE LA STUDENŢII FACULTĂŢII DE ARTE PLASTICE
 • 3.1. Conceptualizarea metodologiei dezvoltării creativităţii artistice la studenţi
 • 3.2. Modelul teoretic de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor
 • 3.3. Metode, procedee şi tehnici de studiu şi aplicare a elementelor limbajului plastic în arta textilă
 • 3.4. Evaluarea creativităţii artistice a studenţilor în domeniul artei textile
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3.

4. VALORI ALE CREATIVITĂŢII STUDENŢILOR, PERFORMATE CONFORM METODOLOGIEI SPECIFICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII ARTISTICE
 • 4.1. Metodologia experimentului
 • 4.2. Nivelurile incipiente de creativitate artistico-plastică ale studenţilor pedagogi
 • 4.3. Dezvoltarea creativităţii studenţilor în cadrul cursului Imprimeu artistic
  • 4.3.1. Strategia generală de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor
  • 4.3.2. Sistemul activităţii de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor
  • 4.3.3. Evaluarea nivelurilor de dezvoltare a creativităţii artistice a studenţilor
 • 4.4. Valori ale produselor create de studenţi şi ale personalităţii lor artistice
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4