Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectele financiare ale migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova


Autor: Belobrov Angela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Anatol Caraganciu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.10-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Cuvinte Cheie

migraţia forţei de muncă, remitenţe, climat migraţional, evaluarea climatului migraţional, efecte financiare, măsurarea efectelor financiare, efectele migraţiei, rezilienţă financiară, analiza cost-beneficiu, gestiunea migraţiei economice

Adnotare

Teza cuprinde introducerea, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 225 de titluri, 31 de nexe, 170 de pagini text de bază, inclusiv 44 de figuri, 30 de tabele şi 22 de formule.

Rezultatele obţinute sunt publicate în peste 20 de lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie (coautor).

Domeniul de studiu: finanţe, monedă şi credit, relaţii valutar-financiare internaţionale.

Scopul şi obiectivele lucrării: identificarea şi evaluarea efectelor financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă asupra economiilor naţionale şi formularea recomandărilor privind raţionalizarea gestiunii procesului migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute: elaborarea conceptului şi metodologiei de evaluare a climatului migraţional; identificarea ansamblului efectelor fenomenului migraţiei economice internaţionale la nivel micro-, mezo- şi macroeconomic în ţările de origine şi de destinaţie a migranţilor; elaborarea categoriei economice efect financiar, precizarea efectelor financiare şi funcţiilor remitenţelor; construirea unui set de indicatori de analiză a fluxurilor de remitenţe; identificarea corelaţiilor dintre remitenţe şi indicatorii macroeconomici în Republica Moldova; elaborarea unui model de măsurare a impactului remitenţelor asupra aprecierii cursului valutar al leului moldovenesc; elaborarea modelului de determinare a rezultatului net al migraţiei economice externe din diverse perspective macroeconomice prin aplicarea analizei cost-beneficiu; estimarea rezultatului net al migraţiei forţei de muncă din Republica Moldova din perspectiva efectelor financiare.

Semnificaţia teoretică constă în conceptele propuse, metodologiile noi elaborate, constatările realizate, care vor servi drept suport pentru cercetările ştiinţifice viitoare. Totodată, teza poate fi propusă ca sursă bibliografică în procesul didactic din instituţiile de învăţământ economic superior.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în: dezvoltarea abordărilor teoretice şi metodologice de analiză şi evaluare a cauzelor şi efectelor migraţiei forţei de muncă, iar, prin operaţionalizarea indicatorilor de analiză a remitenţelor, cercetarea dă viaţă unui instrument bogat în cuantificare, analiză, percepţie şi decizie la îndemâna tuturor celor interesaţi de cunoaşterea şi gestionarea fenomenului migraţiei economice externe.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în activitatea Ministerului Economiei al Republicii Moldova.

Cuprins


1. Aspecte teoretico-economice ale fenomenului migraţiei externe a forţei de muncă
 • 1.1. Elemente definitorii ale fenomenului migraţiei externe
 • 1.2. Tratarea migraţiei în literatura economică contemporană
 • 1.3. Specificarea relaţiei cauzale migraţie-dezvoltare
 • 1.4. Precizări metodologice privind remitenţele
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. Contribuţia migraţiei externe a forţei de muncă asupra economiilor naţionale
 • 2.1. Climatul migraţional în ţările de origine şi destinaţie
 • 2.2. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de origine ale migranţilor
 • 2.3. Influenţa migraţiei asupra economiilor ţărilor de destinaţie ale migranţilor.
 • 2.4. Impactul crizelor financiare asupra migraţiei internaţionale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. Incidenţe financiare ale remitenţelor în Republica Moldova
 • 3.1. Fundamentarea conceptuală a efectelor financiare ale remitenţelor
 • 3.2. Analiza remitenţelor în Republica Moldova
 • 3.3. Efectele financiare ale remitenţelor în Republica Moldova
 • 3.3.1. Analiza impactului influxurilor de remitenţe asupra echilibrului Balanţei de Plăţi Externe a Republicii Moldova şi a cursului de schimb al leului moldovenesc.
 • 3.3.2. Corelarea fluxurilor de remitenţe cu operaţiunile pieţelor valutare şi monetare din Republica Moldova
 • 3.3.3. Efectele remitenţelor asupra finanţelor publice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. Strategii de gestiune a procesului migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova
 • 4.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă prin aplicarea Analizei Cost-Beneficiu
 • 4.2. Evaluarea efectelor financiare ale migraţiei economice externe cu aplicarea Analizei Cost-Beneficiu
 • 4.3. Raţionalizarea implicării statului în gestiunea fenomenului migraţiei externe a forţei de muncă din Republica Moldova …
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

Concluzii generale şi recomandări