Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Politicile editoriale ale TV Moldova 1: analiză istorico-mediologică (anii 1958-2009)


Autor: Parfentiev Boris
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Constantin Marin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-10.01.10-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

politici editoriale, operatorul naţional de televiziune, TV Moldova 1, instituţie publică audiovizuală, instituţie media, produs mediatic, entitate media, evoluţia politicilor editoriale, grila de emisie, principii şi valori editoriale

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei compartimente, concluzii şi recomandări, bibliografie – 231 de surse, 9 anexe. 153 pagini – text de bază. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 12 lucrări ştiinţifice, 5,0 coli de autor.

Domeniul de studiu al tezei: cercetarea ştiinţifică, teoretică şi practică a politicilor editoriale ale instituţiei publice audiovizuale, a căilor de perfecţionare a activităţii televiziunii publice, perfectării politicilor editoriale în conformitate cu rigorile faţă de instituţia publică a audiovizualului.

Scopul şi obiectivele lucrării:conceptualizarea politicilor editoriale, evidenţierea principiilor, valorilor editoriale, a regulilor de programare a emisiei televizate, analiza evoluţiei politicilor editoriale promovate de Televiziunea Naţională (instituţie de stat – instituţie publică) şi propunerea unui nou model de politici editoriale pentru Televiziunea publică Moldova 1.

Metodologia cercetării ştiinţificeare la bază principii generale şi specifice de studiu pentru ştiinţele istorice, precum şi cele ale ştiinţelor comunicării, inclusiv principiile: ştiinţific, al obiectivităţii, istorismului, abordării sistemice şi dialectice.

Suportul metodologic utilizat: metodele istorico-cronologică, comparativ-istorică, social-politologică, analizei de conţinut ş.a.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: conceptualizarea politicilor editoriale ale instituţiei publice a audiovizualului şi evidenţierea particularităţilor lor, studierea evoluţiei politicilor editoriale ale Televiziunii Naţionale promovate pe parcursul activităţii sale de 50 de ani, elaborarea noului model de politici editoriale pentru instituţia publică a audiovizualului (în special pentru Televiziunea publică Moldova 1)

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa teoretică a cercetării rezidă în oferirea unei viziuni integratoare asupra tuturor aspectelor referitoare la elaborarea şi promovarea politicilor editoriale ale instituţiei publice a audiovizualului. Pentru prima dată, în cadrul unei lucrări de cercetare a politicilor editoriale sunt reflectate mai multe aspecte ce ţin de conceptualizarea politicilor editoriale, de tipologia instituţiilor mass-media şi politicile editoriale specifice lor, sunt scoase în evidenţă particularităţile politicilor editoriale ale instituţiei publice audiovizuale etc.

Valoarea practic-aplicativă este conferită tezei de soluţiile şi propunerile concrete, formulate cu privire la ajustarea noilor politici editoriale ale TV Moldova 1 la rigorile instituţiei publice audiovizuale contemporane. Teza reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniul mass-media electronice, preocupaţi de problema politicilor editoriale ale instituţiei publice audiovizuale.

Rezultatele ştiinţifice ale lucrării au fost prezentate în cadrul conferinţelor ştiinţifice de la USM, ULIM, AMTAP şi propuse spre implementare managementului Companiei „Teleradio – Moldova” şi postului de televiziune DTV din Chişinău, de asemenea au fost aplicate în activitatea ştiinţifico-didactică a autorului în calitate de lector superior la Catedra Jurnalism, Universitatea de Stat din Moldova. Cuprins

Cuprins


1. POLITICILE EDITORIALE ÎN DOMENIUL AUDIOVIZUALULUI: ABORDARE TEORETICO-DIACRONICĂ
 • 1.1. Conceptualizarea politicilor editoriale
 • 1.2. Particularităţile politicilor editoriale ale instituţiei publice audiovizuale
 • 1.3. Concluzii la Compartimentul 1.

2. POLITICILE EDITORIALE ALE TELEVIZIUNII NAŢIONALE CA INSTITUŢIE DE STAT: ITINERAR ISTORIC
 • 2.1. Politicile editoriale ale televiziunii moldoveneşti de stat în perioada sovietică ( 1958 – 1990 )
 • 2.2. Politicile editoriale ale Televiziunii Naţionale din Republica Moldova în primii ani de tranziţie de la totalitarism la democraţie (1990 – 1994 )
 • 2.3. Dimensiuni ale politicilor editoriale promovate de instituţia de stat TV Moldova în anii 1994-2004
 • 2.4. Concluzii la Compartimentul 2

3. NOUA PARADIGMĂ A POLITICILOR EDITORIALE ALE TELEVIZIUNII PUBLICE MOLDOVA 1
 • 3.1. Politicile editoriale ale TV Moldova 1 în contextul Legii despre Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (2004 – 2006)
 • 3.2. Impactul Codului Audiovizualului al Republicii Moldova asupra politicilor editoriale ale TV Moldova 1 (2006 – 2009)
 • 3.3. Politicile editoriale ale TV Moldova 1 din perspectiva valorică a radiodifuzorului public contemporan
 • 3.4. Concluzii la Compartimentul 3