Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Aspecte juridice naţionale şi internaţionale privind tortura şi tratamentul inuman şi degradant


Autor: Bolocan-Holban Augustina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.87 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tortură, tratament inuman, tratament degradant, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, „prag minim de severitate”, Comitetul european pentru prevenirea torturii (CPT), organizarea sau instigarea acţiunilor de tortură, cercetarea legală a cazurilor de tortură, acte internaţionale

Adnotare

Structura tezei: teza conţine introducere, trei compartimente, concluzii, recomandări, bibliografia din 140 surse, 3 anexe, 128 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 7 publicaţii ştiinţifice la tema tezei.

Domeniul de studiu vizează în principal dreptul penal, partea specială şi în facultativ, dreptul internaţional.

Scopul lucrării: cercetarea multiaspectuală şi complexă a fenomenelor torturii, tratamentului inuman şi degradant, atît la nivel naţional, cît şi la nivel internaţional.

Obiectivele tezei: investigarea situaţiei în domeniul torturii şi relelor tratamente sub aspect doctrinar, normativ şi internaţional; determinarea şi cercetarea actelor internaţionale care incriminează tortura şi relele tratamente; stabilirea distincţiei prin prisma jurisprudenţei CEDO între tortură, tratament inuman şi tratament degradant; cercetarea legală a cazurilor de tortură, tratament inuman şi tratament degradant; efectuarea unei analize juridico-penală a componenţei de infracţiune „tortura”, prevăzută la art. 3091 CP RM

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Caracterul novator al tezei rezidă în faptul că pentru prima dată s-a încercat să se trateze problema torturii şi a relelor tratamente multiaspectual, reieşind din lacunele existente în norma penală, oferindu-se îmbunătăţiri şi propuneri de lege ferenda în acest sens, precum şi o analiză amplă a jurisprudenţei CEDO în materia respectivă. Problema ştiinţifică soluţionată constă în delimitarea torturii de alte infracţiuni adiacente, în acelaşi timp, făcîndu-se distincţia netă între tortură şi tratament inuman prin prisma jurisprudenţei CEDO.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: valoarea teoretică a tezei se manifestă prin multitudinea de opinii şi sugestii, constatări ce vizează probleme de calificare, analiza amplă a actelor internaţionale care reglementează tortura şi relele tratamente, precum şi cercetarea legală a cauzelor de tortură potrivit Protocolului de la Istanbul. Valoarea aplicativă constă în utilizarea rezultatelor obţinute în cadrul activităţii ştiinţifice, procesului de instruire, activităţii practice a organelor de urmărire penală, procesului de legiferare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: constatările formulate în teză au fost expuse într-o serie de publicaţii ştiinţifice, inclusiv la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului” (Chişinău, 12 decembrie 2008).

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TORTURII, TRATAMENTELOR INUMANE ŞI TRATAMENTELOR DEGRADANTE
  • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice internaţionale în domeniul torturii, tratamentului inuman şi degradant
  • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice naţionale în domeniul torturii, tratamentului inuman şi degradant
  • Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A TORTURII, TRATAMENTULUI INUMAN ŞI TRATAMENTULUI DEGRADANT
  • 2.1. Analiza juridico-penală a componenţelor de infracţiune „tortura” şi „organizarea sau instigarea acţiunilor de tortură”
  • 2.2. Tortura, tratamentul inuman şi tratamentul degradant în calitate de circumstanţe agravante ale altor infracţiuni din cadrul CP RM.
  • Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE JURIDICE INTERNAŢIONALE ÎN MATERIA TORTURII, TRATAMENTULUI INUMAN ŞI TRATAMENTULUI DEGRADANT
  • 3.1. Analiza torturii, tratamentului inuman şi degradant prin prisma actelor internaţionale
  • 3.2. Metodele de investigare legală a cazurilor de tortură, tratament inuman şi degradant prin prisma standardelor internaţionale
  • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI