Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Responsabilitatea şi răspunderea judecătorilor în exercitarea justiţiei


Autor: Ghernaja Geta-Cristina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltag
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.01-25.12.03
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.90 Mb / în română

Cuvinte Cheie

responsabilitate juridică, răspundere juridică, magistrați, judecători, răspundere penală, răspundere patrimonială, răspundere disciplinară, răspundere procedurală, reguli deontologice, autoritate judecătorească, justiţie

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este structurată în introducere, ca iniţiere în studiu, urmată de trei capitole şi de sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări, 2 anexe, bibliografie din 389 numiri, 198 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu.. Teza de doctor este dedicată în întregime realizării unui model teoretico-juridic al răspunderii juridice a judecătorului, adaptat la practica realizării acestuia în statul contemporan, atât în România cât și în R. Moldova, studiului responsabilităţii juridice a judecătorilor în sistemul răspunderii juridice în general, în raport de particularităţile sale faţă de alte categorii profesionale.

Scopul şi obiectivele lucrării. Cercetarea locului și rolului responsabilității și răspunderii juridice a judecătorilor în exercitarea justiției, în construcția normativă de drept a răspunderii juridice, studierea răspunderii juridice a judecătorului din punct de vedere istoric, tehnic, dar şi comparativ cu alte categorii profesionale în R. Moldova și România, precum şi în alte sisteme de drept, cu accent pe poziţia şi rolul determinant al judecătorului în societate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul novator al tezei reiese din abordarea diferită a mai multor aspecte, față de cea tradițională existentă până acum în doctrina juridică, a responsabilității și răspunderii juridice a judecătorilor în exercitarea justiției. În acest sens, pentru prima dată, în literatura de specialitate a R. Moldova și României s-a încercat studierea complexă a conceptului, esenței și conținutului răspunderii juridice a judecătorilor, clasificării și sistematizării lor, ce schimbă lumina metodologică asupra acestei instituții de maximă generalitate, dar cu și interferențe practice. Tot în domeniul novator, putem circumscrie abordarea răspunderii juridice a judecătorilor din punct de vedere doctrinar, normativ și practic, ca factor cu impact determinant asupra exercitării justiției. În afară de aceasta, noutatea lucrării este determinată şi de complexul de probleme practice şi aspecte teoretice cercetate în cadrul ei, de tratarea problemelor teoretice în corelare cu soluţiile din jurisprudenţă, de trimiterile permanente la dreptul comparat, de observaţiile critice punctuale sau de ansamblu, de conţinutul concluziilor şi propunerilor de lege ferenda, în vederea perfecţionării legislaţiei în vigoare.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că principiile şi concluziile formulate şi argumentate completează, dezvoltă şi concretizează în mare măsură unele compartimente din teoria generală a dreptului, din dreptul constituţional, dreptul civil, dreptul penal, dreptul muncii (disciplinar), de procedură penală, de procedură civilă, constituie o bază teoretică închegată pentru aprofundarea ulterioară a temei de față ori pentru cercetarea răspunderii juridice a altor persoane ce ocupă funcții publice cu un statut juridic aparte.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Noutăţile, concluziile cuprinse în lucrare, pot fi utilizate în procesul perfecţionării legislaţiei, la elaborarea şi modificarea unor acte normative; la interpretarea normelor juridice referitoare la responsabilitate şi răspundere juridică; în studii ştiinţifice, la cercetarea fenomenelor „răspunderea juridică”, „etică şi deontologie profesională”, „statutul juridic al judecătorului”; în predarea teoriei generale a dreptului, a dreptului constituţional, civil, penal, muncii, de procedură penală, de procedură civilă etc.; în elaborarea şi predarea unui curs special „Responsabilitatea juridică a judecătorului”; în exercitarea profesiei de către judecători, dar prezintă interes practic şi pentru alte categorii de jurişti, pentru justiţiabili, politicieni, jurnalişti, studenţi.

Cuprins


1. FENOMENUL RESPONSABILITĂŢII ŞI STATUTUL JURIDIC AL JUDECĂTORILOR ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Studii ştiinţifice în materia de reglementare juridică naţională şi internaţională în domeniul responsabilităţii şi statutului juridic al judecătorilor
 • 1.2. Cadrul normativ din punct de vedere al reglementării juridice în domeniul responsabilităţii şi al statutului juridic al judecătorilor
 • 1.3.Concluzii la capitolul 1

2. RESPONSABILITATEA JURIDICĂ A JUDECĂTORILOR ÎN STATUL DE DREPT
 • 2.1. Autoritatea judecătorească – ramură independentă a puterii de stat
 • 2.2. Coraportul dintre responsabilitate şi răspundere în activitatea judecătorilor
 • 2.3. Geneza instituţiilor responsabilităţii şi răspunderii juridice a judecătorilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. TEMEIUL, FORMELE ŞI PROCEDURA TRAGERII LA RĂSPUNDERE JURIDICĂ A JUDECĂTORILOR
 • 3.1. Răspunderea juridică - expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite
 • 3.2. Răspunderea penală a judecătorilor: temeiul şi particularităţile aplicării
 • 3.3. Răspunderea civilă a judecătorilor: temeiul şi particularităţile de aplicare
 • 3.4. Răspunderea disciplinară a judecătorilor
 • 3.4.1. Noţiune şi reglementare
 • 3.4.2. Abaterile disciplinare
 • 3.4.3. Sancţiunile disciplinare şi procedura de aplicare
 • 3.5. Caracterul specific al răspunderii procedurale a judecătorilor
 • 3.6. Aspecte privind răspunderea judecătorilor de la instanţele internaţionale şi de la instanţele naţionale europene
 • 3.7.Consideraţii privind distincţia dintre regulile deontologice şi regulile disciplinare aplicabile judecătorilor
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI