Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Funcţii pragmatice ale deicticelor în discursul politic actual


Autor: Verdeş Tatiana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Iraida Condrea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-10.02.19-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

deictice/deixis, discurs politic, universul discursului, strategii discursive, pragmatică, context comunicativ, competenţă comunicativă, intenţionalitate, referent/referinţă, sens lexical, inferenţă, implicatura/implicit, anaforă/anaforic, cataforă/cataforic, slogan electoral etc

Adnotare

Structural lucrarea este constituită din Introducere, trei capitole, concluzii la fiecare capitol, Concluzii şi Recomandări finale, Bibliografie din 171 denumiri, Glosar din 53 definiţii, 150 pagini de text de bază, 6 pagini anexă, 4 tabele, 5 figuri. Conţinutul de bază al tezei este elucidat în 12 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei vizează filologia, analiza lingvo-stilistico-pragmatică a deicticelor în discursul politic actual.

Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în reprezentarea deicticelor ca strategii discursive intenţionate, ca elemente relaţionale, conectori textuali, coduri pragmatice care ajută la abstractizarea, generalizarea mesajului electoral. Se prezintă conceptul de deixis în literatura de specialitate, propunându-se examinarea deicticelor în discursul politic oficial: interpretare şi pragmatism, statistică şi analiza.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constau în abordarea unui vast material factologic reprezentat de discursul politic din ultimii ani; propunerea unor modele de interpretare pragmatică a deicticelor; stabilirea modului de utilizare a varietăţilor semantice ale acestora; prezentarea unei statistici care demonstrează impactul utilizării deicticelor în discursul politic actual, contribuindu-se la completarea şi perfecţionarea materialului teoretico-aplicativ în problemele vizate.

Problema ştiinţifică importantă rezolvată în domeniul de investigaţie. Deicticele marchează organizarea textuală, devenind unele dintre cele mai adecvate instrumente (mărci lingvistice) utilizate de actorii politici pentru a abstractiza discursul politic actual, servind şi ca un mod de influenţare, ghidare a receptorului, a locutorului.

Metodologia cercetării ştiinţifice o constituie: metoda observaţiei directe, metoda descriptivă, metoda analizei selective, metoda analizei contextuale, metoda statistică (o varietate a metodei cantitative), metoda comparativă, iar ca metode generale au fost folosite analiza şi sinteza.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată de posibilitatea utilizării propunerilor, ideilor, modelelor de interpretare a discursului politic electoral sau pentru orice studiu lingvistico-pragmatic politic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tezele principale ale cercetării servesc drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de litere, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe politice, precum şi pentru specialiştii în domenii.

Cuprins


1. CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND DEIXISUL ŞI DEICTICITATEA
 • 1.1. Prezentare generală a conceptului de deictic
 • 1.2. Particularităţi/caracteristici ale deicticelor
 • 1.3. Tipologia deicticelor
  • 1.3.1. Deixisul personal
  • 1.3.3. Deixisul temporal
  • 1.3.4. Deixisul discursiv
  • 1.3.5. Deixisul social
  • 1.3.6. Deixisul descriptiv
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. ELEMENTE DE PRAGMATICĂ A DISCURSULUI POLITIC
 • 2.1. Corelaţia text-discurs
 • 2.2. Elemente de pragmatică a a discursului
 • 2.3. Discursul politic
  • 2.3.1. Universul discursului
  • 2.3.2. Tipurile discursului politic
 • 2.4. Condiţionări pragmatice ale utilizării/interpretării deicticelor în discursul politic
 • 2.5. Sloganele electorale ca tip de discurs politic
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. ASPECTE PRAGMATICE ALE DEICTICELOR ÎN DISCURSUL POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Funcţia decodificatoare a deicticelor în programele politice ale partidelor existente în Republica Moldova
 • 3.2. Frecvenţa deicticelor în programele electorale ale candidaţiilor la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, iunie 2007, D.Chirtoacă (PL) şi V.Iordan (PCRM) (Studiu de caz)
 • 3.3. Analiza statistică a cuvintelor-cheie în discursul politic actual, 2009
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI