Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Particularităţile contabilităţii şi controlului de gestiune în întreprinderile producătoare de mobilă


Autor: Bajan Maia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Eudochia Bajerean
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 657.15:334.72.684(478)(043) 657.6:334.72.684(478)(043)

Adobe PDF document 3.17 Mb / în română
210 pagini


Cuvinte Cheie

contabilitate de gestiune, control de gestiune, centre de responsabilitate, standard-cost, buget, sistem bugetar, control bugetar, rapoarte manageriale, proces decizional, performanţă.

Adnotare

Structura tezei: adnotarea, introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia (198 de titluri), 150 pagini text de bază, 45 tabele, 21 figuri şi 26 anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: contabilitate de gestiune şi control de gestiune.

Scopul şi obiectivele cercetării constă în examinarea şi prezentarea delimitărilor conceptuale şi a fundamentelor teoretice şi metodologice a contabilităţii şi controlului de gestiune la entităţile din ramura producătoare de mobilă prin prisma particularităţilor tehnologice a procesului de producere, cu identificarea inconvenientelor existente în domeniu, dar şi a direcţiilor de perfecţionare a acestora dictate de strategiile şi normele naţionale şi internaţionale în domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute se reflectă prin aprofundarea şi dezvoltarea teoretică şi ştiinţifică a noţiunilor de contabilitate şi control de gestiune prin prisma studiului empiric al literaturii de specialitate; argumentarea necesităţii organizării contabilităţii de gestiune pe centre de responsabilitate ţinând cont de particularităţile tehnologice de producere la IPM şi recomandarea sistemului unic de codificare; aplicarea metodelor optime de evaluare a producţiei în curs de execuţie pentru IPM; aplicarea metodei standard-cost, stabilirea şi analiza abaterilor pentru efectuarea unui control performant şi formularea unor decizii; perfecţionarea controlului de gestiune prin sistemul de bugete specific entităţilor producătoare de mobilă, în scopul modernizării instrumentelor de măsurare a performanţelor activităţii; elaborarea unui sistem avansat de raportare managerială care va asigura măsurarea performanţelor pe centre de responsabilitate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul investigat constă în elaborarea unui sistem al contabilităţii şi controlului de gestiune la IPM bazat pe centre de responsabilitate; aplicarea metodei standard-cost, care permite evidenţa costurilor de producţie standard, constatarea abaterilor, analiza acestora şi luarea deciziilor. Un alt aspect al problemei soluţionate constă în dezvoltarea şi implementarea controlului de gestiune la IPM prin sistemul de bugetare a costurilor, elaborarea modelului de Regulament privind bugetarea, aplicarea formelor noi de rapoarte manageriale specifice ramurii date. Recomandările propuse vor contribui la modernizarea contabilităţii şi controlului de gestiune transformându-le într-un instrument esenţial şi indispensabil pentru măsurarea performanţelor entităţilor producătoare de mobilă.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei reprezintă elaborarea recomandărilor teoretice şi practice privind perfecţionarea contabilităţii şi controlului de gestiune în cadrul IPM, în conformitate cu cerinţele procesului de globalizare şi practicile internaţionale avansate. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării au fost aplicate şi acceptate spre implementare în practica contabilă a unor entităţi autohtone de producere a mobilei, precum şi în procesul didactic al instituţiilor cu profil economic.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII ŞI CONTROLULUI DE GESTIUNE
 • 1.1. Evoluţia şi importanţa contabilităţii de gestiune în sistemul informaţional al entităţilor
 • 1.2. Abordări contemporane privind controlul de gestiune la entităţi
 • 1.3. Particularităţile tehnologice de producere a mobilei şi influenţa acestora asupra contabilităţii şi controlului de gestiune
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2.ASPECTE METODICE ŞI APLICATIVE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIA COSTULUI DE PRODUCŢIE
 • 2.1. Consideraţii privind organizarea contabilităţii costurilor de producţie
 • 2.2. Perfecţionarea calculaţiei costului de producţie a mobilei în baza metodei standard-cost
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. CONTROL DE GESTIUNE ŞI MODERNIZAREA INSTRUMENTELOR DE MĂSURARE A PERFORMANŢELOR
 • 3.1. Organizarea controlului de gestiune prin intermediul bugetelor
 • 3.2. Exercitarea controlului de gestiune şi raportarea rezultatelor
 • 3.3.Măsurarea şi controlul performanţelor economice la întreprinderile producătoare de mobilă
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI