Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Probleme teoretice şi practice ale servituţilor personale


Autor: Chisiliţa Violeta
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Victor (decedat) Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 347.2 (043.3)

Adobe PDF document 2.08 Mb / în română
210 pagini


Cuvinte Cheie

drept real, servitute personală, drept de proprietate, uzufruct, uz, abitaţie

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 211 titluri, 195 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Specialitatea: 553.01. – Drept privat, dreptul civil. Drepturile reale asupra bunurilor altuia.

Scopul tezei. Abordarea dimensiunii juridice a fenomenului servituţilor personale, prin conturarea conceptului drepturilor subiective de uzufruct, uz şi abitaţie, dezvăluirea naturii lor juridice, identificarea celor mai eficiente mijloace de protecţie a acestora, determinarea corespunderii cadrului normativ existent exigenţelor actuale ale societăţii, formularea posibilelor soluţii pentru înlăturarea lacunelor existente. Obiectivele tezei: studierea problemei apariţiei, evoluţiei şi dezvoltării servituţilor personale; determinarea interesului ştiinţific faţă de fenomenul servituţilor personale la diverse etape de dezvoltare prin cercetarea abordărilor doctrinare; dezvăluirea esenţei drepturilor subiective vizate prin formularea noţiunii lor, a elementelor definitorii, caracterelor şi naturii juridice, demonstrarea utilităţii şi funcţionalităţii lor; cercetarea cadrului normativ referitor la servituţile personale, în plan comparat (Franţa, Germania, România, Italia, Spania şi Federaţia Rusă), identificarea particularităţilor specifice ale acestor reglementări; reliefarea laturilor pozitive şi negative existente în legislaţia autohtonă, explicarea acestor situaţii, formularea soluţiilor de îmbunătăţire; statuarea motivelor aplicării cu o frecvenţă redusă a dispoziţiilor normative referitoare la servituţile personale, stabilirea premiselor şi factorilor ce vor spori implementarea cât mai rapidă şi eficientă a reglementărilor vizate; formularea propriilor concluzii şi convingeri în contextul cercetărilor autohtone existente, cu argumentarea lor ştiinţifică, şi înaintarea propunerilor de lege-ferenda în scopul perfecţionării legislaţiei în vigoare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Examinarea fenomenului servituţii personale, la ora actuală, este de o importanţă majoră, graţie faptului că cercetarea acestui subiect permite de a suplini informaţiile existente cu noi cunoştinţe veridice. Interesul cognitiv se conturează asupra aspectului practic şi, în acest scop, s-a realizat nu doar examinarea teoretică a problemei vizate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. A fost argumentată ştiinţific reintroducerea în limbajul juridic a noţiunii de „servitute personală” şi necesitatea menţinerii instituţiilor vizate în reglementările actuale. S-a demonstrat oportunitatea revizuirii şi ajustării cadrului normativ ce vizează servituţile personale instituite prin lege şi prescripţie achizitivă. Au fost scoase în evidenţă avantajele servituţilor personale faţă de alte fenomene juridice cu trăsături asemănătoare, au fost formulate propuneri concrete în vederea fortificării instituţiei protecţiei servituţilor personale.

Semnificaţia teoretică. Importanţa studiului realizat se justifică graţie faptului că s-a identificat şi s-a propus mecanismul de implementare a drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie în practică, statuând că relatarea şi cunoaşterea acestora trebuie făcută prin identificarea trăsăturilor proprii acestor drepturi, compararea cu alte instituţii ce prezintă caractere comune şi dezvăluirea avantajelor pe care le atestă drepturile de uzufruct, uz şi abitaţie în soluţionarea unor probleme patrimoniale concrete.

Valoarea aplicativă a lucrării. Aspectul aplicativ al tezei se exprimă în posibilitatea folosirii concluziilor ştiinţifice şi a recomandărilor formulate în conţinutul tezei în procesul didactic universitar şi la perfecţionarea legislaţiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării ştiinţifice date pot fi utilizate pentru suplinirea materialului didactic existent al instituţiilor superioare de învăţământ cu profil juridic, în special la cursurile de „Drept civil. Drepturi reale” şi „Dezmembrămintele dreptului de proprietate” predate la USM la anul II (ciclu I licenţă) şi cel de „Drept civil” destinat audienţilor de la Institutul Naţional al Justiţiei. Concluziile obţinute au fost prezentate grupului de lucru pentru modificarea Codului Civil, de pe lângă Ministerul Justiţiei, în vederea perfecţionării cadrului normativ existent. Cercetarea realizată serveşte ca reper la aplicarea legislaţiei în vigoare de cei ce practică meseria de judecător, avocat, notar sau mediator.

Cuprins


ANALIZA SITUAŢIEI CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND FENOMENUL SERVITUŢILOR PERSONALE
 • 1.1. Originea şi evoluţia drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie
 • 1.2. Formarea conceptului de „servitute personală” aplicată drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie
 • 1.3. Formularea problemei de cercetare şi trasarea direcţiilor de soluţionare a ei
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DEFINIREA, CONSTITUIREA, DETERMINAREA NATURII JURIDICE ŞI LOCULUI SERVITUŢILOR PERSONALE ÎN SISTEMUL DREPTURILOR REALE
 • 2.1. Analiza noţiunii drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie
 • 2.2. Temeiurile de constituire ale servituţilor personale
 • 2.2.1. Temeiuri de constituire ale drepturilor de uzufruct uz şi abitaţie conform legislaţiei altor ţări.
 • 2.2.2. Temeiuri de constituire ale drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie prevăzute de legislaţia Republicii Moldova
 • 2.3. Conţinutul, caracterele, natura juridică şi locul drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie în sistemul drepturilor reale
 • 2.4. Deosebirea drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie de alte drepturi subiective
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ELEMENTELE RAPORTURILOR JURIDICE DIN CADRUL SERVITUŢILOR PERSONALE
 • 3.1. Subiecţii raporturilor juridice de uzufruct, uz şi abitaţie
 • 3.1.1. Persoanele care pot institui un drept de uzufruct, uz sau abitaţie
 • 3.1.2. Beneficiarii servituţilor personale
 • 3.1.3. Pluralitatea de subiecţi în cadrul raporturilor juridice de servituţi personale
 • 3.2. Obiectul raporturilor juridice de servituţi personale
 • 3.2.1. Bunurile corporale ca obiect material al dreptului de uzufruct, uz şi abitaţie
 • 3.2.2. Bunurile incorporale ca obiect material al drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie
 • 3.3. Conţinutul raporturilor juridice de servituţi personale
 • 3.3.1. Drepturile uzufructuarului, uzuarului şi titularului dreptului de abitaţie şi limitele exercitării acestor drepturi
 • 3.3.2. Obligaţiile uzufructuarului, uzuarului şi ale titularului dreptului de abitaţie
 • 3.4. Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar în cadrul raporturilor juridice de uzufruct, uz şi abitaţie
 • 3.4.1. Condiţiile şi limitele exercitării drepturilor ce aparţin nudului proprietar
 • 3.4.2. Obligaţiile nudului proprietar
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ÎNCETAREA SERVITUȚILOR PERSONALE
 • 4.1.Temeiurile încetării drepturilor de uzufruct uz şi abitaţie
 • 4.1.1.Temeiurile încetării servituţilor personale conform dispoziţiilor art.420-422 C.civil
 • 4.1.2.Temeiurile încetării servituţilor personale rezultate din principiile generale de drept
 • 4.2. Efectele juridice ale stingerii drepturilor de uzufruct uz şi abitaţie
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI