Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare europene


Autor: Biloocaia Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Rodica Hîncu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 ianuarie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română
Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

piaţa valorilor mobiliare, conceptul de β- şi σ- convergenţă, funcţiile pieţei valorilor mobiliare, integrare financiară, indicatori de estimare, creştere economică, dezvoltare instituţională, Directivele UE, direcţii de dezvoltare a pieţei de capital a Republicii Moldova

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia, din 343 de surse, 29 de anexe, 149 de pagini de text de bază, 32 de figuri, 10 formule şi 21 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Obiectul de studiu: piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare europene.

Scopul cercetării constă în determinarea direcţiilor principale de dezvoltare a PVM a Republicii Moldova în perspectivă integrării financiare europene.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. În condiţiile, în care piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova nu îndeplineşte funcţiile atribuite şi nu stimulează, la un nivel satisfăcător, creşterea economică, au fost identificate cauzele, ce împiedică perfecţionarea acesteia şi elaborate direcţiile principale de dezvoltare a PVM autohtone, în scopul asigurării soluţionării sarcinilor existente, în contextul integrării financiare europene.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: evidenţierea rolului determinant al factorului instituţional în dezvoltarea pieţelor de capital şi a impactului pozitiv al acestora asupra creşterii economice; identificarea condiţiilor necesare pentru generarea unui impact pozitiv al integrării financiare asupra creşterii economice a statelor europene în curs de dezvoltare, inclusiv a Republicii Moldova; elaborarea metodologiei de ajustare a cadrului legal autohton de reglementare a PVM la baza normativă a UE, în scopul realizării obiectivelor operaţionale şi strategice, propuse de autor; propunerea cadrului metodologic de evaluare a nivelului de integrare a PVM autohtone în piaţa financiară europeană, adaptat la condiţiile pieţei de capital a Republicii Moldova, pe baza calculării indicatorilor β- şi σ- convergenţă; determinarea, în contextul abordărilor cantitativă şi legală propuse de autor, a gradului de integrare a pieţelor de capital a unor state din UE şi a pieţei de capital autohtone în piaţa financiară europeană şi evidenţierea particularităţilor dinamicii integrării financiare a acestora; elaborarea abordării indicativ-funcţionale ce permite estimarea nivelului de dezvoltare a pieţei de capital autohtone prin intermediul evaluării realizării de către piaţa respectivă a funcţiilor atribuite; identificarea, prin utilizarea abordării indicativ-funcţionale elaborate de autor, a impedimentelor de bază privind realizarea de către piaţa de capital autohtonă a funcţiilor sale şi elaborarea recomandărilor de dezvoltare a acesteia în contextul integrării financiare europene.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că au/a fost: sistematizaţi indicatorii principali de dezvoltare a PVM la niveluri micro şi macroeconomic; cercetate şi sistematizate actele normative implementate în cadrul creării pieţei financiare unice a UE; stabilite obiectivele operaţionale şi strategice de perfectare a bazei normative a PVM autohtone; determinaţi indicatorii-ţintă de dezvoltare a pieţei de capital autohtone; propuse recomandări de ajustare a cadrului legal autohton de reglementare a PVM cu normele UE; determinat că extinderea inovaţiilor financiare iniţiază crize doar în lipsa reglementării pieţelor pe care respectivele circulă; efectuată analiza comparativă a nivelului de integrare a pieţelor de capital ale statelor europene, cu nivele diferite de dezvoltare economică, inclusiv a Republicii Moldova, în piaţa financiară europeană; determinate principalele particularităţi ale dinamicii PVM a Republicii Moldova şi efectuată analiza comparativă a acestora cu tendinţele de bază în dezvoltarea pieţelor de capital ale statelor UE. Rezultatele obţinute pot fi utilizate de instituţiile de resort de reglementare şi supraveghere, precum şi aplicate în scopuri didactice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: necesitatea implementării rezultatelor cercetării efectuate a fost confirmată de: Ministerul Economiei al Republicii Moldova (Organizaţia de promovare a exportului din Moldova), Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Agenţia de rating Estimator-VM, Şcoala Masterală de Excelenţa în Economie şi Business a ASEM, Facultatea Finanţe al ASEM.