Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relaţii intercontextuale între poezia şi publicistica eminesciană, teză de doctor în filologie


Autor: Pleşca Nae-Simion
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Mihai Cimpoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 821.135.1.09 (043.2)

Adobe PDF document 1.17 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

discurs publicistic, unitatea operei, relaţii intercontextuale, concepte culturale şi sociologice, organicism, discurs fondator, retorică, idee europeană, valoare poetică şi mitopo(i)etică, act liric, act satiric, ironie, antiteză

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole cu concluzii, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 146 titluri, 131 de pagini de text de bază, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului.

Rezultatele tezei au fost reflectate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Literatura română.

Scopul lucrării constă în cercetarea relaţiilor tematice, tipologice şi structurale dintre publicistica şi lirica eminesciană, relevate de un tip comun de discurs retoric, de un registru stilistic eterogen şi de o ţintă concretă (personaje negative ale scenei politice, ale „comediei de obşte”, indivizi cu proaste calităţi „de nimic”, veneticii, paraziţii sociali, reprezentanţi ai păturii superpuse, demagogilor, ş.a.).

Obiectivele de investigaţie se rezumă la:


Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în analizarea, pentru prima dată, în mod sistematic amplu şi documentat (cu trimitere la textele puţin cunoscute, publicate în ediţii academice cu un tiraj redus) a poeziei de inspiraţie socială şi patriotică eminesciană, în care se regăseşte problematica de tot felul (economică, juridică, culturală, politică, filosofică). Inovaţia noastră constă în punerea în paralel a motivelor, tropilor, figurilor retorice sub semnul unităţii organice.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în demonstrarea unităţii operei eminesciene prin punerea în raporturi tipologice, stilistice şi structurale a creaţiei literare propriu-zise şi publicisticii, fapt care a contribuit la relevarea celor două laturi ale creaţiei sale: reflexivă şi discursivă, în vederea reconstituirii publicisticii din punctul de vedere al paralelei tematice şi structurale cu lirica.

Semnificaţia teoretică a lucrării: În lucrare se analizează în mod detaliat şi pe bază de documente temele şi motivele comune pe care le abordează Eminescu în întreaga sa creaţie. Obiectivul principal este demonstrarea unităţii operei eminesciene.

Valoarea aplicativă a lucrării: Lucrarea serveşte drept bază pentru întocmirea de conţinuturi curriculare destinate studiilor superioare cu profil umanist (Litere, Filologie, Comunicare) imperative în condiţiile unei crize a receptării literare, respectiv a ierarhizării valorilor şi a fenomenului pluridimensional al lecturii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Rezultatele tezei au fost implementate în cadrul comunicărilor ţinute la Congresul mondial al eminescologilor (două ediţii, 2013 şi 2014) şi Colocviul naţional cu participare internaţională Filologia Modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a VIII-a, 2014). Concepţiile lui Eminescu despre parlamentarism şi ideea europeană au fost expuse în cadrul unor întâlniri cu parlamentarii din mai multe ţări.

Cuprins


I. FILOSOFI ŞI SOCIOLOGI AI LUMII ÎN IPOSTAZĂ DE PERSONAJE EPICE, LIRICE ŞI FIGURI DE REFERINŢĂ ÎN PUBLICISTICĂ
 • 1.1. Unitatea organică a operei eminesciene (poezia, proza, publicistica) în viziunea eminescologilor (George Călinescu, Tudor Vianu, Monica Spiridon)
 • 1.2. Concepte culturale şi sociologice în publicistică. Rolul artei.
 • 1.3. Publicistica, sinteză a culturii, imaginarului şi mitopo(i)eticii lui Eminescu
 • 1.4. Publicistica eminesciană şi realităţile de azi
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

II. INTERCONEXIUNILE TEMATICE DINTRE PUBLICISTICĂ ŞI POEZIE
 • 2.1. Motive filosofice şi lirice comune
 • 2.2.Discursul Scrisorilor în raport cu discursul publicistic gazetăresc
 • 2.3. Importanţa valorilor
 • 2.4. Conceptele de frumos şi adevăr în poezie. Categorii etice formulate poetic
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

III. EUROPA ÎN LIRICA ŞI PUBLICISTICA LUI EMINESCU.
 • 3.1. Europa ca organism (concept-cheie al publicisticii)
 • 3.2. Europa în lirica eminesciană
 • 3.3.Perioada de creaţie „titaniană” (caracterizare generală, teme şi motive dominante)
 • 3.4 Basarabia în lirică şi publicistică
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI