Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biotehnologia cultivării sursei de antioxidanți – cianobacteria Nostoc linckia


Autor: Valuța Ana
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Liliana Cepoi
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.59 Mb / în română

Teza

CZU 573.6.086.83 : 663.1

Adobe PDF document 3.85 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

Tehnologie de cultivare, cianobacterii, Nostoc linckia, extracte hidrice și etanolice, preparate antioxidante, biosorbent, bionanosinteză

Adnotare

Teza conțineintroducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 292 titluri, 3 anexe, 131 pag text de bază, 49 figuri, 10 tabele. Rezultatele sunt publicate în 24 lucrări.

Domeniul de studiu: 167.01 - Biotehnologie, bionanotehnologie.

Scopul lucrării: elaborarea tehnologiei complexe nonpoluante de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia, de obținere a preparatelor cu efect antioxidant și de valorificare a reziduului de biomasă.

Obiectivele lucrării: Monitorizarea modificărilor biochimice și a activității antioxidante a biomasei și extractelor din ea pe durata dezvoltării culturii statice de Nostoc linckia; Evidențierea indicatorilor biotehnologici cu tangență la ciclul vital, utili pentru obținerea preparatelor antioxidante din biomasa de N. linckia; Stabilirea parametrilor biotehnologici optimi de extragere și păstrare pe termen lung a componentelor cu efect antioxidant din biomasa de nostoc; Elucidarea particularităților modificării conținutului componentelor antioxidante în biomasa cianobacteriei N. linckia în condiții de stres oxidativ indus prin acțiunea compușilor Fe(III); Studiul posibilității valorificării reziduului de biomasă de N. linckia după extragerea componentelor antioxidante; Elaborarea tehnologiei complexe de cultivare a N. linckia, de obținere a preparatelor cu efect antioxidant și de utilizare a reziduului de biomasă în calitate de matrice pentru bionanosinteză și în calitate de biosorbent în purificarea mediului.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată este pusă problema elaborării unei tehnologii complexe de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia ca sursă pentru obținerea preparatelor cu efect antioxidant. Pentru prima dată a fost demonstrată eficiența biomasei reziduale de nostoc în calitate de matrice pentru sinteza nanoparticulelor de argint. Pentru prima dată a fost elaborată o tehnologie de cultivare a Nostoc linckia, care include etapa de valorificare a reziduului de biomasă după extragerea antioxidanților în calitate de biosorbent eficient pentru metalele grele.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare constă în identificarea elementelor-cheie a procesului biotehnologic de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia cu scopul producerii preparatelor cu efect antioxidant și valorificării reziduului de biomasă.

Semnificaţia teoretică. Au fost acumulate și expuse rezultate noi despre importanța monitorizării modificărilor biochimice și a statutului antioxidant ale biomasei de Nostoc linckia pe durata ciclului culturii statice. A fost evidențiat pragul înalt de sensibilitate a culturii de Nostoc linckia față de compușii chimici cu metale în ceea ce privește modificarea statutului antioxidant al biomasei. A fost demonstrată eficiența biomasei de nostoc în calitate de matrice pentru bionanosinteză și în calitate de biosorbent în sistemele multimetalice poluate.

Valoarea aplicativă a lucrării. În cadrul acestei lucrări au fost elaborate părțile componente ale unei tehnologii complexe de cultivare a Nostoc linckia și utilizare eficientă a biomasei obținute, care pot fi aplicate atât într-un ansamblu, cât și în calitate de unități autonome: procedee de obținere a biomasei de nostoc cu activitate antioxidantă înaltă; procedee de extragere eficientă a componentelor cu efect antioxidant din biomasa de nostoc; procedee de obținere a biomasei de nostoc cu nanoparticule de Ag; procedee de utilizare a reziduului de biomasă de nostoc după obținerea preparatelor antioxidante în calitate de biosorbent eficient.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tehnologia de obținere a preparatului antioxidant NostocAntiOx a fost implementată la SRL „Ficotehfarm” (Act Nr.03/11 din 20.11.2014).

Cuprins


1. ANTIOXIDANȚI DIN CIANOBACTERII – TEHNOLOGII DE OBȚINERE ȘI PERSPECTIVE DE UTILIZARE
 • 1.1. Tehnologii de cultivare a cianobacteriilor
 • 1.1.1. Izolarea şi selecţia culturilor de producători
 • 1.1.2. Optimizarea mediilor de cultură şi parametrilor de cultivare
 • 1.1.3. Sistemele şi principiile biologice de cultivare industrială a microalgelor
 • 1.2. Cianobacteriile – surse de antioxidanți
 • 1.2.1. Antioxidanții macromoleculari ai cianobacteriilor
 • 1.2.2. Antioxidanții cu masa moleculară joasă ai cianobacteriilor
 • 1.3. Tehnologii de obținere a antioxidanților din cianobacterii
 • 1.4. Utilizarea antioxidanților din cianobacterii
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ȘI COMPONENȚA BIOCHIMICĂ A BIOMASEI DE NOSTOC LINCKIA PE DURATA CICLULUI VITAL
 • 2.1. Materiale și metode de cercetare
 • 2.2. Modificarea cantității și calității biomasei de Nostoc linckia pe durata ciclului vital în condiții de producere și de laborator
 • 2.3. Modificarea activității antioxidante a extractelor din biomasa de Nostoc linckia pe durata ciclului vital
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EXTRAGEREA ȘI PĂSTRAREA COMPONENTELOR CU EFECT ANTIOXIDANT DIN BIOMASA DE NOSTOC LINCKIA
 • 3.1. Materiale și metode de studiu
 • 3.2. Selectarea solventului optimal pentru obținerea complexelor antioxidante din biomasa de Nostoc linckia
 • 3.3 Stabilirea condițiilor de conservare a proprietăților antioxidante ale extractelor hidro-etanolice obținute în baza biomasei de Nostoc linckia
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ELABORAREA TEHNOLOGIILOR COMPLEXE NONPOLUANTE DE CULTIVARE A NOSTOC LINCKIA ȘI DE OBȚINERE A PREPARATELOR ANTIOXIDANTE
 • 4.1. Modificarea activității antioxidante la Nostoc linckia sub influența compușilor coordinativi ai fierului (III) cu bazele Schiff și cu aminoacizi
 • 4.1.1. Influența compușilor coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizi asupra parametrilor biotehnologici la Nostoc linckia
 • 4.1.2. Influența compușilor coordinativi ai Fe(III) cu bazele Schiff asupra parametrilor biotehnologici la Nostoc linckia
 • 4.1.3. Utilizarea compusilor noi cu schelet hibrid terpenic și azaheterociclic pentru sporirea activității antioxidante la Nostoc linckia
 • 4.2. Utilizarea reziduului de biomasă de Nostoc linckia după extragerea antioxidanților pentru sinteza nanoparticulelor de argint
 • 4.3. Utilizarea biomasei reziduale de Nostoc linckia în calitate de biosorbent
 • 4.3.1. Utilizarea biomasei reziduale de nostoc în calitate de biosorbent pentru purificarea apelor reziduale contaminate cu crom și nichel
 • 4.3.2. Bioacumularea microcomponentelor metalice din soluții polimetalice
 • 4.4. Tehnologia complexă de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia, de obținere a preparatelor antioxidante și de utilizare a reziduului de biomasă
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI