Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marketingul inovaţional în activitatea de art-buissnes: direcţi şi posibilitãþi de aplicare


Autor: Percinschi Olga
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română
Adobe PDF document0.78 Mb / în rusă

Teza

CZU 339.138:001. 895

Adobe PDF document 3.88 Mb / în rusă
173 pagini


Cuvinte Cheie

art-buissnes, piaţa mondială a art-buissnesului, marketing inovaţional, analiza SWOT a pieţei de artă, tendinţe de dezvoltare, creatorii operelor de artă, galerii, dealeri, model inovaşional, ţări dezvoltate, ţările cu economii în tranziţie

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este scrisă în limba rusă, constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 161 de surse, 38 de desene, 3 tabele, 15 anexe. Lucrarea conţine 138 pagini de text de bază.

Numărul lucrărilor ştiinţifice:Rezultatele obţinute sunt reflectate în 15 lucrări ştiinţifice, în volum total de 6,59 coli de autor.

Specialitatea: Marketing şi logistică

Scopul cercetării constă în dezvoltarea unui cadru teoretic, elaborarea de recomandări metodologice şi practice, menite să îmbunătăţească marketingul în domeniul art-businessului, în special, pe piaţa operelor de artă din Republica Moldova, care pot fi apoi adaptate ulterior în unele ţări cu economia de piaţă emergentă.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constă într-o analiză cuprinzătoare a pieţei art-buissnesului la nivel mondial şi naţional, a tendinţelor de schimbare a acesteia şi a direcţiilor de dezvoltare, identificarea politicilor inovaţionale de marketing în domeniul art-buissnesului.

A fost analizată evoluţia pieţei art-buissnesului şi tehnicile de marketing, care s-au folosit în timpul perioadei reformelor de piaţă; au fost identificate şi rezumate principalele tipuri de bariere, care stau în calea dezvoltării art-buissnesului; au fost propuse recomandări pentru depăţirea acestora, dezvoltarea continuă şi perfecţionarea pieţei art-busineassului şi implementarea marketingului inovaţional în această sferă. A fost propus un model inovaţional pentru dezvoltarea pieţei art-businessului în ţară. La momentul actual (a.2015) lucrarea este prima în sfera pieţei art-businessului în Republica Moldova. Autorul a utilizat surse noi de date – cercetări personale prin metoda intervievării participanţilor pe piaţa art-businessului din capitala ţării.

Semnificaţia teoretică şi aplicativă a lucrării: au fost dezvăluite problemele dezvoltării marketingului în sistemul art-businessului; sistematizate particularităţile, principalele direcţii şi tendinţe ale dezvoltării pieţei autohtone a art-businessului; propus un model inovaţional de perspectivă de dezvoltare a acesteia. Rezultatele obţinute vor duce la dezvoltarea direcţiei inovaţionale în promovarea produselor art-buissnesului, prin intermediul implementării recomandărilor propuse în vederea promovării operelor de artă pe pieţele interne şi externe.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării date este confirmată prin certificate de implementare, eliberate de AGEPI, Institutul Naţional de Cercetări Economice ASM, ONG "CREDO", precum şi prin expoziţii personale şi colective, în care s-au utilizat metode inovaţionale pentru promovarea operelor de artă la expoziţii de artă în străinătate.

Cuprins


ВВЕДЕНИЕ

1.МАРКЕТИНГ В АРТ-БИЗНЕСЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 • 1.1. Теоретические аспекты формирования маркетинга в системе арт-бизнеса
 • 1.2. Эволюция теории инноваций и инновационный маркетинг в арт - бизнесе
 • 1.3. Выводы по первой главе

2. МИРОВОЙ РЫНОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

 • 2.1. Анализ функционирования мирового рынка произведений искусства: современные тенденции, проблемы и перспективы его развития
 • 2.2. Инвестиционные возможности и риски на рынке произведений искусства
 • 2.3. Выводы по второй главе

3.ВОЗМОЖНОСТИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 • 3.1. Развитие молдавского рынка произведений искусства в контексте современных мировых тенденций
 • 3.2. Барьеры на пути развития арт-бизнеса и инновационного маркетинга, рекомендации по их преодолению
 • 3.3. Инновационная модель развития молдавского рынка произведений искусства
 • 3.4. Необходимые условия для развития, совершенствования молдавского рынка произведений искусства и внедрения инновационного маркетинга в данную сферу
 • 3.5. Выводы по третьей главе