Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Bazele stiintifice, pregatirea si efectuarea prezentarii spre recunoastere


Autor: Bulai Iurie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 343.982.3(043.3)

Adobe PDF document 9.80 Mb / în română
227 pagini


Cuvinte Cheie

percepere, memorare, reproducere, prezentare spre recunoaştere, ofiţer de urmărire penală, specialist, persoane, fotografii, cadavre, animale, indici, semnalmente

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 285 titluri, 168 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 5 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Lucrarea ţine de ramura tacticii criminalistice. Obiectivele tezei: a analiza situaţia în domeniu şi a publicaţiilor la tema tezei, a defini conceptul şi a scoate în evidenţă bazele ştiinţifice a prezentării spre recunoaştere, procesele psihologice ce se derulează, precum şi a fixa principiile fundamentale de organizare, pregătire, competenţele subiecţilor implicaţi şi a instituţiilor abilitate; a elucida metodica desfăşurării diferitor genuri de prezentare spre recunoaştere; a scoate în evidenţă aspectele subiective şi obiective în procesul derulării diferitor genuri de prezentare spre recunoaştere; a releva dificultăţile generate de factorii obiectivi şi subiectivi ce apar în practica desfăşurării aprecierii şi verificării rezultatelor prezentării spre recunoaştere de către organul de urmărire penală şi instanţa de judecată şi de a elabora un algoritm de apreciere a acestora; a sistematiza erorile comise, lacunele existente cauzele obiective şi subiective de admitere a acestora, a identifica posibilităţile de control şi de management a calităţii efectuării prezentării spre recunoaştere.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea prezintă una dintre primele cercetări complexe pe tema tacticii criminalistice a prezentării spre recunoaştere realizate în spaţiul ţării noastre, consacrate expres analizei doctrinei şi practicii acestei instituţii. Originalitatea constă în evidenţierea şi sistematizarea lacunelor existente în această activitate, argumentarea unor propuneri de perfecţionare a acestui domeniu de cunoaştere, care la moment este elaborat insuficient în doctrina criminalistică autohtonă, determinându-se conceptul, particularităţile organizatorice, manageriale, analiză şi verificare a rezultatelor prezentării spre recunoaştere.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în dezvoltarea şi fundamentarea ştiinţifică a elementelor structurale ale teoriei, practicii, prin prisma experienţei Republicii Moldova, a altor ţări din comunitatea exsovietică, europeană, formularea de concluzii şi recomandări cu caracter teoretico-practic, metodic şi legislativ, a căror realizare au ca obiectiv optimizarea activităţilor de tactică criminalistică şi judiciară în ansamblu, minimizarea subiectivismului în aprecierea rezultatelor acestora de către instanţele de judecată, obiectivarea în final a procesului de judecare a cauzelor penale, cu aplicarea cunoştinţelor criminalistice de specialitate.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TACTICII PREZENTĂRII SPRE RECUNOAŞTERE
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în Republica Moldova şi România pe tema tacticii criminalistice privind prezentarea spre recunoaştere
 • 1.2. Examinarea publicaţiilor de specialitate apărute în ultimii ani în Rusia şi alte ţări din străinătate pe problema prezentării spre recunoaştere
 • 1.3. Scurt istoric privind evoluţia procedeelor de recunoaştere a delicvenţilor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUL, BAZELE ŞTIINŢIFICE ŞI PSIHOLOGICE ALE TACTICII PREZENTĂRII SPRE RECUNOAŞTERE
 • 2.1. Noţiunea, importanţa şi genurile prezentării spre recunoaştere
 • 2.2. Bazele ştiinţifice şi mecanismul psihofiziologic al recunoaşterii
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PREGĂTIREA ÎN VEDEREA PREZENTĂRII SPRE RECUNOAŞTERE
 • 3.1. Particularităţi tactice privind audierea subiecţilor recunoaşterii
 • 3.2. Măsurile de organizare şi pregătire prealabilă a prezentării spre recunoaştere
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. TACTICA EFECTUĂRII PREZENTĂRII SPRE RECUNOAŞTERE ŞI FIXĂRII REZULTATELOR
 • 4.1. Probleme şi dificultăţi tactice ce apar în cadrul prezentării spre recunoaştere
 • 4.2. Teoria şi practica prezentării spre recunoaştere a persoanelor şi a cadavrelor
 • 4.3. Particularităţi tactice, metodice şi organizatorice de prezentare spre recunoaştere a obiectelor, animalelor şi spaţiilor
 • 4.4. Mijloace şi procedee de fixare, apreciere şi verificare a rezultatelor efectuării prezentării spre recunoaştere
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI