Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stingerea obligației prin compensare: abordări normative, teoretice și practice


Autor: Prisac Alexandru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victor (decedat) Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 347.43 (043.3)

Adobe PDF document 3.70 Mb / în română
185 pagini


Cuvinte Cheie

stingerea obligației, compensare, creanță, efect extinctiv

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 229 titluri, 3 anexe, 157 pagini text de bază. Rezultatele obținute sînt publicate în 15 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Lucrarea se referă la domeniul Dreptului civil, Teoria generală a obligațiilor.

Scopul tezei de doctorat constă în efectuarea unei cercetări ample a compensării ca mod de stingere a obligațiilor civile în lumina legislației Republicii Moldova, a doctrinei și a practicii judiciare, în vederea elucidării lacunelor și înaintării recomandărilor teoretice și practice, inclusiv a propunerilor de lege ferenda pentru îmbunătățirea cadrului legal în acest domeniu.

Obiectivele: argumentarea conceptului că compensarea, potrivit Codului civil al RM, constituie un mod distinct de stingere a obligațiilor civile; analiza compensării în diferite raporturi juridice obligaționale complexe etc.

Noutatea și originalitatea științifică derivă din faptul că autorul a evidențiat în ansamblu aspectele privind modul și condițiile operării compensării din legislația RM potrivit conceptului german de stingere a obligației prin compensare, lucru ce face să înlăture confuzia din literatura de specialitate autohtonă creată prin utilizarea conceptului francez. În același timp, în lucrare a fost efectuată și o analiză de drept comparat a prevederilor legislative naționale cu cele din alte state, ce a contribuit la identificarea elementelor normative avantajoase pentru reglementarea compensării. De asemenea, rezidă și în concepțiile proprii expuse de autor cu referire la caracterul distinct al compensării în raport cu executarea obligațiilor. Compensarea fiind aplicată în diverse raporturi juridice obligaționale, originalitatea lucrării rezultă și din elucidările făcute de autor asupra realizării efectului extinctiv în privința lor.

Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea ansamblului particularităților stingerii obligației prin compensare potrivit legislației Republicii Moldova, fapt care a condus la clarificarea modului și a condițiilor operării compensării, în vederea aplicării corecte și uniforme a reglementărilor din acest domeniu. Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Acest studiu complex și aprofundat asupra compensării constituie un aport considerabil la fondul doctrinar național și un reper temeinic pentru cercetători în dezvoltarea în continuare a științei pe marginea temei. În plan practic, elucidarea aspectelor importante ale compensării facilitează aplicarea corectă și uniformă a reglementărilor privind stingerea obligațiilor prin compensare pentru instanțele de judecată.

Implementarea rezultatelor științifice. Propunerile de lege ferenda, în special cele de modificare și completare a prevederilor privind compensarea din Codului civil al RM, au fost depuse spre examinare la Ministerul Justiției și la Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova.

Cuprins


1. ANALIZA EVOLUȚIEI SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRILOR FENOMENULUI STINGERII OBLIGAȚIEI PRIN COMPENSARE
 • 1.1. Apariția și evoluția reglementărilor privind stingerea obligației prin compensare
 • 1.2. Instituția stingerii obligației prin compensare reflectată în cercetările doctrinarilor contemporani
 • 1.3. Identificarea problemei științifice și formularea obiectivelor cercetării
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DETERMINAREA DIMENSIUNII TEORETICE A STINGERII OBLIGAȚIEI PRIN COMPENSARE
 • 2.1. Conturarea accepțiunilor compensării
 • 2.2. Analiza conceptului și determinarea naturii juridice a compensării
 • 2.3. Elucidarea funcțiilor compensării
 • 2.4. Determinarea tipurilor compensării
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DIVERGENȚE REALE ȘI APARENTE PRIVIND REALIZAREA EFECTULUI EXTINCTIV AL COMPENSĂRII
 • 3.1. Conotații analitice asupra semnificației efectului extinctiv al compensării
 • 3.2. Aspecte teoretico-practice privind condițiile producerii efectului extinctiv al compensării
 • 3.3. Exercitarea dreptului la compensare
 • 3.3.1. Identificarea ipostazelor exercitării dreptului la compensare
 • 3.3.2. Exercitarea dreptului la compensare pe cale extrajudiciară
 • 3.3.3. Exercitarea dreptului la compensare pe cale judiciară în procedura contencioasă
 • 3.3.4. Exercitarea dreptului la compensare în procedura executării silite a hotărîrii judecătorești
 • 3.3.5. Exercitarea dreptului la compensare în procedura insolvabilității
 • 3.4. Controverse referitoare la cazurile inadmisibilității compensării
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE SPECIFICE PRIVIND REGLEMENTAREA COMPENSĂRII ÎN CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. Creanțele publice – obiect al compensării
 • 4.2. Aplicarea răspunderii civile în cazul compensării creanțelor cu locuri de executare diferite
 • 4.3. Particularitățile specifice ale compensării mai multor creanțe
 • 4.4. Specificul compensării în cazul cesiunii creanței și preluării datoriei
 • 4.5. Argumentarea compensării drept o excepție personală a codebitorilor solidari, precum și o excepție personală care folosește indirect și celorlalți codebitori solidari.... 143
 • 4.6. Dreptul fidejusorului de a opune creditorului compensarea
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI