Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Implicarea operaţiunilor cu derivatele financiare asupra performanţelor bancare


Autor: Postolache Victoria
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victoria Cociug
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 336.71:336.763.42 (478) (043)

Adobe PDF document 4.31 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

derivate financiare, performanţă bancară, forward, futures, swap, opţiune, derivate de credit, swap pe riscul de credit, activ suport, risc de credit, risc de conformitate, risc de contrapartidă, hedging, arbitraj, operaţiuni speculative, rentabilitatea activelor, rentabilitatea capitalului, marja netă de dobândă, derivate pe rata dobânzii, derivate valutare, transferul riscului de credit

Adnotare

Structura tezei: teza este alcătuită din: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 284 de titluri, 25 de anexe, 163 de pagini text de bază, inclusiv 64 de figuri şi 14 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice, cu un volum total de 6,5 coli de autor. Domeniul de studiu: Finanţe.

Scopul cercetării: dezvoltarea conceptelor teoretico-practice cu privire la derivatele financiare, a utilităţii lor pentru sectorul bancar, cercetarea fundamentelor metodologice şi elaborarea modelului de analiză privind utilizarea derivatelor financiare în cadrul băncilor autohtone cu implicaţii asupra performanţelor bancare.

Obiectivele cercetării: sistematizarea şi cercetarea abordărilor conceptuale ale derivatelor financiare, identificând utilitatea operaţiunilor cu ele pentru sectorul bancar; identificarea tipurilor de derivate financiare care pot contribui la creşterea performanţelor în sectorul bancar; sistematizarea şi analiza concepţiilor ştiinţifice cu referire la performanţa bancară şi determinarea factorilor majori de influenţă; evaluarea impactului operaţiunilor cu derivatele financiare asupra performanţelor bancare pe diverse sectoare şi arealuri de tranzacţionare şi identificarea derivatelor financiare cu impact semnificativ asupra performanţelor bancare; identificarea derivatelor financiare de credit, ca fiind unul dintre cele mai posibile tipuri de derivate financiare ce pot fi tranzacţionate în Republica Moldova; elaborarea şi adaptarea unui model econometric pentru a determina impactul utilităţii derivatelor financiare de credit asupra performanţelor bancare (ROA); cercetarea gradului de pregătire a pieţei bancare din Republica Moldova pentru aplicarea derivatelor financiare de credit la nivel instituţional şi formularea unor recomandări privind crearea infrastructurii necesare pentru tranzacţionarea derivatelor financiare de credit.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute: elaborarea concepţiei cu privire la posibilitatea implementării derivatelor financiare în sectorul bancar al Republicii Moldova, ce va contribui la transferarea riscului de credit prin derivatele de credit cu impact asupra creşterii performanţelor bancare, în special ROA.

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul cercetării: fundamentarea ştiinţifică a legăturilor cauzale dintre derivatele financiare şi riscul bancar, derivatele financiare şi performanţa bancară, care evidenţiază factorii ce determină banca să utilizeze derivatele financiare (în special swapurile pe riscul de credit), ceea ce va permite recomandarea unei metodologii coerente de analiză privind utilizarea derivatelor financiare de credit în sectorul bancar cu implicaţii asupra performanţelor bancare în baza modelelor econometrice.

Semnificaţia teoretică a lucrării: definirea conceptelor de derivate financiare, performanţă bancară, hedging şi derivate de credit în cadrul actual de reglementare şi cel al teoriei financiare şi instrumentelor financiare. Aspectele teoretice prezentate de autor sunt argumentate printr-un şir de avantaje şi recomandări ce pot fi implementate cu succes în cadrul băncii.

Valoarea aplicativă a tezei este asociată cu necesitatea identificării segmentului posibil în sectorul bancar autohton care ar permite utilizarea derivatelor de credit pentru a transfera riscul de credit, având ca obiectiv final diminuarea creditelor neperformante cu implicaţii pozitive asupra performanţelor bancare.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND IMPLICAŢIA OPERAŢIUNILOR CU DERIVATELE FINANCIARE ASUPRA PERFORMANŢELOR BANCARE
 • .1. Sinteza abordărilor teoretice privind esenţa şi clasificarea derivatelor financiare
 • .2. Aspecte conceptuale cu privire la performanţele bancare şi factorii de influenţă a acestora
 • .3. Incidenţa tranzacţiilor cu derivatele financiare asupra performanţelor bancare
 • .4. Evaluarea optimului dintre riscul supus hedgingului prin intermediul derivatelor financiare şi riscul instrumentelor de hedging
 • .5. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA INCIDENŢEI OPERAŢIUNILOR CU DERIVATELE FINANCIARE ASUPRA PERFORMANŢELOR BANCARE PE DIVERSE PIEŢE FINANCIARE.
 • 2.1.Evaluarea utilităţii derivatelor financiare asupra profitabilităţii bancare
 • 2.2. Analiza incidenţei derivatelor financiare asupra volumului riscului bancar ca componentă a performanţei bancare
 • 2.3. Evaluarea impactului derivatelor financiare asupra profitabilităţii bancare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CREŞTEREA PERFORMANŢELOR BANCARE PRIN TRANSFERAREA RISCULUI DE CREDIT UTILIZÂND OPERAŢIUNILE CU DERIVATELE FINANCIARE DE CREDIT
 • 3.1. Determinarea tipurilor de derivate financiare în vederea optimizării gestiunii riscului de credit
 • 3.2. Analiza tranzacţiilor cu derivatele de credit prin prisma utilităţii lor pentru creşterea performanţelor bancare
 • 3.3. Evaluarea implicaţiilor derivatelor de credit asupra performanţelor bancare.
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. RECONFIGURAREA PIEŢEI FINANCIARE A REPUBLICII MOLDOVA PENTRU IMPLEMENTAREA DERIVATELOR FINANCIARE DE CREDIT
 • 4.1. Evaluarea stării financiare a sectorului bancar autohton în vederea posibilităţii aplicării ulterioare a derivatelor
 • 4.2. Elaborarea modelului de evaluare a impactului derivatelor financiare asupra indicatorilor de performanţă bancară
 • 4.3. Formarea căilor de consolidare a sistemului de infrastructură a pieţei financiare din Republica Moldova în vederea implementării derivatelor financiare de credit
 • 4.4.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI