Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Particularitățile funcționale și structurale ale cântecului de leagăn din spațiul folcloric al Republicii Moldova


Autor: Sîrghi Elena
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Svetlana Badrajan
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 398.831 (043.3)

Adobe PDF document 15.40 Mb / în română
232 pagini


Cuvinte Cheie

folclor muzical, cântec de leagăn, funcție, clasificare, structură poetică, structură sonoră, ritm, arhitectonică

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 164 de titluri în 6 limbi, 141 de pagini ale textului de bază, 4 anexe, care conțin 179 exemple muzicale cu note la ele. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 8 articole ştiinţifice publicate.

Domeniu de studiu: folclor muzical.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul cercetării este identificarea particularităților structurale și funcționale ale cântecului de leagăn românesc din spațiul folcloric al Republicii Moldova, având ca obiect de studiu un material muzical autentic care nu a fost investigat; demonstrarea originalității, valorii și importanţei cântecului de leagăn ca element al tezaurului cultural național și universal prin documente muzicale şi argumente ştiinţifice. Pentru realizarea scopului propus, au fost stabilite următoarele obiective: elucidarea fenomenului artistic al cântecului de leagăn în cultura tradițională și dezvăluirea particularităților semantice, funcționale și ale conținutului poetic; clasificarea din punct de vedere muzical și poetic a cântecelor de leagăn; reliefarea particularităţilor ritmice, melodice şi arhitectonice; sesizarea și evidențierea universalității limbajului muzical al cântecului de leagăn.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul ştiinţific inovator al lucrării este determinat de tratarea pluridisciplinară, sistemică a cântecului de leagăn; dezvăluirea particularităților lui semantice, funcționale și structurale, aspecte neelucidate în etnomuzicologia autohtonă. Originalitatea cercetării rezidă în abordarea pluridimensională a fenomenului cântecului de leagăn și încercarea de a stabili universalitatea limbajului muzical al acestuia.

Problema științifică importantă soluționată constă în demonstrarea valorii documentare și artistice a cântecului de leagăn ca element al patrimoniului cultural intangibil; evidențierea particularităților funcționale și structurale; distingerea legăturilor la nivelul poetico-muzical cu alte categorii folclorice.

Semnificaţia teoretică. Cercetarea propune un instrument teoretic fundamental în știința etnomuzicologică care aprofundează latura analitică şi sistemică. Reieșind din specificul materialului muzical studiat, în analiza tematicii și particularităților textului poetic, a structurilor sonore, ritmice și arhitectonice, a fost utilizat un sistem metodologic complex, corespunzător cercetării pluridimensionale, care poate fi aplicat și la studierea altor categorii folclorice.

Valoarea aplicativă a tezei. Rezultatele cercetării de tip analitic, structural și comparativ pot constitui importante repere pentru studierea muzicii folclorice. Lucrarea poate să contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere a culturii naționale şi să fie utilizată în cadrul cursurilor didactice: „Folclor muzical”, „Istoria muzicii naționale”, dar și ca sursă informativă pentru unele cursuri speciale precum: „Canto popular”, „Compoziție” și altele.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice au fost valorificate și promovate în perioada anilor 2011-2015 în activitatea profesională ca realizator de emisiuni folclorice la diferite posturi de televiziune, în procesul didactic, în comunicările prezentate la Conferințele științifice naționale și internaționale organizate de AMTAP și la conferința științifică internațională „Colocviile „Brăiloiu” 2013” (București, România), dar și în 8 articole ştiinţifice publicate în Republica Moldova și România. Acestea vor contribui esențial la completarea cunoștințelor referitoare la creația folclorică și la soluționarea diferitor probleme cu care se confruntă cercetătorii din Republica Moldova la studierea patrimoniului cultural.

Cuprins


1. CÂNTECUL DE LEAGĂN: CONSEMNĂRI, DOCUMENTE, CERCETĂRI, METODĂ.
 • 1.1. Surse literare ce tratează fenomenul cântecului de leagăn
 • 1.2. Cântecul de leagăn în preocupările etnomuzicologilor
 • 1.3. Metodologia cercetării științifice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
2. CÂNTECUL DE LEAGĂN ÎN CULTURA TRADIȚIONALĂ: SEMANTICĂ, FUNCȚIONALITATE, CONȚINUT POETIC
 • 2.1. Cântecul de leagăn – specie a liricii populare. Clasificare
 • 2.2. Funcționalitate
 • 2.3. Tematică și particularități ale textului poetic
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. STRUCTURA MUZICALĂ A CÂNTECULUI DE LEAGĂN
 • 3.1. Cântecul de leagăn propriu-zis
 • 3.1.1. Structura ritmică
 • 3.1.2. Structura sonoră
 • 3.1.3. Structura arhitectonică
 • 3.2. Cântecul „ca la leagăn”
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI