Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutre


Autor: Mija Valeriu
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valentina Teosa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 327.5 (478+4) (043.3)

Adobe PDF document 1.46 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

neutralitate, statut și politică de neutralitate, state neutre europene, sistem internaţional, securitate internaţională, comunitate de state, securitate cooperativă.

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 290 titluri, 20 anexe, 151 pagini de text de bază. Rezultatele tezei au fost expuse în 10 articole publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova și străinătate.

Domeniul de studiu. Științe politice, studii strategice și de securitate în contextul teoriei relaţiilor internaţionale.

Scopul lucrării constă în cercetarea teoretico-conceptuală și analitico-aplicativă a neutralității Republicii Moldova prin prisma studiului locului, rolului și perspectivelor statelor neutre europene în contextul securităţii internaţionale, ca un considerent strategic pentru determinarea funcționalității politicii de neutralitate a Republicii Moldova. Scopul cercetării presupune realizarea următoarelor obiective: analiza istoriografiei şi ale bazelor teoretico-conceptuale ale statelor neutre europene; analiza comparativă și istorică a statelor neutre europene şi determinarea noilor tendinţe în politicile de neutralitate; evaluarea reconfigurării structurii sistemului internaţional în spaţiul european şi postsovietic; prognozarea perspectivelor statelor neutre europene în cadrul structurilor securităţii internaţionale transformate; formularea considerentelor esenţiale pentru neutralitatea Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificărezidă în abordarea conceptuală și analitico-comparativă a studiului neutralității Republicii Moldova prin prisma cercetării multidimensionale a evoluţiei statelor neutre europene în contextul transformărilor paradigmatice ale sistemului internaţional şi ale mediului de securitate internaţională contemporană, care continuă să producă efecte nemijlocit asupra statutului de neutralitate și politicilor de securitate ale statelor neutre europene.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în rezultatul cercetării efectuate o constituie determinarea perspectivelor de funcţionalitate a neutralității permanente a Republicii Moldova prin prisma performanţei și incertitudinilor statelor neutre europene în mediul contemporan al securității internaţionale care pot servi drept considerente strategice pentru asigurarea politicii naționale de securitate a Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică derivă din contribuția autorului la dezvoltarea studiilor strategice de securitate prin abordarea politologică, teoretico-conceptuală și analitico-aplicativă în formă de studiu de caz al manifestărilor statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova și studiu comparativ al politicilor de securitate ale statelor neutre europene în constrângere directă de dezvoltare a structurii sistemului de securitate internaţională în contextul teoriei relaţiilor internaţionale.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din evaluarea specificului manifestării și funcţionalității neutralității permanente a Republicii Moldova. Rezultatele cercetării, concluziile și recomandările sintetizate pot servi ca un punct de reper pentru factorii de decizie în elaborarea politicii externe și de securitate și pot fi utilizate de cadrele didactice drept un suport teoretic şi empiric la elaborarea cursurilor universitare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este reflectată în tezele conferinţelor naţionale şi internaţionale, în articolele publicate în reviste naționale de specialitate și internaționale, în lecțiile susținute, precum și în activitatea în calitate de lector, de consilier de securitate în cadrul misiunilor OSCE, de șef de direcție în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova și de expert în politică de securitate în cadrul organizaţiilor non-guvernamentale „Centrul Pro Marshall” și „Fundaţia PRISA”.

Cuprins


1. ANALIZA ISTОRIОGRAFICĂ A STATELOR NEUTRE EUROPENE
 • 1.1. Istoriografia cercetării statelor neutre în știinţa politică
 • 1.2. Apariţia problematicii statelor neutre în cadrul dezvoltării conceptului de neutralitate
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. BAZELE TEORETICO-CONCEPTUALE ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII STATELOR NEUTRE
 • 2.1. Factorii de influenţă ai securităţii internaţionale asupra evoluţiei statelor neutre în cadrul teoriei relaţiilor internaţionale
 • 2.2. Metodologia cercetării analitico-aplicative a statelor neutre europene în contextul securităţii internaționale
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. EVOLUŢIA STATELOR NEUTRE EUROPENE DREPT EXPERIENŢĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Tendinţele în schimbarea politicii și statutului de neutralitate al Austriei, Finlandei și Suediei în condiţiile Războiului Rece
 • 3.2. Readaptarea strategică a Austriei, Finlandei și Suediei la transformările internaţionale în perioada post-Război Rece
 • 3.3. Specificul statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR DIN SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ ASUPRA STATELOR NEUTRE EUROPENE: CONSIDERENTE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Efectele structurilor sistemice noi ale securităţii internaţionale contemporane asupra statelor neutre europene
 • 4.2. Perspectivele manifestării Austriei, Finlandei și Suediei în cadrul securităţii internaţionale contemporane ca previziune pentru Republica Moldova
 • 4.3. Funcţionalitatea statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova în asigurarea securităţii naţionale
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI