Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Problemele manageriale ale organizãrii şi gestiunii instruirii virtuale


Autor: Călin Făuraş
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management, managementul educaţional, management al cunoştinţelor, management strategic, managementul informaţional, piaţa educaţiei, servicii educaţionale, cunoştinţe şi competenţe, mediul informaţional de instruire, instruire virtuală, instruire virtuală transnaţională, keys metodico-didactic, taxa pentru deservirea didactică, departamentul pentru învăţământul la distanţă, centrul de instruire virtuală, pachete de servicii de instruire virtuală

Adnotare

Scopul cercetării îl prezintă studierea problemelor manageriale care apar la crearea, funcţionarea şi gestiunea instruirii virtuale în instituţiile de învăţământ superior. Instruirea virtuală este concepută ca formă a învăţământului la distanţă prin care serviciile educaţionale sunt prestate publicului larg prin intermediul noilor tehnologii info-comunicaţionale.

Obiectivele cercetării s-au axat pe concretizarea mecanismului de funcţionare a pieţei educaţiei şi evidenţierea locului ei în circuitul economic; delimitarea tehnologiilor pe care se bazează instruirea virtuală şi a formei organizării prin care ea se realizează; studierea procesului de transnaţionalizare a serviciilor educaţionale virtuale şi analiza impactului lui asupra sistemului educaţional naţional; recomandarea masurilor de organizare, gestiune şi motivare necesare implementării sistemului de instruire virtuală; estimarea eficienţei implementării sistemului de instruire virtuală la A.S.E.M. Ca urmare, cercetările se încadrează în domeniul managementului educaţional cu elemente ale managementului cunoştinţelor.

Metodologia cercetării s-a bazat pe abordarea de management a sistemului, sistemul de instruire virtuală fiind cercetat prin interdependenţa componentei metodice, tehnice şi organizatorice. Metodele utilizate au fost: analiza logico-abstractă, analiza factorială, analiza SWOT, metoda arborelui decizional, analiza comparativă.

Noutatea ştiinţifică a investigaţiei constă în definirea mai complexă a cunoştinţelor, ele prezentând elementul de bază a serviciilor educaţionale; propunerea unei modalităţi noi, mai democratice, de acces şi difuzare a cunoştinţelor; aplicarea instrumentarului managementului strategic la aprecierea posibilităţilor implementării sistemului de instruire virtuală la instituţiile de învăţământ superior (secţia fără frecvenţă); elaborarea unui mecanism principial nou de remunerare stimulatorie a cadrului profesoral-didactic implicat în sistemul instruirii virtuale.

Cercetarea teoretică s-a realizat în aplicaţii practice sub forma a trei manuale electronice la diverse disciplini universitare. Concluziile şi recomandările rezultate din investigaţia efectuată pot fi utilizate la perfecţionarea strategiei dezvoltării instituţiilor de învăţământ superior şi a Strategiei dezvoltării sistemului educaţional din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări metodologice referitoare la piaţa educaţiei şi instruirea virtuală
  • 1.1. Piaţa educaţiei şi produsul ei de bază - cunoştinţele şi competenţele
  • 1.2. Instruirea virtuală ca nouă modalitate de obţinere a cunoştinţelor şi competenţelor

CAPITOLUL II. Caracterul transnaţional al instruirii virtuale şi gestiunea strategică la nivel de instituţie
  • 2.1. Instruirea virtuală transnaţională şi impactul ei asupra sistemului educaţional naţional
  • 2.2. Instruirea virtuală ca obiect al analizei şi alegerii strategice la nivel de instituţie

CAPITOLUL III. Căile implementării eficiente a sistemului de instruire virtuală
  • 3.1. Soluţii de organizare, gestiune şi motivare în cadrul implementării instruirii virtuale
  • 3.2. Evaluarea eficienţei implementării sistemului de instruire virtuală la A.S.E.M