Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii de management în instituțiile sistemului de sănătate


Autor: Niculiță Ana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Serghei Portărescu
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română
Adobe PDF document0.54 Mb / în engleză

Teza

CZU 005.21:614(478)(043)

Adobe PDF document 11.39 Mb / în română
237 pagini


Cuvinte Cheie

strategie de management, planificare strategică, management strategic, sistem de sănătate, reglementare, instituții medicale publice, spitale, model de strategie-tip de management, servicii medicale

Adnotare

Structura tezei: teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 125 de titluri, 18 anexe, 134 de pagini text de bază (până la Bibliografie), 70 de figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 5 lucrări științifice.

Scopul lucrării: evaluarea strategiilor de management în instituțiile sistemului de sănătate, pentru elaborarea unui model de strategie-tip aplicabil în condițiile Republicii Moldova, care ar îmbunătăți procesele strategice instituționale în sistemul de sănătate.

Obiectivele cercetării: delimitarea abordărilor conceptuale ale noțiunilor de strategie, planificare strategică și management strategic și analiza modelelor existente de strategie; analiza experienței internaționale și a contextului național privind strategiile de management în instituțiile sistemului de sănătate; evaluarea procesului de elaborare și implementare a strategiilor de management prin elucidarea percepției personalului managerial și a celui operațional cu privire la procesul strategic în instituțiile sistemului de sănătate; elaborarea unui model de strategii de management pentru instituțiile sistemului de sănătate din Republicii Moldova; elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a proceselor strategice prin prisma modelului de strategii de management elaborat.

Noutatea și originalitatea științifică: rezidă în cercetarea strategiilor de management prin prisma rolului statului în procesul de reglementare a activității instituțiilor medicale publice în Republica Moldova; efectuarea unui studiu empiric privind experiența managerilor spitalelor publice în elaborarea și implementarea strategiilor de management și antrenarea angajaților acestor instituții în procesul strategic instituțional; elaborarea și propunerea unui model de strategie-tip de management, încadrat în abordarea teoretică a Școlii de Mediu a lui H. Minzberg.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: constă în elaborarea și fundamentarea din punct de vedere metodologic a modelului strategiei-tip de management pentru instituțiile sistemului de sănătate din Republica Moldova, în vederea facilitării și optimizării proceselor strategice instituționale, fapt ce conduce la o înțelegere mai bună de către managerii din sistemul de sănătate a recomandărilor teoretice de elaborare și implementare a strategiilor de management, în contextul reglementărilor activității instituțiilor publice din partea statului.

Semnificația teoretică: constă în delimitarea conceptuală a strategiilor de management și abordarea acestuia din perspectiva specificului activității instituțiilor medicale publice și a sistemului de sănătate autohton.

Valoarea aplicativă a tezei rezidă din faptul că rezultatele obținute conturează o imagine de ansamblu a situației privind strategiile de management în instituțiile medicale publice și oferă căi concrete de soluționare a problemei identificate prin elaborarea unui model de strategie-tip de management, care conține explicația tuturor etapelor de urmat pentru realizarea unui proces strategic instituțional eficace.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost diseminate atât în cadrul conferințelor naționale și internaționale, cât și în articolele publicate în reviste de specialitate. În baza cercetării efectuate de autor și a modelului strategiei-tip de management elaborat a fost actualizat curriculum de educație medicală continuă la disciplina Management strategic în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. A fost dezvoltat un curs de instruire destinat membrilor Consiliilor Administrative spitalicești, dar și altor părți interesate, disponibil pe o platformă de învățare online. De către autor, a fost realizată o instruire în domeniul planificării strategice, pentru managementul și membrii Consiliilor Administrative a spitalelor din regiunea de Nord a țării (Bălți, Edineț, Soroca, Florești, Drochia), în cadrul căruia a fost prezentat și explicat modelul strategiei-tip de management. Recomandările sugerate de autor, dar și modelul strategiei-tip de management pentru instituțiile sistemului de sănătate au fost valorificate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Națională de Sănătate Publică și cel puțin trei instituții spitalicești.