Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficientizarea proceselor și instrumentelor manageriale în cadrul unitaților spitalicești


Autor: Grigore Emil
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Aliona Lîsîi
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document2.02 Mb / în engleză
Adobe PDF document2.11 Mb / în română

Teza

CZU 005.7:614.2(043.3)

Adobe PDF document 14.15 Mb / în română
239 pagini


Cuvinte Cheie

control managerial, eficiență activităților, leadership, sănătatea populaţiei, calitatea vieţii, sistem managerial, subsistem decizional-comunicaţional, managementul al calității, Six Sigma, controlling, controlling strategic, Balanced Scorecard, acreditare, calitate, conducere, documentare, management

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea cuprinde trei capitole, precedate de introducere, urmate de concluzii generale şi propuneri elaborate de autor, 124 de titluri bibliografice, 140 de pagini de text de bază, 22 tabele, 32 figuri, 39 anexe, 3 acte de implementare a rezultatelor cercetării și 2 Certificate de înregistrare a dreptului de autor și drepturi conexe. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 12 de lucrări științifice (peste 10 c. a.).

Domeniul de cercetare: managementul unităților spitalicești, strategia managerială aplicată.

Abordarea conceptuală și practică a noţiunilor, proceselor și instrumentelor ce țin de managementul spitalicesc, modalităţi de eficientizare a acestuia în baza principiilor, strategiilor și instrumentelor noi. Scopul lucrării: studiul managementului economic în domeniul sănătății și elaborarea proceselor și instrumentelor de eficientizare a managementului spitalicesc în corespundere cu standardele Uniunii Europene precum și cercetarea și evaluarea contribuției managerilor în gestionarea sectorului public spitalicesc.

Obiectivele: analiza elementelor metodologice, analiza instrumentelor, metodelor și tehnicilor de cercetare a managementului în domeniul sănătății la nivel de unitate spitalicească, axate pe principiul managementului calității totale, cu scopul de a elabora și implementa cele mai bune decizii strategice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării: minarea și argumentarea teoretico-științifică a conceptelor de management economic și management spitalicesc. Elaborarea unor direcții de îmbunătățire a procesului de primire și deservire a pacienților în cadrul unității spitalicești. Elaborarea unui instrumentar de evaluare a eficienţei managementului spitalicesc și conturarea instrumentelor și modalităţilor de eficientizare a acestuia în baza principiilor, strategiilor și metodelor noi.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv: modalităţile de eficientizare a managementului în spitalul Orășenesc Novaci. Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în definiţiile precizate, metodele şi tehnicile care pot fi aplicate de către cercetătorii și/sau administratori medicali, în procesul de remodelare a deciziilor strategice și îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în evaluarea eficienţei managementului unităților spitalicești, cu sprijinul metodologiei propuse și implementarea prevederilor standardelor din seria ISO 9000 în unitățile spitalicești, în conformitate cu tendințele internaționale și standardele UE.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: instrumentarul elaborat și descris în lucrare a fost testat și implementat la Spitalul Municipal Sebeș (România) și INSP Institutul Mamei și Copilului (Republica Moldova).

Cuprins


1. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI ECONOMIC UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI
 • 1.1. Sinteza conceptelor de management și particularitățile eficientizării gestiunii în cadrul unităților spitalicești
 • 1.2. Principii ale organizării şi dezvoltării proceselor sistemului managerial al întreprinderii din domeniul spitalicesc
 • 1.3. Evaluarea instrumentelor utilizate în gestiunea calității în cadrul managementului unităților spitalicești
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. NECESITATEA EVALUĂRII IMPACTULUI MANAGEMENTULUI ECONOMIC ASUPRA UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1.Analiza, sinteza și monitoring-ul indicatorilor de eficientizare proceselor și instrumentelor manageriale existente în sectorul sănătății din România și Republica Moldova
 • 2.2.Managementul – între autonomie, transparență, control și leadership în cadrul unităților spitalicești
 • 2.3. Valoarea modelelor de afaceri pentru unitățile spitalicești
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI AL UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI (CAZUL SPITALULUI ORAȘENESC NOVACI)
 • 3.1. Aplicarea metodelor manageriale în identificarea problemelor actuale și strategice ale acreditării unităților spitalicești
 • 3.2. Optimizarea procesului de primire a pacienților în Departamentul de urgență la unitatea Spitalul Orășenesc Novaci
 • 3.3. Strategii manageriale ale acreditării unităților spitalicești. Identificarea problemelor strategice – obiective și acțiuni
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI