Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul fondurilor europene asupra dezvoltării rurale în România


Autor: MAZĂRE Silvia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Cristina Copăceanu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.88 Mb / în română
Adobe PDF document1.92 Mb / în engleză

Teza

CZU 338.43(498):339.727.24(043.3)

Adobe PDF document 9.19 Mb / în română
269 pagini


Cuvinte Cheie

fonduri europene, agricultură, forţă de muncă, resurse financiare, piaţa muncii, fonduri alocate, investiţii în agricultură, mediu, dezvoltarea rurală.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 140 de pagini de text de bază, bibliografie din 341 de titluri, 27 figuri, 48 tabele, 68 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice și confirmate prin 4 certificate de implementare.

Domeniul de studiu: Științe economice.

Scopul lucrării: Evaluarea impactului fondurilor europene și elaborarea recomandărilor de sporire a impactului și managementului eficienței fondurilor europene în vederea dezvoltării spațiului rural din România.

Obiectivele cercetării:


Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră s-a realizat un studiu științific privind: fundamentarea teoretică și sinteza studiilor empirice a impactului diferitelor dimensiuni ale programelor de sprijin din fonduri europene asupra dezvoltării rurale; analiza metodologiilor folosite în evaluarea dezvoltării rurale românești pentru diferite nivele NUTS; realizarea și aplicarea metodologiei Eurobarometru privind identificarea problemelor în implementarea programelor de dezvoltare rurală și a factorilor de impact în baza măsurării percepției pentru cazul Județul Neamț; argumentarea unei abordări strategice în managementul investițiilor din fonduri europene pentru dezvoltarea spațiului rural prin întroducerea noțiunii de expertiză vernaculară; ajustarea modelului de evidență și evaluare a impactului fondurilor europene asupra dezvoltării social-economice a zonelor rurale, bazat pe metoda matricei contabile sociale.

Problema științifică soluționată. Au fost obținute date originale privind sporirea impactului și managementul eficienței fondurilor europene asupra dezvoltării rurale, prin intermediul expertizei vernaculare și aplicarea metodei matricei contabile sociale.

Semnificația teoretică constă în identificarea unor modele și soluții de impact care vor contribui la sporirea managementului eficienței fondurilor europene, în vederea transferului acestor performanțe asupra dezvoltării spațiului rural din România.

Valoarea aplicativă. Prin această lucrare, susținem că analiza impactului proiectelor este necesară pentru a verifica dacă acestea produc efectele dorite, dacă contribuie, în mod corespunzător, la îndeplinirea obiectivelor programelor și politicilor europene. Cunoştinţele dobândite prin evaluările de impact sunt utile, beneficiarilor de finanțări europene, dar și instituțiilor responsabile de implementarea programelor și proiectelor europene, precum Organismele intermediare, Autoritățile de management, Guvernul României și Comisia Europeană. Cercetarea se adresează și populației de rând, care, într-o accepțiune generală, reprezintă un grup extins al beneficiilor generate de proiectele implementate din finanțări comunitare. În particular, mediul academic și sectorul consultanței reprezintă o categorie aparte de diseminare a rezultatelor cercetării doctorale.

Implementarea rezultatelor științifice. Principalele rezultate științifice au fost diseminate prin intermediul conferințelor naționale și internaționale, cât și în articolele publicate în revistele de specialitate. Recomandările propuse, întru sporirea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării spațiului rural au fost valorificate prin 4 certificate de implimentare

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO - CONCEPTUALE PRIVIND IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE
 • 1.1. Teorii și concepte privind dezvoltarea rurală
 • 1.2. Instrumente de politici rurale și managementul dezvoltării rurale
 • 1.3. Fundamentarea teoretică și studii empirice a impactului diferitelor dimensiuni ale fondurilor de sprijin asupra dezvoltării rurale
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2.IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE ÎN ROMÂNIA
 • 2.1.Evoluția fondurilor europene pentru dezvoltarea rurală a României
 • 2.2. Instrumente și modele pentru monitorizarea și evaluarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării rurale
 • 2.3. Aspecte metodologice în evaluarea dezvoltării rurale românești
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. SPORIREA IMPACTULUI FONDURILOR EUROPENE ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE
 • 3.1. Particularitățile percepției fondurilor europene pentru dezvoltarea rurală. Analiză comparată între Judeţul Neamț din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova - metodologia Eurobarometru
 • 3.2. Analiza indicatorilor statici şi dinamici a dezvoltării endogene a zonelor rurale din Județul Neamț sub impactul fondurilor europene
 • 3.3. Analiza distribuției nivelului de absorbție a fondurilor europene destinate zonelor rurale din Judeţul Neamț
 • 3.4. Factorii de impact și expertiza vernaculară în sporirea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării rurale în baza studiului de caz Judeţul Neamț
 • 3.5. Modele și soluții de impact pentru managementul eficienței fondurilor europene în baza studiului de caz Judeţul Neamț
 • 3.6 Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CERTIFICATE DE IMPLEMENTARE A REZULTATELOR CERCETĂRII
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI