Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul managementului proiectelor în dezvoltarea socio - economica a spa?iului rural din Republica Moldova


Autor: PETRAȘCU Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurelia Litvin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 mai 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 338.28(478-22)

Adobe PDF document 3.18 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

autorități publice locale, proiect, investiţie, implementare, impact, investitor, spațiul rural, dezvoltare durabilă, rating

Adnotare

Teza este structurată în: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 159 titluri, 8 anexe, 126 pagini de text de bază, inclusiv 42 figuri, 21 tabele și 16 formule. Rezultatele obţinute în urma cercetării sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: economie, management, serviciile publice de atragere a investițiilor.

Scopul şi obiectivele lucrării constau în studierea impactului managementului proiectelor asupra dezvoltării socio-economice a spațiului rural al Republicii Moldova și realizarea tehnicilor neparametrice de evaluare a managementului proiectelor în realizarea sistemului informațional de gestiune a proiectelor investiționale în spațiul rural.

Obiectivele tezei sunt: studierea bazelor conceptuale și teoretice cu privire la managementul proiectelor; analiza metodelor utilizate în managementul proiectelor; analiza dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova;determinarea impactului investițiilor în dezvoltarea economică a Republicii Moldova; analiza proiectelor investiționale pe regiunile de dezvoltare a Republicii Moldova: Nord, Centru și Sud;estimarea și analiza impedimentelor în dezvoltarea durabilă a spațiului rural; prognozarea dezvoltării spațiului rural prin prisma managementului proiectelor de investiții; elaborarea recomandărilor cu privire la modernizarea managementului proiectelor de investiții aplicat în APL.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este determinată de scopul și obiectivele cercetărilor și constă în: Delimitarea aspectelor de definire și abordare teoretică a managementului proiectelor; Delimitarea aspectelor de definire și abordare teoretică a spațiului rural; Determinarea impedimentelor în dezvoltarea spațiului rural, prin prizma managementului proiectelor de investiții; Determinarea impactului proiectelor de investiții asupra dezvoltării durabile a spațiului rural; Argumentarea indicatorului de performanță managerială în atragerea investițiilor în spațiul rural. Realizarea modelului econometric de evaluare a contribuției factorilor sociali, economici și naturali în realizarea proiectelor de investiții în APL. Elaborarea recomandărilor privind dezvoltarea durabilă a spațiului rural prin prisma managementului proiectelor.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei constă în dezvoltarea conceptelor teoretice cu privire la spațiul rural și managementul proiectelor, determinarea impactului proiectelor asupra dezvoltării durabile a spațiului rural, precum şi în recomandările elaborate, aplicarea cărora ar permite dezvoltarea socio-economică a spațiului rural al Republicii Moldova, în elaborarea mecanismului macroeconomic de promovare a proiectelor investiționale în baza metodelor neparametrice de analiză a anvelopării datelor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în delimitarea reperilor de definire a dezvoltării durabile a spațiului rural prin prisma managementului proiectelor, prezentarea modalităților de dezvoltare a spațiului rural în baza analizei impactului proiectelor de investiții și definirea criteriilor semnificative pentru elaborarea sistemului informațional de gestiune a proiectelor investiționale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele științifice au fost implementate de către APL Trușeni, mun. Chișinău; SRL „Baronesa Bianca” rn-ul Orhei, s. Butuceni. De asemenea, analiza rezultatelor chestionării tinerilor antreprenori a fost reflectată și în cadrul proiectului de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD V) și Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) implementate de UCIP-IFAD. Certificatele de implementare a rezultatelor ştiinţifice sunt anexate la teză.

Cuprins


1.BAZELE CONCEPTUALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR
  • 1.1. Abordări teoretice ale managementului proiectelor
  • 1.2.Fundamentarea teoretică a metodelor utilizate în managementul proiectelor
  • 1.3.Concluzii la Capitolul 1

2.ANALIZA DEZVOLTĂRII SOCIO – ECONOMICE A SPAȚIULUI RURAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
  • 2.1.Caracteristici definitorii ale spațiului rural
  • 2.2.Rolul și impactul investițiilor în dezvoltarea economică a țării
  • 2.3.Analiza proiectelor investiționale pe zonele de dezvoltare Nord, Centru, Sud ale Republicii Moldova
  • 2.4.Concluzii la capitolul 2

3.IMPACTUL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE A SPAȚIULUI RURAL
  • 3.1.Analiza impedimentelor în managementul proiectelor de investiții pentru dezvoltarea socio- economică a spațiului rural
  • 3.2.Impactul proiectului de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol asupra dezvoltării spațiului rural al Republicii Moldova
  • 3.3.Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV