Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul sustenabilității universităților prin valorificarea potențialului uman în contextul schimbărilor inovaționale


Autor: Suslenco Alina
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Irina Movilă
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română
Adobe PDF document1.06 Mb / în engleză

Teza

CZU [005:378.4+005.96:001.895](478)(043)

Adobe PDF document 8.00 Mb / în română
463 pagini


Cuvinte Cheie

sustenabilitate, sustenabilitatea instituțiilor de învățământ superior, managementul sustenabilității universităților, potențial uman, capital uman, inovații, schimbări inovaționale, proprietate intelectuală, modelul sustenabilității universitare, cultură inovațională

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 403 de titluri. Conținutul lucrării este expus în 284 de pagini text de bază până la bibliografie, 68 tabele, 67 figuri, 24 anexe.

Rezultatele obținute au fost publicate în 55 de lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în dezvoltarea abordărilor teoretico-metodologice ale potențialului uman ca element de bază al managementului sustenabilității universitare, în vederea formării universităților sustenabile, în contextul schimbărilor inovaționale în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: cercetarea și interpretarea teoretică a conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor managementului sustenabilității universitare prin intermediul valorificării potențialului uman, evaluarea potențialului uman al Republicii Moldova și României, dar și a instituțiilor de învățământ superior, din perspectiva atingerii sustenabilității, evaluarea impactului schimbărilor inovaționale asupra instituțiilor de învățământ superior pe calea atingerii sustenabilității, analiza culturii inovaționale a universităților din Republica Moldova și România, evaluarea sustenabilității instituțiilor de învățământ superior, elaborarea modelului managementului sustenabilității universitare.

Noutatea și originalitatea științifică: dezvoltarea demersului conceptual complex privind managementul sustenabilității universitare; evaluarea valorificării potențialului uman în cadrul universităților; conturarea corelației dintre dezvoltarea potențialului uman și atingerea sustenabilității universităților; evaluarea sustenabilității instituțiilor de învățământ superior; elaborarea unui model propriu al atingerii sustenabilității universităților; identificarea direcțiilor de perfecționare a managementului universităților în vederea atingerii sustenabilității; elaborarea unui model matematic privind interpretarea corelării dintre dezvoltarea potențialului uman la nivelul universităților și sustenabilitatea lor.

Rezultatele noi obținute constau în dezvoltarea unei noi direcții de cercetare științifică a managementului sustenabilității universitare, care cuprinde o abordare complexă și sistemică a potențialului uman drept component fundamental al asigurării sustenabilității în cadrul sistemului de învățământ superior din Moldova; elaborarea modelului integrat de indicatori utilizați în evaluarea sustenabilității universităților.

Semnificația teoretică: cercetarea dată reprezintă o contribuție valoroasă pentru știința managerială pe dimensiunea sustenabilității universitare în contextul schimbărilor inovaționale prin intermediul unei analize complexe și multilaterale a sectorului, prin îmbogățirea cadrului teoretic și conceptual. Modelul conceptual al atingerii sustenabilității în cadrul instituțiilor de învățământ superior, metodologia de evaluare a valorificării potențialului uman, planul de acțiuni în sporirea sustenabilității instituțiilor de învățământ superior.

Valoarea aplicativă: este redată prin prisma faptului că, metodologia de evaluare a valorificării potențialului uman în cadrul instituțiilor de învățământ superior, vine în ajutorul instituțiilor de învățământ superior să evalueze potențialul cadrelor didactice și să-i motiveze să-și valorifice potențialul uman. Planul de acțiuni în atingerea sustenabilității, vine să ajute organele centrale, și instituțiile de învățământ superior să identifice soluții eficiente de atingere a sustenabilității prin armonizarea politicilor și strategiilor sale demersului de atingere a sustenabilității. Schimbările inovaționale propuse în prezenta lucrare, vin să ajute instituțiile de învățământ superior în adaptarea pe principiile sustenabilității.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute în cadrul lucrării au fost implementate în cadrul instituțiilor de învățământ superior, instituțiilor de cercetare-inovare, din Republica Moldova și România.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂȚII APLICAT ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚILOR
 • 1.1. Sustenabilitatea în contextul dezvoltării strategice a universităților
 • 1.2. Reflecții conceptuale ale managementului sustenabilității universitare
 • 1.3. Analiza tendințelor în managementul sustenabilității universitare în țările dezvoltate
 • 1.4. Modelul universității sustenabile și locul lui în sistemul învățământului superior
 • 1.5. Concluzii la capitolul I

2. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI UMAN CA FACTOR AL SUSTENABILITĂȚII UNIVERSITARE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR INOVAȚIONALE
 • 2.1. Evaluarea dezvoltării potențialului uman în învățământul superior
 • 2.2. Elementele și factorii valorificării potențialului uman prin prisma sustenabilității universităților
 • 2.3. Schimbările inovaționale în dezvoltarea strategică a universităților în contextul educației postmoderne
 • 2.4. Valorificarea culturii inovaționale a tinerilor specialiști – un traseu spre sustenabilitate
 • 2.5. Concluzii la capitolul II

3. REDIMENSIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SUSTENABILITĂȚII
 • 3.1. Dezvoltarea instituțiilor de învățământ superior din Moldova: provocări și perspective
 • 3.2. Analiza comparativă a potențialului uman științifico-didactic în cadrul universităților
 • 3.3. Evaluarea potențialului uman la nivel național în contextul schimbărilor inovaționale
 • 3.4. Noi provocări în activitatea inovațională a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în contextul atingerii sustenabilității
 • 3.5. Concluzii la capitolul III

4. MODELUL INTEGRAT DE INDICATORI PENTRU EVALUAREA SUSTENABILITĂȚII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
 • 4.1. Perfecționarea managementului sustenabilității universitare în sistemul învățământului superior
 • 4.2. Ajustarea modelului sustenabilității universitare la cerințele învățământului superior
 • 4.3. Dezvoltarea sistemului de indicatori privind evaluarea potențialului uman și a sustenabilității în universități, în condițiile schimbărilor inovaționale
 • 4.4. Elaborarea direcțiilor de implementare a modelului dezvoltării sustenabile universitare
 • 4.5. Concluzii la capitolul IV

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI