Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Creaţia corală bisericească a compozitorului Mihail Berezovschi din perspectiva tradiţiilor muzicale ortodoxe


Autor: Barbanoi Hristina
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2016
Conducători ştiinţifici: Irina Ciobanu-Suhomlin
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

,
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 14.68 Mb / în română
296 pagini


Cuvinte Cheie

Mihail Berezovschi, muzica religioasă, muzica corală, surse psaltice, Liturghie, Vecernie, Utrenie, melodii bisericeşti, muzică religioasă de tradiţie bizantină, muzică religioasă de tradiţie slavonă

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 252 de titluri, 156 pagini ale textului de bază şi 14 Anexe, inclusiv exemple muzicale, tabele, listele creaţiilor muzicale, traseul biografic al lui M. Berezovschi, indexul adnotat al compozitorilor, facsimileuri ale documentelor arhivistice, materiale din presa periodică precum şi un glosar.

Domeniul de studiu: istoria muzicii naţionale (muzica religioasă). Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei constă în abordarea multiaspectuală a creaţiei corale bisericeşti a lui M. Berezovschi, subliniind valoarea, importanţa şi impactul în timp al operei compozitorului basarabean în evoluţia tradiţiilor naţionale muzicale ortodoxe. Obiectivele prezentului studiu sunt: cercetarea documentelor arhivistice în vederea elucidării datelor biografice ale compozitorului, a portretului său de creaţie şi de activitate dirijorală; studierea creaţiilor coralreligioase ale lui M. Berezovschi; identificarea surselor monodice ale cântărilor şi analiza metodelor de abordare corală, investigarea cadrului modal şi a metodelor de prelucrare a monodiei însăşi într-o lucrare corală religioasă pe mai multe voci; identificarea lucrărilor corale ale altor compozitori aranjate şi armonizate de M. Berezovschi.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea: pentru prima dată este realizat un studiu comparativ privind corelarea surselor primare monodice şi corale cu rezultatele componistice ale lui M. Berezovschi. Creaţia muzical-religioasă a compozitorului fiind în premieră subiectul unei lucrări ştiinţifice speciale de asemenea dimensiune. Prezentul studiu vine să corecteze unele inexactităţi în abordarea subiectelor ce ţin de creaţia religioasă a compozitorului, dar şi să concretizeze unele informaţii cu privire la biografia sa, prin apelarea la surse arhivistice care să aducă noi fascicule de lumină în ce priveşte viaţa şi activitatea compozitorului.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în abordarea multiaspectuală a activităţii şi creaţiei lui Mihail Berezovschi, fapt ce a condus la aprecierea contribuţiei personale a compozitorului în asigurarea continuităţii tradiţiilor muzicale ortodoxe, având drept rezultat aprofundarea cunoştinţelor istorico-teoretice despre evoluţia muzicii naţionale, lărgind totodată reprezentările generale privind procesele cultural-artistice din perioada basarabeană.

Semnificaţia teoretică a studiului constă în îmbogăţirea bazelor teoretice ale ştiinţei muzicale cu noi cunoştinţe în domeniul componisticii corale religioase de filieră ortodoxă. În cadrul tezei sunt clarificate diferenţierile semantice între noţiunile transpunere, armonizare, aranjare, întâlnite în partiturile lui M. Berezovschi; sunt concretizate unele noţiuni din domeniul teoriei muzicii de tradiţie bizantină. Teza este o contribuţie în studierea istoriei artei muzicale din perioada basarabeană.

Valoarea aplicativă a lucrării: rezultatele cercetării pot servi drept suport metodico-didactic şi ştiinţific în predarea următoarelor discipline: Istoria muzicii naţionale, Istoria muzicii religioase, Istoria cântării bisericeşti ortodoxe, Literatura corală, Armonia, Formele muzicale. Materialele tezei pot veni în ajutorul profesorilor, interpreţilor, studenţilor, în pregătirea programelor de concerte, a lucrărilor de curs şi de licenţă la specialităţile: Dirijat coral, Muzicologie, Cântare bisericească.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza de doctorat a fost realizată conform planului de cercetare ştiinţifică al AMTAP şi a fost discutată la şedinţele catedrei Muzicologie şi Compoziţie fiind recomandată spre susţinere pentru data de 17 februarie 2016. Materialele tezei au fost aprobate în cadrul a 16 conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale, organizate în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică ale AMTAP. O parte importantă din ideile şi rezultatele cercetărilor tezei de doctorat şi-au găsit reflectare în 15 lucrări ştiinţifice, din care 9 articole şi 6 rezumate, inclusiv 8 articole în reviste recomandate de CNAA.

Cuprins


1. MUZICA BISERICEASCĂ ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC ȘI FIGURA LUI MIHAIL BEREZOVSCHI CA OBIECTE DE STUDIU ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE
 • 1.1. Tradiția bizantină a muzicii bisericești din arealul românesc reflectată în studii muzicologice
 • 1.2. Cântarea corală bisericească din arealul românesc cercetată în muzicologia contemporană
 • 1.3. Activitatea lui Mihail Berezovschi în literatura muzicologică și istorică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ACTIVITATEA LUI MIHAIL BEREZOVSCHI ÎN LUMINA UNOR NOI SURSE DOCUMENTARE
 • 2.1. Activitatea lui Mihail Berezovschi reflectată în documentele Arhivei Naționale din perioada Basarabiei Țariste
 • 2.2. Activitatea lui Mihail Berezovschi reflectată în documentele Arhivei Naționale din perioada României Mari
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. MOȘTENIREA MUZICALĂ CORAL-BISERICEASCĂ A LUI MIHAIL BEREZOVSCHI
 • 3.1. Ciclul Liturghia Sfântului Ioan Gură-de-Aur la 3 voci pentru cor feminin sau cor de copii
 • 3.2. Ciclurile Imnele Sfintei Liturghii și Imnele Vecerniei și Utreniei pentru cor mixt, bărbătesc și pentru 3 voci egale.
 • 3.2.1. Creații în baza tradiției slavone
 • 3.2.2. Creații originale
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ABORDAREA MELODIILOR DE TRADIȚIE BIZANTINĂ ÎN CICLURILE LITURGICE ALE LUI MIHAIL BEREZOVSCHI.
 • 4.1. Axionul duminical Cuvine-se cu adevărat în glasul 5
 • 4.2. Rugăciunea domnească Tatăl nostru în glasul 5
 • 4.3. Troparul pascal Hristos a înviat în glasul 2
 • 4.4. Antifonul II duminical în glasul 5
 • 4.5. Imnul Trisaghion Sfinte Dumnezeule în glasul 5
 • 4.6. Imnul Crucii Tale în glasul 2
 • 4.7. Răspunsurile mari Mila Păcii în glasul 5
 • 4.8. Rugăciunea Doamne strigat-am în glasul 6
 • 4.9. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI