Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Căpușele ixodide (Ixodidae) din regiunea Nistrului Inferior: diversitate, fenologie și importanța epizootologică


Autor: Oxana Cravcenco
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.76 Mb / în română
Adobe PDF document1.05 Mb / în rusă

Teza

CZU 595.421:591.5(478:282.243.14) (043.2)

Adobe PDF document 7.19 Mb / în rusă
175 pagini


Cuvinte Cheie

căpușele ixodide, imago, dinamica sezonieră, zonă urbană, importanță epizootică și epidemiologică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, 228 surse bibliografice, 3 anexe, 120 pagini text de bază, de bază,52 figuri, 18 tabele.

Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: căpușele ixodide, imago, dinamica sezonieră, zonă urbană, importanță epizootică și epidemiologică.

Domeniu de studiu: zoologie. Scopul cercetărilor a constat în: studiul diversității speciilor și fenologiei căpușelor ixodide, identificarea semnificației lor epidemiologice potențiale în focarele din regiunea Nistrului inferior. Întru realizarea scopului scontat au fost trasate următoarele obiective:

1. Evaluarea actuală a diversităţii speciilor de căpușe ixodide;
2. Stabilirea efectivului numeric de căpușe și a structurii comunităţii speciilor în diferite habitate ale regiunii studiate;
3. Stabilirea dinamicii sezoniere a frecvenței și fenologiei speciilor dominante de căpușe;
4. Analiza semnificației epidemiologice potențiale a căpușelor în regiunea Nistrului inferior şi elaborarea unor prognoze privind apariţia posibilelor focare de epidemii.

Noutatea și originalitate științifică  În premieră pe teritoriul Republicii Moldova în populația de căpușe Ixodes ricinus a fost pusă în evidență prezența agentului patogen la om şi animale Babesia venatorum, care provoacă maladia babezioză (frecvența de apariție în căpușe s-a dovedit a fi de la 17 la 31%).

 A fost determinat nivelul de infestare a acarienilor în zonele staționare ale Nistrului inferior cu borellii patogene pentru om (infestarea medie a constituit 27,5%, în căpuşe a dominat B. afzelii - agent patogen predominant cutanat al boreliozei ixodide).

 În ultimii 30 de ani au fost obținute date inedite privind distribuția și fenologia căpușelor în regiunea Nistrului inferior. Au fost înregistrate 6 specii de căpușe (Acarina: Ixodidae), aparținând la 3 genuri, dominante fiind 4 specii de căpușe.

 Au fost determinaţi parametrii modelului stochastic al dinamicii populațiilor de căpușe I. ricinus cu diferite etape ale ontogenezei în habitatele abiotice și biotice, medii favorabile și nefavorabile.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a rolului speciilor dominante de căpuşe (Acarina: Ixodidae) ca purtători ai noilor agenţi patogeni, ceea ce a contribuit la determinarea nivelului de infestare a acarienilor în zonele staţionare ale Nistrului inferior, precum şi la stabilirea diversităţii speciilor în focarele naturale şi antropizate. Aceasta a permis pentru prima dată în 30 de ani obţinerea datelor originale privind distribuţia, fenologia căpuşelor şi pronosticarea situaţiei epidemiologice de catre centrele de sănătate publică.

Semnificația teoretică. Rezultatele obținute extind cunoștințele privind fauna și ecologia căpușelor, precum și rolul lor epizootologic și epidemiologic in focarele naturale si antropizate.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele tezei pot fi utilizate în activitatea științifică și practică desfășurată de epidemiologi, entomologi, microbiologi, precum și ca material didactic în zoologia și ecologia animalelor. Datele obținute prezintă interes pentru centrele de sănătate publică, ele fiind în măsură să contribuie la elaborarea de prognoze ale situației epidemiologice și întocmirea unor planuri de acțiuni pentru monitorizarea și controlul efectivului numeric de căpușe.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării sunt utilizate în procesul educațional în cadrul facultăților de biologie și chimie (Universitatea de Stat Nistreană, Tiraspol; Colegiul Medical din orașul Bendery), sunt valorificate de către autoritățile competente pentru elaborarea de prognoze ale unor posibile focare de epidemii și pregătirea unei strategii pentru a eradica astfel de situații (Centrul Republican de Igiena și Epidemiologie, Tiraspol)

Cuprins


1. СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ КАК ПАРАЗИТОВ И ПЕРЕНОСЧИКОВ ИНФЕКЦИЙ
 • 1.1. Краткий исторический аспект изученности иксодовых клещей
 • 1.2. Распространение иксодовых клещей в мире, Европе и в Республике Молдова
 • 1.3. Выводы к первой главе

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Методы сбора и обработки полевого материала
 • 2.2. Молекулярно - генетические методы исследования
 • 2.3. Методы статистистической обработки данных
 • 2.4. Выводы ко второй главе

3. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ
 • 3.1. Краткий физико - географический обзор региона Нижнего Днестра и стационарных мест исследования
 • 3.2. Климат исследуемого региона
 • 3.3. Фаунистические комплексы и особенности пространственного распределения иксодовых клещей в регионе Нижнего Днестра
 • 3.4. Сезонная динамика активности иксодовых клещей на стационарных территориях
 • 3.5. Выводы к третьей главе

4. ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ IXODES RICINUS (LINNAEUS, 1758) КАК ОСНОВНОГО ПЕРЕНОСЧИКА ТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЗОНАХ НИЖНЕГО ДНЕСТРА
 • 4.1. Эпидемиологическое значение иксодовых клещей как векторов трансмиссивных заболеваний
 • 4.2. Иксодовые клещевые боррелиозы
 • 4.3. Babesia venatorum – новый идентифицированный агент кровепаразитарного заболевания животных и человека на территории Республики Молдова
 • 4.4. Выводы к четвертой главе

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ