Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Serviciile de informaţii şi siguranţă româneşti din Basarabia în perioada anilor 1918-1944


Autor: Moraru Pavel
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2017
Consultanţi ştiinţifici: Valeriu Pasat
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Nicolae Enciu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 947.891 918-1944

Adobe PDF document 2.57 Mb / în română
342 pagini


Cuvinte Cheie

serviciu de informaţii, serviciu de contrainformaţii, agentură, informatori, Siguranţa Generală a Statului, Serviciul Secret de Informaţii al Armatei Române, Serviciul Special de Informaţii, Basarabia, România

Adnotare

Structura tezei: lista abrevierilor, introducere, cinci capitole, a câte 2-4 subcapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 498 titluri, 234 pagini de bază, cronologie, 22 de documente, 10 figuri şi declaraţia privind asumarea răspunderii, şi CV-ul autorului. Rezultatele obţinute au fost publicate în 42 de lucrări, dintre care 6 monografii, 2 dicţionare, 1 culegere de documente, 33 de articole.

Domeniul de studiu: specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade).

Scopul şi obiectivele tezei constituie: prezentarea şi analiza organizării şi activităţii serviciilor de informaţii şi siguranţă româneşti din Basarabia în anii 1918-1944; analiza istoriografiei temei; identificarea factorilor interni şi externi de instabilitate pentru Basarabia, în perioada studiată; aprecierea rolului informaţiilor furnizate de serviciile speciale româneşti în adoptarea deciziilor de către administraţia Basarabiei şi conducerea României; demascarea falsurilor istoriografiei sovietice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în demersul ştiinţific, prin valorificarea documentelor inedite de arhivă, pentru restabilirea tabloului istoric, referitor la activitatea organelor de informaţii şi siguranţă româneşti din Basarabia în anii 1918-1944 şi cunoaşterea întregului proces istoric de dezvoltare a societăţii basarabene.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute în urma cercetărilor efectuate au determinat crearea unei noi direcţii în ştiinţa istorică din Republica Moldova şi anume, organizarea şi activitatea serviciilor de informaţii din Basarabia, R.A.S.S.M. şi R.S.S.M., având ca bază rezultatele cercetărilor privind serviciile de informaţii şi siguranţă româneşti din Basarabia în anii 1918-1944.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în studierea complexă a surselor publicate şi a izvoarelor arhivistice, în vederea reconstituirii activităţii serviciilor de informaţii şi siguranţă româneşti din Basarabia în anii 1918-1944 şi a identificării rezultatelor pe care le-au obţinut. Valoarea aplicativă a tezei. Rezultatele cercetării pot fi valorificate la elaborarea lucrărilor privind istoria serviciilor secrete şi istoria Republicii Moldova, la scrierea tezelor de licenţă şi doctorat, la elaborarea cursurilor pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din sistemul naţional de securitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza reprezintă o cercetare complexă, cu rezultate teoretice care completează cunoştinţele istorice existente şi care pune bazele unei noi direcții de cercetare istorică.

Cuprins


1. ISTORIOGRAFIA ŞI SURSELE ISTORICE REFERITOARE LA ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA SERVICIILOR DE INFORMAŢII ŞI SIGURANŢĂ ROMÂNEŞTI DIN BASARABIA ÎN PERIOADA ANILOR 1918-1944
 • 1.1. Istoriografia românească privind serviciile de informaţii ale României
 • 1.2. Abordări istoriografice sovietice şi din spaţiul ex-sovietic
 • privind serviciile de informaţii şi siguranţă româneşti
 • 1.3. Analiza documentelor şi a izvoarelor arhivistice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
2. STRUCTURILE DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII ROMÂNEŞTI DIN BASARABIA ÎN ANII 1918-1940
 • 2.1. Organizarea şi evoluţia structurală a Siguranţei Generale din Basarabia
 • 2.2. Activitatea informativă şi contrainformativă a Siguranţei Generale în Basarabia
 • 2.3. Organizarea şi activitatea Serviciului de Informaţii al Armatei române
 • 2.4. Semnale informative privind atragerea României în al Doilea Război Mondial
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. SERVICIILE DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII ROMÂNEŞTI DE PE NOUA GRANIŢĂ SOVIETO-ROMÂNĂ ÎN ANUL DE OCUPAŢIE SOVIETICĂ A BASARABIEI 1940/1941
 • 3.1. Instaurarea regimului sovietic şi a structurilor sale de securitate în Basarabia. Activităţile de represiune, informaţii şi contrainformaţii
 • 3.2. Serviciul Special de Informații și activitățile lui de pe graniţa de est, în anul 1940/1941
 • 3.3. Organele informative militare româneşti şi activitatea lor pe noua graniţă sovieto-română
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ORGANELE INFORMATIVE ŞI CONTRAINFORMATIVE ROMÂNEŞTI DIN BASARABIA ÎN ANII 1941-1944
 • 4.1. Organizarea şi activitatea structurilor S.S.I. din Basarabia
 • 4.2. Organele de informaţii ale Armatei române din teritoriul Basarabiei
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. STRUCTURILE INFORMATIVE ROMÂNEŞTI DIN BASARABIA ÎN ULTIMA FAZĂ A CAMPANIEI DIN RĂSĂRIT
 • 5.1. Eforturile S.S.I. de asigurare a fluxului informativ din Basarabia, în eventualitatea retragerii autorităţilor româneşti
 • 5.2. Activitatea organelor militare informative româneşti, în ultima fază a Campaniei din Răsărit
 • 5.3. Ieşirea României din războiul împotriva U.R.S.S. şi acţiunile SMERŞ pentru descoperirea agenturii secrete româneşti
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI