Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modelarea adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexe


Autor: CIOBU Victor
Gradul:doctor în Ştiinţe fizice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Florentin Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Gheorghe Căpăţână
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU [53:004.004+005.53](043.2)

Adobe PDF document 3.25 Mb / în română
172 pagini


Cuvinte Cheie

fullerene, ioni de pământuri rare, interacţiune electron-vibrațională, interacţiune electron-fononică, modelare, aplicație adaptivă, sistem complex

Adnotare

Structura tezei: Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie ce cuprinde 173 titluri. Lucrarea conţine 25 figuri, 7 tabele, 5 anexe şi este expusă pe 172 pagini (131 pagini text de bază). Rezultatele obținute sunt publicate în 20 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu îl constituie aspectele teoretice şi aplicative de modelare pe calculator și de dezvoltare a aplicațiilor adaptive în cercetarea sistemelor fizice complexe.

Scopul și obiectivele lucrării rezidă în dezvoltarea modelelor teoretice și a tehnicilor de elaborare a aplicațiilor adaptive pentru modelarea pe calculator a vibrațiilor moleculare și a spectrelor de oscilație în sisteme simetrice complexe cu multe grade de libertate, determinarea stărilor proprii ale moleculei și ionului de fullerene, a interacţiunii electron-fononice în cristale dopate cu ioni de pământ rar, compararea rezultatelor teoretice obținute cu datele experimentale, fiind determinat astfel setul de valori corespunzătoare ale parametrilor modelelor fizice aplicate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obținute. A fost calculat spectrul de oscilații al moleculei de fullerene în baza algoritmului propus. A fost arătat că lărgimea liniei de absorbţie pentru ionul de fullerene depinde de probabilitatea tranziţiei radiative spontane. A fost simulată pe calculator interacțiunea electron-fononică de rezonanță în cadrul aplicației adaptive elaborate.

Problema ştiinţifică importantă soluționată constă în modelarea vibrațiilor moleculare și a spectrelor de oscilații în sisteme fizice simetrice cu multe grade de libertate, în determinarea stărilor proprii ale moleculei și ionului de fullerene, precum și în modelarea interacţiunii electron-fononice în cristale dopate cu ioni de pământuri rare pe baza aplicației adaptive.

Semnificaţia teoretică a tezei îşi găseşte exprimare în elaborarea unui algoritm de descompunere a reprezentării mecanice a sistemului în reprezentări ireductibile, precum și în studiul transferului rezonant de energie între patru centre în formalismul hamiltonianului multipolar de interacţiune a ionilor. De asemenea, a fost propusă și implementată aplicația adaptivă pentru asistența modelării pe calculator a două probleme fizice.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată, în primul rând, de faptul că aplicația adaptivă este utilizată pentru determinarea stărilor vibraționale ale moleculelor de fullerene și pentru modelarea interacțiunii electron-fononice de rezonanță pentru ionii de pământuri rare în diferite cristale laser, precum și de faptul că a fost validată însăși metoda de elaborare a aplicațiilor adaptive pentru asistența soluționării pe calculator a problemelor din fizica sistemelor complexe.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele obținute sunt utilizate în cadrul Proiectului instituțional de cercetări științifice fundamentale 15.817.02.29F, direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative”. Cercetările respective sunt reflectate, de exemplu, și în curriculele cursurilor universitare „Fizica clusterilor” și „Modelarea sistemelor complexe” ţinute la Universitatea de Stat din Moldova); ele îşi găsesc reflectarea şi în procesul de proiectare și creare a aplicațiilor pe calculator.

Cuprins


1. CONCEPTE EVOLUATE ALE MODELĂRII PROCESELOR FIZICE PRIN UTILIZAREA APLICAȚIILOR ADAPTIVE
 • 1.1. Analiza situației existente în domeniul aplicațiilor adaptive
 • 1.2. Stabilirea familiilor de probleme care necesită soluționarea prin intermediul aplicațiilor adaptive
 • 1.3. Metode și tehnici de dezvoltare și implementare a aplicațiilor adaptive
 • 1.4. Cercetarea proprietăților fullerenelor și cristalelor dopate cu ioni de pământuri rare
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. MODELAREA VIBRAȚIILOR MOLECULARE ȘI SPECTRELOR DE OSCILAȚIE ÎN SISTEME SIMETRICE CU MULTE GRADE DE LIBERTATE ȘI DETERMINAREA STĂRILOR PROPRII ALE MOLECULEI ȘI IONULUI DE FULLERENE
 • 2.1. Rezolvarea problemei inverse pentru dinamica fullerenului C60
 • 2.2. Operatorul de interacţiune electron-vibrațională pentru fullerenul C60
 • 2.3. Modelul semiclasic şi metoda numerică de evaluare a spectrului energetic
 • 2.4. Influenţa rezonanţei electron-vibraționale asupra liniei de absorbţie în ionul de fullerene C60-1
 • 2.5. Descrierea algoritmului de obținere a deplasărilor simetrizate in sistemele simetrice complexe și compararea cu rezultatele experimentale pentru fullerene
  • 2.5.1. Modelul teoretic și algoritmul de calcul dezvoltat
  • 2.5.2. Rezultatele calculului pentru molecula de fullerene
 • 2.6. Aplicația adaptiv-parametrică pentru determinarea stărilor proprii ale moleculelor de fullerene
 • 2.7. Concluzii la Capitolul 2

3. MODELAREA EFECTELOR INTERACŢIUNII ELECTRON-FONONICE ÎN CRISTALE DOPATE CU IONI DE PĂMÂNTURI RARE
 • 3.1. Fundamente teoretice pentru modelarea proceselor în cristale dopate cu ioni de pământuri rare
 • 3.2. Transfer de energie în cristale dopate cu ioni de pământuri rare
 • 3.3. Modelul hamiltonianului de interacţiune multipolară a ionilor
  • 3.3.1. Transferul rezonant de energie între patru centre în cristale dopate cu ioni PR
  • 3.3.2. Modelarea interacțiunii electron-fononice de rezonanță pentru ionii de pământuri rare în cristale laser
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI