Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile regiei în teatrele rusе din Republica Moldova la intersecţie de veacuri


Autor: Dolgodvorov Veaceslav
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Angelina Roşca
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română
Adobe PDF document0.59 Mb / în rusă

Teza

CZU 792.075(478)(091)(043.3)

Adobe PDF document 1.62 Mb / în rusă
171 pagini


Cuvinte Cheie

egie, instrumentar regizoral, stil individual, şcoala de teatru rus, teatralitatea vahtangoviană, teatru convențional, postmodernism

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, inserate pe 135 pagini de text, o bibliografie din 213 de titluri şi 3 anexe.

Scopul tezei rezidă în cercetarea complexă a particularităţilor individuale de regie a maeştrilor de teatru rus din Moldova în contextul procesului teatral naţional de la răscrucea secolelor XIX-XX.

Obiectivele tezei se axează pe: descoperirea metodologiei individuale a regizorilor, cercetarea problematicii, evidenţierea stilului maeștrii teatrului rus din Republica Moldova pe baza spectacolelor realizate; analiza regiei şi stabilirea trăsăturilor ei specifice, determinarea rolului şi locului teatrelor ruse în dezvoltarea culturii teatrale naţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că pentru prima dată s-a efectuat o încercare de a cerceta complex particularităţile individuale de regie maeștrii teatrului rus din Republica Moldova în contextul procesului teatral naţional de la răscrucea secolelor XIX-XX. Lucrarea introduce în uzul ştiinţific un vast material factologic şi textual, neexplorat anterior, obţinut din interviuri.

În urma cercetării a fost soluţionată problema ştiinţifică importantă ce rezidă în punerea în lumină a particularităţilor de regie a maieştrilor scenei ruse din Moldova de la finele secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, fapt soldat cu aprecierea obiectivă a activităţii lor creatoare, prin scoaterea în relief a rolului şi influenţei acestora asupra procesului de teatru din Republica Moldova de la răscrucea secolelor.

Importanţa teoretică a lucrării reiese din faptul că materialele contribuie esenţial la punerea în lumină a regieie teatrelor ruse din Republica Moldova de la răscrucea secolelor XIX-XX, evaluarea obiectivă a rolului regizorului în domeniul artei teatrale naţionale.

Valoarea aplicativă a tezei: Rezultatele cercetării vor putea fi utilizate în calitate de suporturi instructive-metodice universitare consacrate artei regizorale din Republica Moldova, precum şi în calitate de surse sigure de documentare asupra procesului teatral mondial

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele ştiinţifice au fost implimenate prin publicarea a 5 articole ştiinţifice cu volum total de 4, 34 c.a. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice servesc drept bază a cursurilor teoretice şi practice ţinute de către autor în faţa studenţilor de la Universitatea de Stat Nistreană num. T. G. Shevchenko, Nistreană Institutul de Stat de Arte, Colegiul pedagogic din Bender.

Cuprins


1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЖИССУРЫ
 • 1.1. Степень изученности режиссуры в русских театрах Молдовы рубежа веков
 • 1.2. Индивидуальный режиссерский стиль как проявление особенностей режиссуры: теоретические взгляды на проблему
 • 1.3. Методологические предпосылки исследования характеристик режиссуры
 • 1.4. Влияние индивидуальной психологии личности на формирование особенностей режиссуры
 • 1.5. Выводы к первой главе

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.П. ЧЕХОВА: СОВОКУПНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЖИССЕРСКИХ СТИЛЕЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВЕКОВ
 • 2.1. Государственный русский драматический театр им. А.П. Чехова: эволюция театрального процесса в период смены социально-культурных парадигм на рубеже веков
 • 2.2. Режиссерская стилистика Вячеслава Мадана
 • 2.3. Илья Шац: пути постижения условного театра
 • 2.4. Актерская режиссура как основа творчества Виктора Казаченко
 • 2.5. Стилистические особенности индивидуального режиссерского почерка Петру Вуткэрэу
 • 2.6. Режиссерские работы Санду Василаки – синтез постмодернистской полистилистики и вахтанговской театральности
 • 2.7. Выводы ко второй главе

3. ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ ИМ. Н.С. АРОНЕЦКОЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «С УЛИЦЫ РОЗ»: ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ НА СЛОМЕ ЭПОХ
 • 3.1. Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой конца ХХ - начала ХХI в.в.: проблемы режиссуры
 • 3.1.1. Судьба режиссерского наследия Н.С. Аронецкой в Приднестровском государственном театре драмы и комедии
 • 3.1.2. Попытки преодоления кризиса режиссуры в постановках Б. Мартынова, В. Гунина, А. Плетнева, Т. Чиботару, В. Павленко
 • 3.1.3. Начало модернизации режиссерского языка в постановке Д. Ахмадиева Черный квадрат
 • 3.2. Государственный молодежный драматический театр «Cулицы Pоз»: студийность как основа педагогической режиссуры Юрия Хармелина
 • 3.3. Выводы к третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ