Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interesele geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice (1991-2016)


Autor: Cebotari Svetlana
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 546.30-32:678.86(043.3)

Adobe PDF document 2.99 Mb / în română
246 pagini


Cuvinte Cheie

Arhitectură geopolitică, interes geostrategic, relații internaționale, ordine mondială, sistem internațional, centru de putere, suveranitate, interes național, spațiu geopolitic, Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci compartimente, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 519 titluri, 211 pagini de text de bază, anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 76 de lucrări științifice.

Domeniu de studiu: Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației

Scopul lucrării rezidă în cercetarea intereselor geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice.

Scopul cercetării presupune realizarea următoarelor obiective: analiza istoriografiei cercetării intereselor geostrategice ale Federației Ruse în literatura occidentală de specialitate și din spațiul postsovietic, inclusiv cea din Republica Moldova; analiza aspectelor teoretico-metodologice ale fenomenului intereselor geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice; reliefarea relației ,,interes geostrategic-arhitectură geopolitică’’; determinarea ,,noii arhitecturi geopolitice a spațiului est-european’’; reliefarea interesului geostrategic al Federației Ruse în procesul realizării politicii externe în spaț iul est-european; identificarea dimensiunilor corelative ale intereselor Federației Ruse în spațiul est-european în contextul transformărilor geopolitice; determinarea dimensiunilor strategiilor de realizare a intereselor geostrategice ale Federației Ruse în spațiul est-european, inclusiv în Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică: caracterul inovator al rezultatelor obținute rezidă în elaborarea definițiilor de sinteză ale conceptelor „arhitectură geopolitică” și „interes geostrategic”, iar în aspect aplicativ ele contribuie la soluționarea unei probleme de importanță majoră: definirea noii arhitecturi geopolitice a spațiului est-european în perioada postrăzboi rece, abordată la nivelul însușirilor structurale propriu-zise ale spațiului, cât și al actorilor geopolitici (în cazul dat, Federația Rusă, SUA, UE). Rezultatele principial noi care au fost obținute în urma investigațiilor intereselor geostrategice ale Federației Ruse în contextul noii arhitecturi geopolitice în perioada anilor 1991-2016, ne-au permis să exprimăm suficiente concluzii și argumente pentru a constata crearea în Republica Moldova a unei direcții științifice noi în cercetarea relațiilor internaționale. Caracterul inovator al rezultatelor constă în elaborarea definițiilor de sinteză ale conceptelor „interes geostrategic” și „arhitectură geopolitică”, care în aspect aplicativ, contribuie la soluționarea unei probleme de importanță majoră: identificarea intereselor geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice. De asemenea, o realizarea în premieră în literatura științifică de specialitate a fost identificarea corelației ,,interes geostrategic-arhitectură geopolitică’’, cât și analiza evoluțieii noii arhitecturi geopolitice a spațiului est-european în perioada 1991-2016. Noua direcție științifică în domeniu rezidă în aprofundarea investigaţiilor, studiilor în domeniul teoriei relațiilor internaționale cu referire la cercetarea intereselor geostrategice ale Federației Ruse în contextul noii arhitecturi geopolitice în perioada anilor 1991-2016. Având ca suport analiza instituțiilor și proceselor, structurii și contextului care în totalitatea lor au determinat remodelarea configurației arhitecturii geopolitice a spațiului est-european și a structurii sistemului internațional, caracterul inovator al rezultatelor constă în elaborarea definițiilor de sinteză ale conceptelor „interes geostrategic” și „arhitectură geopolitică”, care în aspect aplicativ, contribuie la soluționarea unei probleme de importanță majoră: identificarea intereselor geostrategice ale Federației Ruse în spațiul esteuropean, prin utilizarea strategiilor hard și soft powr. De asemenea, o realizarea în premieră în literatura științifică de specialitate a fost identificarea corelației ,,interes geostrategic-arhitectură geopolitică’’, cât și analiza evoluțieii noii arhitecturi geopolitice a spațiului est-european.

Semnificația teoretică: derivă din contribuția autorului în a elaborara și prezenta un cadru teoretico-metodologic complex și bine fundamentat de caracter interdisciplinar. Cadrul conceptual elaborat reflectă interesele geostrategice și strategiile Federației Ruse de menținere în sfera de influență spațiul est-european, inclusiv Republica Moldova. Sunt propuse definiții de sinteză ale conceptelor „arhitectură geopolitică ” și „interes geostrategic ”, este argumentată interacțiunea ,,interes geostrategic-noua arhitectură geopolitică’’ pentru a determina interesele Federației Ruseîn contextul formării noii arhitecturi geopolitice.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din definirea intereselor geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice a spațiului est-european, care sunt realizate atât prin intermediul strategiilor hard cât și soft pawer în scopul menținerii influenței în statele din vecinătatea apropiată. Implementarea rezultatelor științifice: lucrarea este elaborată în cadrul Departamentului Relații Internaționale, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative a Universității de Stat din Moldova și a fost examinată și susținută în ședința Departamentului Relații Internaționale din cadrul Universității de Stat a Moldovei și în ședințele Seminarelor Științifice de Profil de la Institutul Științe Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei. Rezultatele care au fost obținute pot fi folosite de către structurile de stat responsabile pentru identificarea soluțiilor conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova și pentru realizarea integrării europene a Republicii Moldova.

Cuprins


1. ISTORIOGRAFIA CERCETĂRII INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE FEDERAȚIEI RUSE ȘI A NOII ARHITECTURI GEOPOLITICE
 • 1.1 Repere istoriografice ale intereselor geostrategice ale Federației Ruse în literatura occidentală de specialitate
 • 1.2. Cercetarea intereselor geostrategice ale Federației Ruse și a noii arhitecturi geopolitice în literatura științifică postsovietică
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. INTERESUL GEOSTRATEGIC ÎN CONTEXTUL FORMĂRII NOII ARHITECTURI GEOPOLITICE: ASPECTE TEORETICO – METODOLGICE
 • 2.1. Identificări conceptual-teoretice ale relației ,,interes geostrategic’’ -,,arhitectură geopolitică’’
 • 2.2. Metodologia cercetării interesului geostrategic al Federației Ruse și a arhitecturii geopolitice în spațiul est-european
 • 2. 3. Concluzii la capitolul 2

3. EVOLUȚIA INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE FEDERAȚIEI RUSE ȘI A FORMĂRII ARHITECTURII GEOPOLITICE ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN
 • 3.1. Spațiuiul est-european în contextul constituirii ,,noii arhitecturi geopolitice’’
 • 3. 2. Interesul geostrategic al Federației Ruse în procesul realizării politicii externe
 • 3. 3. Concluzii la capitolul 3

4. REDIMENSIONAREA INTERESULUI GEOSTRATEGIC AL FEDERAȚIEI RUSE ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN
 • 4.1.Dimensiunile corelative dintre interesele geostrategice ale Federației Ruse și transformările geopolitice actuale în spațiul est-european și sud-caucazian
 • 4.2. Strategiile Federației Ruse de realizare a intereselor geostrategice în spațiul est-european și sud-caucazian
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. IMPACTUL INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE FEDERAȚIEI RUSE ASUPRA REPUBLICII MOLDOVA
 • 5. 1. Specificul intereselor geostrategice ale Federaţiei Ruse în Republica Moldova în contextul noilor transformări geopolitice
 • 5. 2. Strategiile Federației Ruse de menținere a influenței în Republica Moldova
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI