Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova


Autor: Griciuc Petru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Nadejda Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 336.22:338.1 (478) (043)

Adobe PDF document 2.58 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

deficit bugetar, impozit pe venitul persoanelor fizice, impozit pe venitul persoanelor juridice, impozite, instrumente fiscale, politică fiscală, taxă pe valoare adăugată

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 218 surse, 7 anexe, 140 de pagini de text de bază, 31 de figuri, 29 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice, cu un volum total de 17,5 coli de autor.

Domeniul de studiu: finanţele publice.

Scopul şi obiectivele lucrării: argumentarea teoretică a conceptului ”instrumente fiscale în contextul economiei funcţionale”; evaluarea impactului instrumentelor fiscale asupra funcţionalităţii economiei naţionale; identificarea, prezentarea, analiza factorilor şi parametrilor macroeconomici şi structurali cu impact asupra instrumentelor fiscale; identificarea, evaluarea criteriilor de proiectare a instrumentelor fiscale; identificarea şi argumentarea soluţiilor de raţionalizare a structurii fiscale; formularea recomandărilor privind proiectarea instrumentelor fiscale pentru stimularea proceselor inovatoare; identificarea şi argumentarea soluţiilor de raţionalizare a administrării instrumentelor fiscale prin implementarea auditului fiscal.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: elaborarea conceptului ”economie de piață funcţională” în scopul proiectării şi raţionalizării instrumentelor fiscale; elaborarea cadrului metodologic pentru analiza şi proiectarea instrumentelor fiscale prin prisma criteriilor de sustenabilitate, structură şi stabilizare fiscală; dezvoltarea cadrului metodologic de evaluare şi monitorizare a deficitului (soldului) structural, poziţiei fiscale şi impulsului fiscal în scopul evaluării calității aplicării instrumentelor fiscale în Republica Moldova; elaborarea clasificației impozitelor și taxelor percepute în Republica Moldova, considerând modul în care acestea acţionează în economie, în funcţie de natura economică a operaţiunilor care generează materia impozabilă; argumentarea importanţei şi oportunităţii de promovare şi implementare în politica fiscală din Republica Moldova a ipotezei uniformizării fiscale; adaptarea modelului de creştere endogenă în scopul evaluării impactului instrumentelor fiscale asupra funcţionalităţii economiei naţionale; dezvoltarea cadrului conceptual şi metodologic de proiectare a sistemului de stimulente fiscale în scopul incitării proceselor inovatoare în calitate de factor determinant al unei economii funcţionale; dezvoltarea cadrului metodologic de evaluare a eficienței impozitării și argumentarea necesității implementării funcţiei de audit fiscal în Republica Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teza de doctorat: fundamentarea, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, a rolului instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piață funcționale în Republica Moldova, fapt ce a confirmat necesitatea evaluării, relaţionării instrumentelor fiscale şi eficientizării proiectării şi gestiunii acestora, în vederea aplicării unui sistem eficient de stimulente fiscale pentru creşterea activismului inovaţional al unităților economice şi a strategiei de audit fiscal, axată pe riscurile de neconformitate a contribuabililor. Semnificaţia teoretică: constatările teoretice şi concluziile formulate constituie elemente de metodologie pentru investigaţiile ştiinţifice viitoare. În acelaşi timp, teza poate fi recomandată ca sursă bibliografică în procesul didactic derulat la nivelul instituţiilor de învăţământ economic superior.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din recomandările expuse, implementarea cărora va spori eficienţa domeniilor vizate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în activitatea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, confirmate prin acte de implementare.

Cuprins


1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CONCEPTULUI DE INSTRUMENTE FISCALE ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAȚĂ FUNCŢIONALE
 • 1.1. Abordări teoretice privind economia de piață funcţională
 • 1.2. Repere conceptuale privind instrumentele financiare şi fiscale
 • 1.3. Teoretizări asupra obiectivelor şi rolului instrumentelor fiscale în contextul politicii fiscale pozitive
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. EVALUAREA ŞI RELAŢIONAREA INSTRUMENTELOR FISCALE PRIN PRISMA CRITERIILOR ŞI CARACTERISTICILOR ECONOMIEI DE PIAȚĂ FUNCŢIONALE
 • 2.1. Cadrul analitic de evaluare a impactului instrumentelor fiscale asupra funcţionalităţii economiei de piață
 • 2.2. Instrumentele fiscale sub impactul factorilor şi parametrilor macroeconomici şi structurali ai economiei de piață
 • 2.3. Interdependenţa dintre sistemul de impozite şi taxe din Republica Moldova şi caracterul funcţional al economiei naţionale
 • 2.4. Asigurarea funcţionalităţii economiei de piață prin raţionalizarea structurii fiscale.... 79
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. RAŢIONALIZAREA GESTIUNII INSTRUMENTELOR FISCALE ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII FUNCŢIONALITĂŢII ECONOMIEI DE PIAȚĂ
 • 3.1. Sustenabilitatea şi stabilitatea fiscală în calitate de criterii fundamentale pentru proiectarea instrumentelor fiscale în contextul economiei de piață funcţionale
 • 3.2. Proiectarea instrumentelor fiscale pentru stimularea proceselor inovatoare în calitate de factor determinant al economiei de piață funcționale.
 • 3.3. Raţionalizarea administrării instrumentelor fiscale prin implementarea auditului fiscal
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI