Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali


Autor: Perederco Vasilii
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Violeta Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 347.65/.68(043.3)

Adobe PDF document 6.05 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

rezerva succesorală, succesor rezervatar, soț supraviețuitor rezervatar, descendent rezervatar, ascendant rezervatar

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 248 titluri, 3 anexe,138 pagini de text de bază. Publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 553 - drept privat, specialitatea 553.01- drept civil

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei investigaţii complexe a problemei privind rolul rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali prin prisma analizei regulilor de drept ce guvernează această materie, valorificând în acest sens cadrul legal şi abordările doctrinare în domeniu, precum şi în formularea unor soluţii şi propuneri vizând perfecţionarea legislaţiei ce reglementează rezerva succesorală și rolul ei în protecția moștenitorilor legali. Principalele obiective ale lucrării sunt: definirea rezervei succesorale în contextul cadrului general în care se pune problema acesteia; cercetarea caracterelor specifice ale acesteia, analiza aspectelor de drept comparat în ce priveşte reglementarea legală a rezervei succesorale și rolul ei în protecția moștenitorilor legali; enunţarea regulilor de drept care guvernează rezerva succesorală şi stabilirea corelaţiei dintre liberalități și caracterul imperativ al rezervei succesorale; evidenţierea carenţelor şi lacunelor existente în cadrul legal de reglementare a rezervei succesorale şi formularea unor propuneri de lege ferenda în vederea perfecţionării şi eficientizării legislaţiei în domeniul vizat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că ea reprezintă una din primele încercări de analiză ştiinţifică amplă şi complexă a rolului rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali în perimetrul doctrinei autohtone de drept civil. Cercetarea îşi învederează caracterul novator inclusiv graţie faptului că a fost realizată o analiză eminamente comparativă a reglementărilor în materia rezervei succesorale, care a făcut posibilă reliefarea carenţelor cadrului legal naţional şi crearea unor oportunităţi de implementare a practicilor legislative mai performante în legislaţia civilă a Republicii Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în cercetarea multidimensională a reglementărilor juridice ale rezervei succesorale la nivel național și internațional, cât și elucidarea practicii notariale și a jurisprudenței în materie. Acest fapt care a avut ca efect formularea unei fundamentări ştiinţifice a rolului rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali, precum și formularea propunerilor de lege ferenda, în vederea perfecționării cadrului normativ intern, aplicării corecte și eficiente a cadrului legal de către instanțele de judecată din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în cercetarea complexă, multiaspectuală şi interdisciplinară a problemei rezervei succesorale în protecția moștenitorilor legali, cu evidenţierea interferenţelor cu alte instituţii importante din dreptul civil, dreptul familiei, dreptul procesual civil ş.a. Importanţa teoretică rezidă în fundamentarea ştiinţifică a conceptului de rezervă succesorală şi a principiilor ce guvernează această noțiune, în sistematizarea şi argumentarea soluţiilor oferite de doctrina juridică, lucru care până acum nu s-a realizat în ştiinţa autohtonă de Drept civil.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în interpretarea clară şi univocă a normelor legale în materia rezervei succesorale și rolului ei în protecția moștenitorilor legali, ceea ce va contribui la aplicarea corectă a legislaţiei atât de către participanţii la raporturile juridice civile, cât şi de către instanţele judecătoreşti chemate să examineze cauzele privind drepturile asupra rezervei succesorale și a rolului ei în protecția moștenitorilor legali şi să determine efectele pe care aceasta le va produce. Considerăm, de asemenea, că propunerile de lege ferenda, formulate în urma investigaţiilor întreprinse, pot fi puse la baza proiectelor de modificare a legislaţiei în domeniul succesiunii legale și a rezervei, lucru care va spori eficienţa cadrului legal, în general, şi a actului de justiţie, în particular.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea reprezintă un studiu complex, cu soluţii teoretice argumentate şi propuneri practice, care sunt utile dintr-o perspectivă didactică în procesul predării disciplinei Drept civil, Drept succesoral, rezerva succesorală, în cadrul facultăţilor de drept, prezentând interes în acelaşi timp şi pentru practicienii în domeniul Dreptului privat.

Cuprins


1. CONSTATAREA SITUAȚIEI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL DETERMINĂRII ROLULUI REZERVEI SUCCESORALE ÎN PROTECȚIA MOȘTENITORILOR LEGALI
 • 1.1. Abordări doсtrinare în domeniul determinării rolului rezervei suссesorale în proteсția moștenitorilor legali
 • 1.2. Rezervă suссesorală prin prisma prevederilor legale a țărilor membre a Uniunii Europene
 • 1.3. Formularea problemei de сerсetare și direcțiile de soluționare
 • 1.4. Concluzii la сapitolul I

2. FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A DEFINIȚIILOR LEGALE ȘI DOСTRINARE PRIVIND REZERVA SUССESORALĂ
 • 2.1. Elucidarea valenţelor constituţionale ale rezervei succesorale în scopul aprecierii limitelor de extindere a garanţiilor constituţionale asupra protecției drepturilor succesorilor rezervatari
 • 2.2. Abordări legale și doсtrinare privind noţiunea de rezervă suссesorală
 • 2.3. Corelația liberalităţilor și a rezervei suссesorale
 • 2.4. Caracterele juridice ale rezervei suссesorale
 • 2.5. Inaptitatea de muncă, caracter sau condiție legală specifică pentru succesorii rezervatari din Republica Moldova
 • 2.6. Conсluzii la сapitolul 2
3. CERCUL DE SUBIECȚI BENEFICIARI AI REZERVEI SUССESORALE
 • 3.1. Сonsideraţii generale asupra întinderii rezervei suссcesorale
 • 3.2. Particularitățile reglementării drepturilor suссesorale ale soţului supravieţuitor rezervatar
 • 3.3. Aspectul legal și doctrinar al statutului juridic al desсendenţilor rezervatari
 • 3.4. Particularitățile reglementării drepturilor ascendenţilor privilegiaţi rezervatari
 • 3.5. Сoncluzii la сapitolul 3

4. CALCULUL REZERVEI SUCCESORALE ȘI AL COTITĂȚII DISPONIBILE
 • 4.1. Regimul juridic al patrimoniului defunctului și particularitățile acestuia în cadrul rezervei succesorale
 • 4.2.Determinarea mărimii masei succesorale și cotei rezervei
 • 4.3. Modele de calculul a masei succesorale a rezervei
 • 4.4. Ordinea efectuării operațiunilor necesare pentru stabilirea masei de calcul a rezervei suсcesorale
 • 4.5. Соnсluzii la сapitоlul 4

СОNСLUZII GENERALE ŞI REСОMANDĂRI