Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii


Autor: Gherjavca Svetlana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 658.15:336.64 (478)

Adobe PDF document 7.74 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

finanțe, gestiune, resurse financiare, capital, surse de finanţare, structură financiară, optimizare a resurselor financiare, echilibru financiar

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 182 de titluri, 124 de pagini de text de bază, inclusiv 30 de figuri, 28 de tabele și 15 formule și 24 de anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 18 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: finanțe, gestiune financiară.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a direcțiilor privind optimizarea gestiunii resurselor financiare ale întreprinderilor autohtone.

Obiectivele cercetării: Studierea conceptuală a gestiunii resurselor financiare și fundamentarea rolului resurselor financiare și a gestiunii resurselor financiare în întreg sistemul de gestiune a întreprinderii; evidențierea particularităților mecanismului formării și utilizării resurselor financiare în cadrul întreprinderilor la diferite etape de dezvoltare a acestora; determinarea cauzelor insuficienței resurselor financiare în cadrul întreprinderilor autohtone; analiza procesului de formare și utilizare a resurselor financiare în cadrul întreprinderilor cu diferite forme organizatorice din industria de prelucrare a cărnii; identificarea condițiilor de echilibru financiar pentru întreprinderile din industria de prelucrare a cărnii din Republica Moldova; elaborarea soluțiilor privind asigurarea echilibrului financiar și, în special, optimizarea procesului de formare și utilizare a resurselor financiare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: dezvoltarea conceptelor de „gestiune financiară”, „resurse financiare” și ”gestiune a resurselor financiare” în baza cercetărilor existente și evidențierea principalelor divergențe dintre noțiunile de resurse financiare, pe de o parte, și capital, mijloace bănești, finanțe, pe de altă parte; identificarea, adaptarea, sistematizarea şi argumentarea factorilor de influență asupra volumului și structurii resurselor financiare la nivel de întreprindere în vederea optimizării formării și utilizării resurselor financiare prin prisma unei noi clasificări; conturarea unei noi grupări în clasificarea indicatorilor financiari care permite evaluarea calitativă și cantitativă a gestiunii resurselor financiare ale întreprinderii; reliefarea rolului indicatorilor fondului de rulment și necesarului de fond de rulment în gestiunea resurselor financiare și optimizarea structurii financiare; elaborarea indicatorului agregat al echilibrului financiar, care permite determinarea fluxului de lichidități și, respectiv, gestiunea cu maximă eficiență a factorilor determinanți ai indicatorului agregat; elaborarea modelului de previziune a stării de echilibru financiar între finanțări și direcțiile de utilizare a acestora în vederea optimizării gestiunii resurselor financiare și evitarea insolvabilității întreprinderii; elaborarea recomandărilor cu privire la asigurarea echilibrului financiar și perfecționarea gestiunii resurselor financiare ale întreprinderilor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul de cercetare constă în fundamentarea științifică și metodologică a procesului de gestiune a resurselor financiare, precum și formularea propunerilor privind perfecționarea metodelor de gestiune a resurselor financiare prin elaborarea indicelui agregat al echilibrului financiar și a modelului de previziune a acestuia în scopul optimizării fluxurilor financiare, precum și identificarea condițiilor necesare în vederea asigurării stării de echilibru financiar în cadrul întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei sunt determinate de cercetarea și dezvoltarea conceptului de resurse financiare și gestiune a resurselor financiare; determinarea și clasificarea surselor de finanțare pentru fiecare etapă de dezvoltare a întreprinderii; evidențierea factorilor de influență asupra structurii și volumului resurselor financiare, precum și cauzele insuficienței lor; elaborarea modelului de previziune a stării de echilibru/dezechilibru financiar, precum și a surplusului sau deficitului de numerar la întreprinderile din industria de prelucrare a cărnii. Rezultatele studiului pot fi utilizate în instruirea studenților la cursurile universitare „Finanțele întreprinderii” și „Management financiar”, precum și la cele de masterat la disciplinele de profil. Valoarea aplicativă a lucrării constă în implementarea recomandărilor elaborate pentru formarea și utilizarea rațională a resurselor financiare în cadrul întreprinderilor, inclusiv din industria de prelucrare a cărnii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: cele mai importante rezultate ale cercetării au fost recepționate și acceptate spre implementare de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova și întreprinderea „Cardiax-Plus” SRL.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND GESTIUNEA RESURSELOR FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR
 • 1.1. Aspecte conceptuale privind gestiunea resurselor financiare în cadrul întreprinderilor
 • 1.2. Sinteza abordărilor actuale privind mecanismului formării şi utilizării resurselor financiare la întreprindere
 • 1.3. Factorii determinanți ai volumului și structurii resurselor financiare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE GESTIUNII RESURSELOR FINANCIARE ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII FLUXURILOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CĂRNII
 • 2.1. Aspecte metodologice privind analiza și controlul resurselor financiare în cadrul întreprinderilor
 • 2.2. Studiu comparativ al modului de formare a capitalului în cadrul întreprinderilor cu diferită formă organizatorico-juridică din industria de prelucrare a cărnii
 • 2.3. Analiza particularităților utilizării resurselor financiare în cadrul întreprinderilor cu diferită formă organizatorico-juridică din industria de prelucrare a cărnii
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. OPTIMIZAREA PROCESULUI DE FORMARE ȘI UTILIZARE A RESURSELOR FINANCIARE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CĂRNII PRIN INTERMEDIUL MODELĂRII STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR
 • 3.1. Aprecierea echilibrului financiar și a eficienței utilizării resurselor financiare
 • 3.2. Modelarea stării de echilibru financiar – condiție necesară pentru optimizarea procesului de gestiune a resurselor financiare în cadrul întreprinderilor
 • 3.3. Direcții de îmbunătățire a mecanismului formării și utilizării resurselor financiare în întreprinderi
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI