Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Particularitățile metodologice de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile electronice la informatică (pe exemplul cursului „HTML 5”)


Autor: Cabac Ghenadie
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română

Teza

CZU 004 (072.8)(043.2)

Adobe PDF document 2.85 Mb / în română
206 pagini


Cuvinte Cheie

abordarea individuală în instruire, individualizarea instruirii, traseu individual de învățare, abordarea situațională a competențelor, teoria încărcării cognitive, design-ul instrucțional, medii digitale de învățare, modelare didactică, limbajul HTML 5.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 232 de titluri, 13 anexe, 148 pagini de text de bază, 29 figuri, 30 tabele. Conţinutul de bază al tezei este reflectat în 9 publicații științifice.

Domeniul de studiu: se referă la didactica informaticii și abordează problema proiectării traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile electronice de informatică. Scopul cercetării constă în elaborarea, experimentarea și validarea fundamentelor teoretico-metodologice ale proiectării traseelor individuale de învățare a studenților în medii digitale. Obiectivele cercetării: Precizarea esenței și structurii traseelor individuale de învățare a studenților. Identificarea modalităților de individualizare a formării prin trasee individuale. Determinarea particularităților proiectării traseelor individuale de învățare a studenților în cursurile electronice la informatică. Elaborarea și fundamentarea teoretico-metodologică a modelului didactic al proiectării traseelor individuale de învățare a studenților. Elaborarea tehnologiei de selectare a conținutului și a construirii sarcinilor de învățare orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor prin trasee individuale de învățare. Validarea experimentală a modelului didactic și a tehnologiei elaborate.

Noutatea şi originalitatea științifică a cercetării constă în: abordarea psihopedagogică a procesului de proiectare a formării, ce permite parcurgerea conținutului în mod diferit; precizarea noțiunii de individualizare a formării și a noțiunii de traseu individual de formare, orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților; determinarea particularităților metodologice de proiectare a traseelor individuale prin integrarea abordării „situaționale” a competenței, teoriei încărcării cognitive și a modelelor de design instrucțional.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea și fundamentarea modelului didactic de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților, ce include bazele teoretico-metodologice ale individualizării formării în medii digitale, implementarea cărora a contribuit la schimbarea pozițiilor studenților în procesul de formare, dezvoltarea potențialului lor de învățare.

Semnificația teoretică a cercetării constă în deschiderea unor noi abordări în individualizarea formării, în fundamentarea și lărgirea arsenalului de mijloace, instrumente și metode de individualizare a formării și dezvoltării competențelor profesionale în cadrul studierii disciplinelor informatice.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea algoritmului generalizat de proiectare a traseelor individuale de învățare a studenților la o unitate de curs, elaborarea algoritmului generalizat de parcurgere a traseului individual de învățare de către student.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin utilizarea instrumentarului elaborat în procesul de instruire a studenților la unitatea de curs „HTML 5” la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Cuprins


1.FUNDAMENTELE TEORETICE ALE FORMĂRII COMPETENȚELOR PRIN TRASEE INDIVIDUALE DE ÎNVĂȚARE DIN PERSPECTIVA TEORIEI ÎNCĂRCĂRII COGNITIVE ȘI A DESIGN-ULUI INSTRUCȚIONAL
 • 1.1. Necesitatea și modalitățile posibile ale individualizării instruirii în școala superioară
 • 1.2. Modelul situațional al abordării prin competențe a instruirii
 • 1.3. Impactul teoriei încărcării cognitive asupra proiectării procesului de instruire
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL DIDACTIC ȘI METODOLOGIA PROIECTĂRII TRASEELOR INDIVIDUALE DE ÎNVĂȚARE A STUDENȚILOR ÎN CURSURILE ELECTRONICE LA INFORMATICĂ
 • 2.1. Particularitățile proiectării traseelor individuale de învățare în medii digitale .
 • 2.2.Modelul didactic al proiectării traseelor individuale de învățare a studenților .
 • 2.3.Tehnologia elaborării conținutului formării și construirii sarcinilor de învățare orientate spre formarea competențelor prin trasee individuale de învățare la unitatea
  de curs „HTML 5”
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL PRAXIOLOGIC AL IMPLEMENTĂRII MODELULUI DIDACTIC ȘI AL TEHNOLOGIEI ELABORĂRII CONȚINUTULUI FORMĂRII ȘI CONSTRUIRII SARCINILOR DE ÎNVĂȚARE
 • 3.1. Proiectarea și realizarea experimentului pedagogic
 • 3.2. Argumentarea experimentală a eficienței modelului de proiectare a traseelor individuale de învățare și a tehnologiei elaborate
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI