Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice


Autor: Mărgărint Elena
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Angela Secrieru
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română
Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 336.71.078.3(478)(043)

Adobe PDF document 3.51 Mb / în română
200 pagini


Cuvinte Cheie

bancă, sistem bancar, supraveghere, prociclicitate, stabilitate bancară, profitabilitate, performanță, buffer de capital, ciclu economic

Adnotare

Teza a fost elaborată la catedra „Bănci şi Activitate Bancară”, ASEM, Chișinău și la centrul de cercetare a Universității Evry Val d'Essonne, Paris, în limba franceză.

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 227 de surse, 15 anexe, 149 de pagini de text de bază, 21 de tabele, 27 de figuri și 12 formule.

Publicații la tema tezei: rezultatele obținute au fost publicate în 9 lucrări ştiinţifice cu un volum total 3,7 coli de autor.

Obiectul şi subiectul cercetărilor. Lucrarea are ca obiect de cercetare sectorul bancar din Republica Moldova, care cuprinde Banca Națională a Moldovei și băncile licențiate. În calitate de subiect al cercetării este supravegherea bancară prudențială în contextul prociclicității sistemelor financiare.

Scopul și obiectivele lucrării: analiza eficienței supravegherii sectorului bancar din Republica Moldova în vederea identificării unor oportunități de eficientizare a acesteia.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în fundamentarea, din punct de vedere științific și metodologic, a mecanismului de supraveghere bancară prudențială și a eficienței acesteia în condiții de prociclicitate, fapt ce a condus la dezvoltarea modelelor cantitative şi calitative de evaluare a supravegherii bancare prudenţiale, inclusiv în contextul sistemelor financiare prociclice, în vederea identificării oportunităţilor de eficientizare a supravegherii bancare prudenţiale.

Noutatea şi originalitatea științifică sunt reliefate prin: aprofundarea teoretică și metodologică a conceptului de supraveghere bancară prudențială eficientă și a mecanismului de supravegherea bancară în condițiile prociclicității sistemelor financiare; elaborarea metodologiei pentru măsurarea nivelului transparenței supravegherii bancare, efectuate de banca centrală, precum și a eficienței procesului de supraveghere al sectorului bancar autohton prin prisma indicatorilor cantitativi și calitativi; elaborarea modelelor econometrice de tip panel static pentru evaluarea impactului supravegherii asupra stabilității și profitabilității sectorului bancar din Republica Moldova, precum și a modelului econometric de tip ecuații simultane pentru evaluarea impactului ciclului economic (al prociclicității) asupra stabilității sectorului bancar din Republica Moldova.

Semnificația teoretică: dezvoltareadiverselor concepte aferente cadrului de supraveghere bancară, elaborarea metodologiei de măsurare a nivelului de transparență a supravegherii bancare, efectuate de către banca centrală, precum și a metodologiei de evaluare a eficienței procesului respectiv. Totodată, autorul a elaborat modele econometrice de tip panel static și de tip ecuații simultane, care pot fi utilizate atât în scopuri educative, cât și analitice în domeniul financiar-bancar. De asemenea, concluziile și recomandările autorului pot contribui, într-o manieră semnificativă, la determinarea viziunilor teoretice cu privire la supravegherea bancară prudențială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice.

Valoarea aplicativă a tezei: propunerea utilizării instrumentului CAMELS la nivel macro pentru analiza performanței sectorului bancar; aplicarea metodologiei de măsurare a nivelului de transparență a supravegherii bancare de către banca centrală; a metodologiei de evaluare a eficienței procesului de supraveghere bancară, precum și aplicarea diverselor modele econometrice elaborate de autor pentru evaluarea performanței (stabilităţii şi profitabilității) sectorului bancar din Republica Moldova.

Aprobarea rezultatelor științifice. Cele mai importante rezultate ale cercetării au fost preluate spre implementare de Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de supraveghere și reglementare a sectorului bancar, de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, în calitate de autoritate publică specializată în problematica financiar-bancară la nivel macroeconomic, implicit aspecte legate de stabilitatea sistemului financiar și de Academia de Studii Economice a Moldovei, în calitate de instituție superioară de învățământ în domeniul economic. De asemenea, Consilierul de Rang Înalt al Uniunii Europene în Republica Moldova a confirmat posibilitatea utilizărilor rezultatelor și recomandărilor din teza de doctorat pentru fortificarea securității financiar-economice a Republicii Moldova.