Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte


Autor: Gasnaş Ala
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Mitrofan Cioban
doctor habilitat, profesor universitar
Andrei Braicov
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:004(043.3)

Adobe PDF document 3.68 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

proces didactic, programare orientată pe obiecte (POO), model pedagogic, Sistem de Management al Învăţării (SMÎ), tehnologii informaţionale, strategii interactive, instruire centrată pe student, competenţe POO

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 176 titluri, 16 anexe, 140 pagini de text de bază, 33 figuri, 34 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Ştiinţe pedagogice. Didactica informaticii. Scopul cercetării: fundamentarea teoretică şi elaborarea unui model pedagogic al procesului de studiu al Programării Orientate pe Obiecte prin intermediul Sistemelor de Management al Învăţării.

Obiectivele cercetării:
(1) Determinarea avantajelor оfеritе de Sistemele de Management al Învăţării şi argumentаrеа necesităţii implementării lor în procesul didactic universitar.
(2) Precizarea Sistemelor de Management al Învăţării cu caracteristici optime pentru sistemul educaţional universitar.
(3) Identificarea limbajului orientat pe obiecte adecvat studierii conceptului Programării Orientate pe Obiecte.
(4) Elaborarea modelului pedagogic centrat pe utilizarea sistemelor de management al învăţării în procesul de studiu al POO.
(5) Argumentarea ştiinţifico-metodologică a eficienţei utilizării modelului pedagogic în studierea Programării Orientate pe Obiecte.
(6) Validarea prin experiment didactic a eficienţei modelului pedagogic elaborat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în: a) identificarea instrumentelor SMÎ pentru predarea-învăţarea-evaluarea Informaticii; b) elaborarea modelului pedagogic de studiu al Programării Orientate pe Obiecte prin intermediul SMÎ; c) elaborarea metodologiei de implementare al acestui model; d) proiectarea curriculumului la cursul Programarea Orientată pe Obiecte, adaptată la specificul utilizării SMÎ.

Problema ştiinţifică soluționată constă în fundamentarea teoretico-praxiologică a eficientizării procesului de studiere a Programării Orientate pe Obiecte, prin elaborarea unui model pedagogic de predare-învăţare-evaluare în baza cursului universitar Programarea Orientată pe Obiecte, axat pe utilizarea Sistemelor de Management al Învăţării şi orientat spre formarea competenţei de Programare Orientată pe Obiecte la viitorii specialişti în informatică (inclusiv în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei), având ca efect optimizarea procesului de formare a competenței Programarea Orientată pe Obiecte.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din metodologia elaborată şi posibilitatea implementării ei în cadrul cursului universitar POO prin aplicarea SMÎ, în scopul formării competenţei POO la specialiştii în informatică şi în domeniul ŞE.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: metodologia elaborată este utilizată în predarea cursului universitar POO în cadrul Facultăţii Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL ÎNVĂŢĂRII ÎN PROCESUL DE STUDIU AL PROGRAMĂRII ORIENTATE PE OBIECTE
 • 1.1. Analiza comparativă a sistemelor de management al învăţării
 • 1.2. Studiu comparativ al caracteristicilor de bază ale limbajelor de programare orientate pe obiecte
 • 1.3. Tendinţe de aplicare a SMÎ în predarea-învăţarea-evaluarea informaticii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

BAZELE METODOLOGICE DE FORMARE A COMPETENŢEI DE PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE PRIN UTILIZAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL ÎNVĂŢĂRII
 • 2.1. Elaborarea modelului pedagogic de predare-învăţare-evaluare a cursului Programarea Orientată pe Obiecte prin utilizarea SMÎ
 • 2.2. Metodologia utilizării modelului elaborat
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSURI EXPERIMENTALE ÎN IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL ÎNVĂŢĂRII ÎN PROCESUL DE STUDIU AL PROGRAMĂRII ORIENTATE PE OBIECTE
 • 3.1. Activităţi preexperimentale de utilizare ale modelului POO SMÎ .
 • 3.2. Valorificarea experimentală a modelului POO SMÎ
 • 3.3. Validarea rezultatelor experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI