Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Capacitatea juridică în diverse ramuri de drept


Autor: Andriuța Eleonora
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 340.11 (043.3)

Adobe PDF document 1.42 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

capacitate juridică, capacitate de luare a deciziilor, capacitate juridică pasivă și activă, capacitate mintală, discernământ, autodeterminare.

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 275 titluri, text de bază al prezentei teze de doctorat este de 166 pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Teoria generală a dreptului.

Scopul tezei de doctor constă în efectuarea unei investigații științifice complexe a conceptului de capacitate juridică și a mecanismului legal, specific diverselor ramuri de drept, de asigurare a exercitării capacității juridice, având la bază relevarea problemelor teoretico-practice ale acestei instituții, conform noilor rigori conceptuale și normative.

Obiective: analiza ideilor, opiniilor, concepțiilor teoretico-practice expuse în doctrina teoriei generale a dreptului, precum și în cadrul unor ramuri de drept specifice din RM și din literatura juridică internațională; definitivarea trăsăturilor specifice conceptului de capacitate juridică; delimitarea acestui concept de alte instituții și concepte asemănătoare, inclusiv personalitate juridică, capacitate mintală, subiect de drept etc.; identificarea tipurilor de capacitate juridică; relevarea aspectelor problematice referitoare la natura juridică a acestui concept de drept; elucidarea și explicarea teoriilor filosofice care au marcat evoluția capacității juridice; trasarea principalelor evenimente istorice care au determinat direcția ei de dezvoltare; identificarea particularităților specifice capacității juridice prezentate în diverse acte normative în vigoare și standarde internaționale; analiza capacității juridice în diverse ramuri de drept.

Noutatea științifică și originalitatea rezultatelor obținute consistă în cercetarea aprofundată a conceptului de capacitate juridică, evidențiind o distinctă şi nouă viziune asupra modului de abordare şi configurare a acestui concept juridic în conformitatea noilor standarde internaționale și a premiselor sociale curente. Investigația constituie o premieră în spectrul lucrărilor realizate în Republica Moldova la tema examinată, în acest sens, este prima lucrare în care este analizată capacitatea juridică în calitate de concept teoretic aplicabil tuturor ramurilor de drept, în paralel fiind evidențiate deficiențele tehnico-legislative de care suferă legislația națională și formulate propuneri concrete de îmbunătăţire a cadrului normativ intern pentru a asigura conformitatea cu noile standarde în domeniu și respectarea drepturilor omului.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în fundamentarea științifică a noii paradigme a conceptului de capacitate juridică, și implicit, în identificarea criteriilor de delimitare a capacității juridice de unele concepte adiacente, ceea ce a condus la clarificarea și orientarea condițiilor de reglementare a capacității juridice în diverse ramuri de drept pentru utilizarea ulterioară în procesul de modificare a reglementărilor interne în conformitatea cu noile particularități teoretice și juridice referitoare la capacitatea juridică generală, precum și pentru orientarea teoreticienilor și a practicienilor în domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării este condiționată de importanța ei științifico-didactică și de relevanța concluziilor și recomandărilor formulate, care au trasat linii definitorii pentru necesitatea de ajustare a cadrului normativ intern și de aplicare în procesul de cercetare a acestui concept juridic a noilor rigori promovate de comunitatea internațională în domeniu. În concret, rezultatele cercetării constituie soluţii viabile, care urmează a fi concretizate în conţinutul normelor juridice care urmează a fi aplicate în virtutea respectului pentru drepturile omului. Concluziile formulate vor facilita activitatea de interpretare și aplicare a normelor care stabilesc regimul juridic al capacității juridice. Teza de doctor poate fi utilizată atât în procesul de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ cu profil juridic, cât și în perspectiva cercetării ulterioare a acestui concept juridic.

Implementarea rezultatelor cercetării. Implementarea rezultatelor științifice se reflectă în activitatea de predare în instituțiile de învățământ superior cu profil juridic, în procesul de cercetarea a conceptelor științifice în domeniu, precum și în îmbunătățirea cadrului legislativ.

Cuprins


1. ABORDĂRI DOCTRINARE ȘI NORMATIVE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA JURIDICĂ
 • 1.1. Considerații teoretice în domeniul capacității juridice
 • 1.2. Analiza cadrului normativ în domeniul capacității juridice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAȚII ISTORICO-FILOSOFICE CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA CAPACITĂŢII JURIDICE
 • 2.1. Teorii filosofice care au marcat evoluția conceptului de capacitate juridică
 • 2.2. Teoria lui J.J. Rousseau și influența ei asupra conceptului de capacitate juridică
 • 2.3. Evoluția istorică a capacității juridice. Primele legislații
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FUNDAMENTELE CAPACITĂȚII JURIDICE
 • 3.1. Conceptul de capacitate juridică
 • 3.2. Dimensiunile capacității juridice. Tipuri de capacitate juridică
 • 3.3. Aspecte problematice cu privire la conceptul de capacitate juridică
 • 3.4. Cadrul normativ cu privire la capacitatea juridică. Exemplul Republicii Moldova
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. CAPACITATEA JURIDICĂ ÎN SISTEMUL DE DREPT
 • 4.1. Capacitatea juridică în dreptul public
 • 4.2. Capacitatea juridică în dreptul privat
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI