Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridice


Autor: Stahi Tatiana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 347.2/.5:340.12(043.3)

Adobe PDF document 1.41 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

răspundere juridică, răspundere patrimonială, răspundere materială, răspundere pentru daune, patrimoniu, prejudiciu, daună, faptă ilicită

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 373 numiri, 176 pagini text de bază. Rezultatele obținute au fost publicate în 13 lucrări științifice, volumul total al publicațiilor la temă este de 5.9 c.a.

Domeniul de studiu: Teoria generală a dreptului.

Scopul şi obiectivele prezentei teze: Lucrarea își propune ca scop cercetarea răspunderii juridice patrimoniale ca instituţie interdisciplinară şi formă a răspunderii juridice, prin prisma apariției, evoluției, conținutului, rolului și locului acestei forme în sistemul răspunderii juridice, fapt ce va contribui la argumentarea științifică a acestui concept, la aprofundarea cunoștințelor în teoria răspunderii, la recomandări cu caracter normativ pentru o mai bună recunoaștere a răspunderii juridice patrimoniale.

Atingerea scopului propus implică realizarea următoarelor obiective: construirea în baza abordărilor științifice existente, a modelului teoretico-practic al răspunderii juridice patrimoniale; determinarea nivelului de reglementare juridică a răspunderii patrimoniale – ca formă a răspunderii juridice; formularea trăsăturilor caracteristice a patrimoniului, definirea acestui fenomen; formularea unei definiții a răspunderii juridice patrimoniale din perspectiva dreptului comparat, doctrinei și legislației; stabilirea aspectelor teoretice legate de delimitarea răspunderii juridice patrimoniale de alte forme de răspundere juridice; prezentarea conceptului, semnelor distinctive și formelor răspunderii patrimoniale în ramurile de drept public și drept privat; argumentarea independenței răspunderii patrimoniale ca formă distinctă și identificarea locului în construcția normativă de drept a instituției răspunderii juridice; formularea concluziilor și recomandărilor prin analiza lacunelor legislative și propunerilor de perspectivă legislativă, contribuind la eliminarea erorilor judiciare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică Caracterul novator al prezentei teze este determinat, atât de scopul şi obiectivele ei multiaspectuale, cât şi de metodologia cercetării. Noutatea științifică derivă din analiza minuțioasă, din punct de vedere al Teoriei generale a dreptului, a conceptului răspunderii juridice patrimoniale, determină și stabilește definiția, conținutul și formele răspunderii juridice patrimoniale și al exprimării sale în diferite ramuri ale dreptului. Printr-o analiză multilaterală și detaliată și, nu în ultimul rând, critică, studiul constituie o cercetare cu o reală abordare practică a răspunderii patrimoniale ca formă a răspunderii juridice, încercând să înglobăm în prezenta lucrare cele mai inovatoare aspecte și dezbateri asupra problemei respective.

Problema științifică soluționată constă în identificarea conceptului de răspundere juridică patrimonială ca formă a răspunderii juridice din punct de vedere al Teoriei Generale a Dreptului, fapt care a determinat elucidarea semnelor distinctive, conținutului și formelor răspunderii juridice patrimoniale, ceea ce a determinat evidențierea acesteia în cadrul instituției răspunderii juridice.

Semnificaţia teoretică rezidă în definirea conceptului de răspundere juridică patrimonială și determinarea noțiunii răspunderii juridice patrimoniale. Astfel, concluziile şi recomandările enunţate în teză vor permite dezvoltarea anumitor direcţii în ştiinţă, legislaţie şi practică. Aceasta, la rândul său, va determina revizuirea opiniei tradiţionale cu privire la răspunderea patrimonială ca formă a răspunderii juridice.

Valoarea aplicativã a tezei constă în faptul că analizele ştiinţifice ce se desprind din teză vor putea fi utilizate: în plan teoretico-științific, pentru o abordare conceptualizată a problemelor ce ține de aplicarea răspunderii patrimoniale – formă a răspunderii juridice; în plan normativ-juridic, rezultatele cercetării extind apreciabil viziunile teoretico-doctrinare existente vis-a-vis de fenomenul răspunderii juridice, ce va admite intensificarea activităţii de elaborare legislativă în domeniul răspunderii juridice patrimoniale; în plan didactico-disciplinar la predarea cursului de Teorie Generală a Dreptului la tema „Răspunderea juridică”, în ramurile de drept civil, dreptul muncii, drept patrimonial, la compartimentele cu privire la răspunderea juridică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost prezentate și comunicate în cadrul mai multor conferinţe internaţionale şi naţionale, publicate în diverse reviste de specialitate, fapt ce a contribuit la îmbogăţirea cadrului teoretic naţional. Concluziile tezei, elementele de noutate sunt utilizate în procesul de studii la predarea cursului de Teorie Generală a Dreptului în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.

Cuprins


1. FENOMENUL RĂSPUNDERII JURIDICE PATRIMONIALE ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR JURIDICE
 • 1.1.Studii doctrinare în materie de răspundere patrimonială
 • 1.2.Cadrul normativ privind reglementarea juridică a răspunderii patrimoniale
 • 1.3.Concluzii la capitolul 1

2. ARGUMENTE TEORETICE ÎN APRECIEREA ESENȚEI ȘI CONȚINUTULUI RĂSPUNDERII PATRIMONIALE ÎN SISTEMUL RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 2.1. Noțiunea de patrimoniu în doctrină și reglementarea legală a patrimoniului
 • 2.2. Conceptualizarea și locul răspunderii patrimoniale în sistemul răspunderii juridice
 • 2.3. Temeiul și condițiile răspunderii patrimoniale
 • 2.4.Coraportul dintre răspunderea patrimonială cu alte forme de răspundere juridică
 • 2.3.Concluzii la capitolul 2.

3. MODALITĂȚILE DE MANIFESTARE A RĂSPUNDERII PATRIMONIALE ÎN DIFERITE DOMENII ALE DREPTULUI.
 • 3.1. Regimul juridic al răspunderii patrimoniale în cadrul raporturilor juridice de muncă.
 • 3.2. Analiza răspunderii patrimoniale pentru actele administrative de autoritate nelegală (răspunderea administrativ-patrimonială)
 • 3.3. Răspunderea patrimonială în dreptul ecologic
 • 3.4. Particularitățile răspunderii patrimoniale pentru obligaţiile fiscale
 • 3.5. Răspunderea patrimonială a titularilor unor profesii juridice (notarul, avocatul, executorul judecătoresc, consilierul juridic)
 • 3.6. Conceptul răspunderii patrimoniale în dreptul insolvenţei

3.7.Concluzii la capitolul CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI