Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Analiza criminologică a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup


Autor: Tighineanu Alexandra
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Valeriu Bujor
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 343.9(043.3)

Adobe PDF document 2.15 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

infracțiune, constrângere, violență, violență fizică, violență psihică, act violent, acțiune violentă, omor, grup, grup de persoane, gloată, grup criminal organizat, organizație criminală, asociație criminală

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 4 anexe, bibliografia din 197 titluri, 149 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Cercetările științifice se include în domeniul complex al criminologiei speciale, de o atenție sporită fiind acoperit segmentul analizei criminologice a infracționalității de mare violență comisă în grup.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul cercetării științifice constă în conturarea unui mecanism eficient de identificare a infracțiunilor de violență săvârșite în grup - ca un sistem sub generic de infracțiuni, raportate la categoria generică de infracțiuni de violență și infracțiuni săvârșite în grup, antrenându-se posibilitatea, ca urmare a analizei criminologice a acesteia, de a desfășura o activitate de prevenire și combatere mai eficientă a acestui grup sub generic de infracțiuni. Obiectivele lucrării: analiza complexă a cercetărilor criminologice în ceea ce vizează infracțiunile de violență (infracțiuni de mare violență) și infracțiunile de grup (infracțiunile de mare violență comisă în grup), elaborate și publicate în RM și în alte state; analiza reglementărilor juridicopenale care pun în evidență instituția violenței penale și lansarea unor idei de unificare a acestui uz; analiza criminologică a conceptului de violență; cercetarea și conceptualizarea categoriei criminologice de infracțiune de mare violență comisă în grup; identificarea structurii și dinamicii infracționalității violente în RM, făcânduse referire și la locul infracțiunilor de mare violență comisă în grup în cadrul structurii de ansamblu a criminalității, precum și în cadrul structurii infracțiunilor de violență; cercetarea criminologică a infracțiunilor de violență săvârșite în grup, pornindu-se de la corelația între interconexiunile infracțiunilor de violență și infracțiunilor de grup; investigarea criminologică a factorilor infracțiunilor de mare violență comise în grup; selectarea unor concluzii necesare pentru eficientizarea luptei contra infracțiunilor de mare violență comisă în grup și promovarea unor recomandări în acest sens.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obținute. Rezultatele științifice obținute prin cercetarea monografică desfășurată consistă în: definirea noțiunii de violență; clarificarea contextului de violență infracțională și violență neinfracțională; clarificarea conceptuală a delimitării între violența simplă și marea violență, violența propriu-zisă și violența instrumentală, violența fizică și violența psihică etc.; definirea infracțiunii de violență, infracțiunii de mare violență și a infracțiunii de mare violență săvârșită în grup; identificarea limitelor normative și infracțiunilor incidente celor de mare violență; cercetarea factorilor condiționali ai violenței mari manifestate în grup; conturarea unor direcții ale activității de prevenire și combatere a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elaborarea conceptului criminologic al infracţiunilor de mare violenţă comise în grup, prin definirea şi clasificarea acestora, identificarea trăsăturilor definitorii, fapt care contribuie la eficientizarea luptei cu un asemenea grup sub generic complex de infracțiuni, inclusiv pe cale juridico-penală.

Semnificaţia teoretică constă în analiza unor opinii de certă valoare științifică expuse în literatura de specialitate autohtonă și străină referitor la fenomenul criminalității în ansamblu, urmându-se cercetarea de la general la particular și urmărind scopul evaluării criminologice a infracțiunilor de mare violență comise în grup de persoane. Studiul monografic sub forma tezei de doctorat reprezintă o cercetare științifică fundamentală cu imanente posibilități de antrenare în practică a concluziilor și recomandărilor formulate.

Valoarea aplicativă rezultă din posibilitatea eventuală de a utiliza rezultatele științifice: - în activitatea de predare a cursului de Criminologie în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova; -în activitatea organelor de drept, fiind conturate premisele uniformizării uzului de noțiunea de violență în diferite conotații conceptuale ale acesteia; - în activitatea de modificare a legislației penale, fiind operate anumite modificări la CP RM care pune în evidență diferite forme de manifestare a violenței infracționale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările investigaţiilor ştiinţifice desfășurate şi-au găsit reflectare în conținutul a 15 lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv prin participarea la lucrările mai multor conferinţe ştiinţifico-practice internaţionale.

Cuprins


INTRODUCERE

1. INFRACȚIUNILE DE MARE VIOLENȚĂ SĂVÂRȘITE ÎN GRUP PRIN PRISMA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIU

 • 1.1. Studiu privind materialele ştiinţifice referitoare la infracțiunile/infracţionalitatea de mare violenţă săvârșite/-ă în grup publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Cercetarea materialelor științifice publicate în alte state referitor la infracţiunile de mare violenţă săvârșite în grup
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1
 • 2. NOȚIUNEA, ESENȚA ȘI MANIFESTĂRILE VIOLENȚEI INFRACȚIONALE. CONCEPTUL INFRACȚIUNII DE MARE VIOLENȚĂ SĂVÂRȘITĂ ÎN GRUP

  • 2.1. Noțiunea și esența violenței. Violența infracțională
  • 2.2. Formele de manifestare a violenței infracționale
  • 2.3. Infracțiunea/infracționalitatea de mare violență săvârșită în grup: concept și caracterizare. Locul infracțiunii de mare violență săvârșită în grup în structura infracțiunilor de violență și a celor de grup
  • 2.4. Infracțiunea de mare violență săvârșită în grup în cadrul structurii sistemului infracțional violent și de grup
  • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

  3. INFRACȚIUNILE DE MARE VIOLENȚĂ SĂVÂRȘITE ÎN GRUP: ELEMENTE CRIMINOLOGICE CANTITATIVE ȘI CALITATIVE

  • 3.1. Infracțiunea de grup și violența (marea violență) infracțională
  • 3.2. Particularități criminologice cantitative referitoare la anumite categorii de infracțiuni de mare violență săvârșite în grup
  • 3.3. Factorii principali ai infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup
  • 3.3.1. Factori bio-sociali și culturali
  • 3.3.2. Factori economici
  • 3.4. Elemente de prevenire și combatere a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup
  • 3.4.1. Semnificația măsurilor criminologice de prevenție
  • 3.4.2. Repere teoretice privind combaterea infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup
  • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI