Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Soluţionarea conflictelor internaţionale în lumea contemporană


Autor: Gherega Carolina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 341.24 (043.3)

Adobe PDF document 1.78 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

diferend, conflict, conflict internaţional, soluţionare, finalizare, reglementare, gestionare, conflictul americano-irakian, conflictul transnistrean, negocieri, terorism, intervenție umanitară, legitima apărare.

Adnotare

Domeniul de studiu: drept internațional și european public. Scopul lucrării constă în realizarea unui studiu complex, aprofundat asupra conceptului și fenomenului de conflict internațional, a formelor de finalizare a acestuia, precum și a cadrului juridic internațional în materie, în vederea elucidării particularităților actuale ale acestora și a problemelor politico-juridice ce grevează procesul de soluţionare efectivă a conflictelor în lumea contemporană.

Obiectivele cercetării: elucidarea esenţei conflictului internaţional şi expunerea sistemului şi dinamicii acestuia; identificarea tipurilor şi particularităţilor conflictelor contemporane; prezentarea formelor de finalizare a conflictelor; evaluarea rolului reglementării conflictelor pentru soluţionarea eficientă a acestora; dezvăluirea esenţei şi particularităţilor controlului şi gestionării conflictelor ca modalităţi de soluţionare a acestora; argumentarea necesităţii legitimităţii mijloacelor de soluţionare a conflictelor internaţionale; realizarea unui studiu de caz asupra conflictelor americano-irakian şi transnistrean pentru elucidarea principalelor deficienţe ce grevează procesul soluţionării acestora.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică.Teza conţine o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifice, care vin să completeze problematica juridică în domeniul soluţionării conflictelor internaţionale contemporane, perfecţionarea cadrului normativ-juridic internaţional şi reconceptualizarea politicii internaţionale în materia reglementării şi gestionării conflictelor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în analiza complexă a particularităților conflictelor internaționale contemporane și a procesului de soluționare a acestora, ceea ce a permis elucidarea principalelor probleme politice şi juridice ce afectează reglementarea și gestionarea acestora, moment important și necesar pentru identificarea soluțiilor de optimizare a dreptului internaţional în materie.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigaţiei sunt benefice dezvoltării continue a ştiinţei relaţiilor internaţionale și a dreptului internaţional public, mai ales în materia diferendelor și a conflictelor internaționale, precum și a mijloacelor de soluționare a acestora.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a problemei abordate, pot fi folosite în procesul didactic, drept suport teoretic şi practic pentru cursurile de specialitate. Ele vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind fenomenul conflictului internaţional şi mijloacele eficiente de soluţionare a acestuia.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările formulate, au fost expuse în articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate editate în țară și peste hotare, precum şi discutate în cadrul conferinţelor științifice de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


INTRODUCERE

1. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR INTERNAŢIONALE – SUBIECT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE REGLEMENTARE NORMATIVĂ

 • 1.1. Conflictele internaţionale şi soluţionarea acestora ca subiect de cercetare științifică
 • 1.2. Recurgerea la forţă în contextul relaţiilor internaţionale: aspecte teoretico-practice şi normative
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONFLICTUL INTERNAŢIONAL – CONCEPT, STRUCTURĂ ŞI FORME DE MANIFESTARE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

 • 2.1. Noţiunea şi esenţa conflictului internaţional ca element al sistemului relaţiilor internaţionale
 • 2.2. Structura şi dinamica conflictului internaţional – coordonate indispensabile soluţionării acestuia
 • 2.3. Conflictele internaţionale în lumea contemporană: tipuri şi particularităţi
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR INTERNAŢIONALE: MIJLOACE, MODELE ŞI DIFICULTĂŢI

 • 3.1. Finalizarea conflictelor internaţionale: mijloace și modele de soluţionare
 • 3.2. Reglementarea conflictelor internaţionale
 • 3.3. Controlul şi gestionarea conflictelor internaţionale
 • 3.4. Problemele reglementării conflictului transnistrean: studiu de caz
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PROBLEMELE APLICĂRII DREPTULUI INTERNAŢIONAL LA SOLUŢIONAREACONFLICTELORINTERNAŢIONALE CONTEMPORANEPRINRECURGERELAFORȚĂ

 • 4.1. Conţinutul normativ al principiului nerecurgerii la forţă
 • 4.2. Excepţiile de la principiul nerecurgerii la forţă
 • 4.3. Intervenţia umanitară – o nouă excepţie de la principiul nerecurgerii la forţă
 • 4.4. Problemele gestionării conflictului americano-irakian: studiu de caz
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI