Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Vandalismul: analiza juridico-penală


Autor: Sofia Pilat
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Xenofon Ulianovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

,
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 343.34(043.3)

Adobe PDF document 1.11 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

vandalism, pângărire, nimicire, distrugere, deteriorare, edificii, alt e încăperi, bunuri din transportul public, bunuri din alte locuri publice, ordine publică.

Adnotare

Domeniul de studiu. Lucrarea ştiinţifică ţine de domeniul dreptului penal. Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentei lucrări constă în realizarea unei cercetăr i ample şi mult ilaterale a întregului spectru de probleme juridico-penale ce vizează infracţiunea de vandalism, precum şi în determinarea naturii juridice şi locului acestei fapte în sistemul infracţiunilor contra securităţii publice şi a ordinii publice.

Obiect ivele lucrării sunt: studierea evoluţiei cadrului normat iv incriminator al infracţiunii de vandalism; invest igarea materialelor ştiinţifice referitoare la infracţiunea de vandalism; analiza legislaţiilor penale ale altor state în materia răspunderii pentru infracţiunea de vandalism; definirea noţiunilor de: „vandalism”, „pângărire”, „nimicire”, „edificii”, „alte încăperi”, „bunuri din transportul public”, „bunuri din alte locuri publice”; examinarea elementelor obiective şi subiect ive ale infracţiunii prevăzute la art. 288 CP; elucidarea circumstanţelor agravante ale infracţiunii de vandalism; evidenţierea criteriilor de delimitare a faptei penale specificate la art. 288 CP de alte componenţe de infracţiune asemănătoare; înaintarea unor recomandări sub formă de lege ferenda.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Respect iva teză de doctorat const ituie o cercetare complexă şi bine sistemat izată a problemelor teoretico-practice ce vizează infracţiunea de vandalism. Originalitatea studiului constă în înaintarea unui set de recomandări sub aspect de lege ferenda, în special: introducerea în Capitolul XIII „Înţelesul unor termeni sau expresii în prezentul cod” din Partea Generală a CP a unor articole noi, şi anume art. 13414 „Pângărirea edificiilor sau a altor încăperi” şi art. 13415 „Motive de prejudecată, dispreţ sau ură”; modificarea redacţiei art. 288 alin. (1) CP prin înlocuirea cuvântului „nimicirea” cu sintagma „distrugerea sau deteriorarea”; completarea art. 288 CP, alin. (2) cu următoarea circumstanţă agravantă: lit. a) „Din motive de prejudecată, dispreţ sau ură”.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea trăsăturilor juridicopenale ale infracţiunii de vandalism, precum şi înaintarea unui set de recomandări sub aspect de lege ferenda, fapt care va contribui la eficient izarea activităţii organelor de drept competente şi la perfecţionarea practicii de aplicare a normei juridico-penale respect ive. Semnificaţia teoretică. Semnificaţia teoretică a studiului reiese din cercetarea minuţioasă şi complexă a bazei teoretico-practice expuse în literatura de specialit ate autohtonă şi în cea de peste hotare referitoare la infracţiunea de vandalism.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în încercarea autorului de a formula unele concluzii şi recomandări sub formă de lege ferenda, care ar putea îmbunătăţi legislaţia penală naţională din do meniu şi facilita act ivitatea de interpretare şi aplicare de către organele de drept a normei specificate la art. 288 CP.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.Concluziile prezentului studiu ar putea contribui la perfecţionarea pract icii de aplicare a normei juridico-penale privind infracţiunea de vandalism şi, la fel, pot fi ut ilizate în procesul de instruire a studenţilor ciclurilor I, II şi III de studii din cadrul inst ituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic, precum şi a audienţilor cursurilor de formare cont inuă. De asemenea, materialele tezei de doctorat pot fi consultate de oricare cit itor.

Cuprins


INTRODUCERE

1. INFRACŢIUNEA DE VANDALISM ÎN LEGISLAŢIA ŞI DOCTRINA PENALĂ

 • 1.1. Evoluţia cadrului normat iv incriminator al infracţiunii de vandalism
 • 1.2. Analiza materialelor şt iinţifice referitoare la infracţiunea de vandalism
 • 1.3. Concluzii la capito lul 1

2. ELEMENTELE OBIECTIVE ŞI SUBIECTIVE ALE INFRACŢIUNII DE VANDALISM

 • 2.1. Obiectul infracţiunii de vandalism
 • 2.2. Latura obiectivă a infracţiunii de vandalism
 • 2.3. Subiectul infracţiunii de vandalis
 • 2.4. Latura subiect ivă a infracţiunii de vandalism
 • 2.5. Circumstanţele agravante ale infracţiunii de vandalism
 • 2.6. Concluzii la capito lul 2

3. ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE VANDALISM

 • 3.1. Infracţiunea de vandalism în legislaţiile penale ale altor state
 • 3.2. Delimitarea vandalismului de alte infracţiunii asemănătoare
 • 3.3. Concluzii la capito lul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI