Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul resurselor turistice în mediul rural din Republica Moldova


Autor: Miron Viorel
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Petru Tomiţa
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 338.48:658.17(478.9)

Adobe PDF document 1.49 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

agroturism, agropensiune, dezvoltare, eficienţă, fermă reprezentativă, implementare, industrie turistică, model, potenţial turistic, profit, preţ, turism rural, resurse turistice, sat de vacanţă, spaţiu rural, strategie, zonă turistică

Adnotare

Teza este consacrată cercetării unor instrumente teoretico-practice care să poată impulsiona valorificarea potenţialului natural şi antropic pentru sporirea eficienţei economice şi asigurarea unei dezvoltări stabile şi durabile a ramurii turistice în spaţiul rural autohton.

În acest scop, în baza investigaţiilor analizei şi istoriei problemei managementului resurselor turistice, sunt fundamentate bazele teoretice şi metodice pentru evidenţierea şi valorificarea resurselor turistice, determinarea potenţialului de creştere a ramurii precum şi argumentarea unor propuneri de eficientizare a utilizării patrimoniului atractiv al ţării, care să poată fundamenta unele măsuri strategice orientate spre diversificarea economiei mediului rural.

În baza abordării sistemice, metodelor normative şi statistice, modelelor de analiză economico-diagnostice şi de prognozare, precum şi ale altor procedee şi instrumente de cunoaştere ştiinţifică a proceselor economice, în teză au fost analizate şi argumentate acţiunile strategice de formare şi dezvoltare a zonelor turistice pe teritoriul Republicii Moldova.

Un loc semnificativ îl ocupă analiza problemelor ce ţin de studierea complexă a potenţialului turistic natural şi antropic al ţării, evidenţierea particularităţilor punerii în valoare a resurselor turistice, generalizarea experienţei mondiale şi tendinţelor în domeniul managementului obiectelor turistice, delimitarea şi argumentarea sistemului de zone turistice naţionale şi locale, argumentarea necesităţii modificării unor reglementări legislative în domeniul turistic, oglindirea posibilităţilor de aplicare a unor instrumente de management a resurselor turistice naturale şi antropice în mediul rural al Republicii Moldova.

În teză sunt prezentate modalităţi de valorificare a resurselor autohtone şi forme de angajare a antreprenorilor rurali în afacerile de turism, precum şi oferite modele de planuri strategice de dezvoltare a turismului la nivelul zonelor şi raioanelor Republicii Moldova. Datorită modelelor de planuri de afaceri pentru agropensiuni, sate de vacanţă, ferme reprezentative, teza devine utilă în practica de diversificare a economiilor localităţilor rurale din Republica Moldova.

Procesele economice ale agroturismului sunt examinate în mod sistematic cu o utilizare largă a datelor statistice, indicatorilor de performanţă sintetici, făcând cercetarea complexă şi generalizată. Concluziile şi recomandările practice elaborate prezintă interes nu numai pentru savanţi, ci şi pentru antreprenori rurali, funcţionari ai autorităţilor publice locale, studenţi, persoane interesate de valorile turistice din Republica Moldova.

CuprinsCAPITOLUL 1. Bazele teoretice ale managementului resurselor turistice
  • 1.1 Esenţa şi evoluţia managementului resurselor turistice
  • 1.2 Tipologia potenţialului turistic în mediul rural 16
  • 1.3 Fundamentarea teoretică a creării zonelor turistice şi principii de gestionare a acestora

CAPITOLUL 2. Modalităţi de valorificare a resurselor turistice rurale din Republica Moldova
  • 2.1 Resurse turistice în spaţiul rural autohton
  • 2.2 Elemente de infrastructură turistică în mediul rural
  • 2.3 Oportunităţi de valorificare a resurselor turistice rurale în economia naţională

CAPITOLUL 3. Căile de eficientizare a instrumentelor manageriale în turismul rural
  • 3.1. Strategii de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldova
  • 3.2. Elaborarea şi utilizarea planul de management al zonei turistice rurale
  • 3.3. Modele de planuri de afaceri pentru formele de antreprenoriat în turismul rural