Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Metodica investigării accidentelor rutiere


Autor: Lilian Luchin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Iurie Odagiu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

,
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.10 Mb / în română

Teza

CZU 343.346 (043.3)

Adobe PDF document 7.80 Mb / în română
216 pagini


Cuvinte Cheie

investigare criminalistică, accidente rutiere, situaţii tipice, versiune, probă, acţiuni iniţiale şi ulterioare de urmărire penală.

Adnotare

Domeniul de studiu: studiul ştiinţific a fost axat pe domeniul criminalisticii, atenţia fiind acordată particularităţilor de investigare criminalistică a accidentelor rutiere.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul determinant al lucrării constă în elaborarea metodicii criminalistice şi a recomandărilor practice la investigarea accidentelor rutiere precum şi identificarea lacunelor în legislaţia de profil şi înaintarea propunerilor de rigoare, determinând ulterior creşterea eficacităţii cercetării şi prevenirii accidentelor rutiere în baza analizei practicii judiciare. Obiectivele acestui studiu îl constituie doctrina naţională în aspect procesual-penal şi criminalistic de investigare a accidentelor rutiere, precum şi a unor recomandări, procedee, mijloace specifice de eficientizare a acestor cercetări. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea unor tactici de investigare a accidentelor rutiere privind elucidarea problemelor existente atât la nivel teoretic cât şi practic, prin elaborarea propunerilor, care completează cercetările anterioare efectuate de alţi savanţi în domeniu în aspect procesual, organizaţional, tactic şi metodic reflectând esenţa procesului de cercetare a accidentelor rutiere. Semnificaţia teoretică. Sub aspect teoretic, prezenta teza constituie o abordare a opiniilor şi propunerilor controversate expuse în literatura de specialitate din Republica Moldova şi din străinătate, cu referire, în general, la analiza şi aprecierea stării actuale a practicii de valorificare a impactului accidentelor rutiere, a aspectului tactic criminalistic şi procesual-penal ce reglementează activităţile în cauză, elaborarea propunerilor orientate spre îmbunătăţirea şi perfecţionarea acestor aspecte.

Valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa aplicativă rezidă în redarea unor concepţii, soluţii, propuneri vizavi de aspectul procesual-penal şi criminalistic al problematicii supuse studiului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute pot fi utilizate de profesori în procesul instructiv-didactic în cadrul instituţiilor de învăţământ cu profil juridic, precum şi de specialiştii practicieni implicaţi în combaterea şi descoperirea infracţiunilor.

Cuprins


INTRODUCERE
 • 1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL INVESTIGĂRII ACCIDENTELOR RUTIERE
 • 1.1. Cercetarea publicaţiilor ştiinţifice în domeniul investigării accidentelor rutiere editate în R. Moldova 1.2. Reflecţii despre investigarea accidentelor rutiere în doctrina altor state
 • 1.3. Scopul şi obiectivele tezei prin prisma analizei problemelor identificate în urma cercetării accidentelor rutiere în R. Moldova
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ACTUALITATEA ŞI TENDINŢELE MODERNE ÎN INVESTIGAREA ŞI PREVENIREA INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE

 • 2.1. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor din domeniul circulaţiei rutiere42
 • 2.2. Organizarea şi planificarea procesului de cercetare a accidentelor rutiere în R. Moldova
 • 2.3. Implementarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice la cercetarea accidentelor rutiere
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. TEHNICI ŞI PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACŢIUNILE DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN CAZURILE CERCETĂRII ACCIDENTELOR RUTIERE

 • 3.1. Recomandări ştiinţifice şi particularităţi ale cercetării la faţa locului în cazul investigării accidentelor rutiere
 • 3.2. Viziuni doctrinare şi practice privind stabilirea circumstanţelor accidentului de circulaţie rutieră în cadrul audierii
 • 3.3. Experimentul, reconstituirea faptei şi verificarea declaraţiilor în cadrul urmăririi penale la cercetarea accidentelor rutiere
 • 3.4. Constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize judiciare efectuate cu ocazia cercetării accidentelor rutiere
 • 3.5. Rolul organelor de urmărire penală şi al instituţiilor de expertiză în prevenirea accidentelor rutiere
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI