Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate


Autor: Jardan Elena
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Nicolae Opopol
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Teza

CZU [614.7:546.815+615.91] (043.2)

Adobe PDF document 1.40 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

sănătate publică, toxicologie profilactică, sănătate, factorii de mediu, substrate biologice, plumb, factori de risc, surse de poluare, evaluarea expunerii

Adnotare

Domeniul de studiu: Igienă.

Scopul lucrării: Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu din Republica Moldova şi elaborarea măsurilor privind reducerea impactului nefast asupra sănătăţii populaţiei.

Obiectivele lucrării: determinarea concentraţiei de plumb în componentele mediului ambiant; determinarea concentraţiei de plumb în mediile biologice; evaluarea riscului pentru sănătate asociat expunerii populaţiei din țară; elaborarea măsurilor complexe de minimalizare a gradului de expunere a populaţiei la sursele de plumb.

Noutatea și originalitatea științifică. Rezultatele cercetării actuale se deosebesc prin originalitate, au o direcție contemporană și actuală prin complexitatea cercetărilor efectuate în premieră, referitoare la nivelul de poluare a factorilor de mediu cu plumb și încărcătura acestui metal toxic în organismul uman, ce nu au mai fost efectuate în ultimele decenii.

Problema științifică soluționată în teză. Au fost identificate grupurile de persoane vulnerabile la impactul plumbului, au fost descrise dereglările funcţionale ale organismului în urma expunerii la plumb, a fost stabilit nivelul plumbului în factorii de mediu și organismul uman, cît și determinat riscul asociat.

Semnificația teoretică.A fost realizat un studiu model care se armonizează cu legitățile actuale ale sănătății publice și toxicologiei, cu completarea domeniilor enumerate cu date științifice și didactice.

Valoarea aplicativă a studiului. Studierea problemelor abordate în complex au permis elaborarea și implementarea măsurilor profilactice prin perfecționarea cadrului normativ-legal și prevenirii impactului nefast al compuşilor de Pb asupra sănătății populației.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor au servit ca argumente la elaborarea strategiei de eliminare a plumbului și planului de acțiuni, care vor fi utilizate ca suport metodic pentru specialiștii Centrelor de Sănătate Publică, organelor administrative centrale și locale, medicilor de familie, asociațiilor obștești și populației

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE PRIVIND EXPUNEREA POPULAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA LA PLUMB ÎN RELAȚIE CU POLUAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR (REVISTA LITERATURII)

 • 1.1. Importanța proprietăţilor fizico-chimice ale plumbului
 • 1.2. Expunerea populației la compușii plumbului
 • 1.3. Caracteristica toxicologică a plumbului şi răspândirea acestuia în natură
 • 1.4. Impactul plumbului asupra sănătății umane
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE, METODE DE ORGANIZARE A CERCETĂRILOR ȘI DE PRELUCRARE STATISTICĂ A DATELOR

 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metodologia de selectare și de calcul a eșantioanelor de studiu. Instrumentele de colectare a datelor
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică a rezultatelor
 • 2.4. Metodele diagnosticului de laborator la metalele grele în componentele mediului și substratele biologice ale organismului uman
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ESTIMAREA IGIENICĂ A GRADULUI DE POLUARE A FACTORILOR DE MEDIU CU PLUMB ȘI A CONCENTRAȚIEI ACESTUIA ÎN UNELE PRODUSE

 • 3.1. Particularitățile răspândirii plumbului în mediul ambiant
 • 3.2. Evaluarea conținutului de plumb în aerul atmosferic
 • 3.3. Evaluarea nivelului de plumb în sol
 • 3.4. Determinarea conținutului de plumb în apă, sedimente, precipitații
 • 3.5. Estimarea igienică a conținutului de plumb în produsele alimentare
 • 3.6. Estimarea igienică a conținutului de plumb în unele produse nealimentare (lacuri și vopsele, jucării)
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA IGIENICĂ A CONCENTRAȚIEI DE PLUMB ÎN ORGANISMUL UMAN ȘI ESTIMAREA RISCULUI PENTRU SĂNĂTĂTATEA POPULAȚIEI. MĂSURILE DE INTERVENŢIE

 • 4.1. Determinarea concentraţiei de plumb în sânge la adulți și copii
 • 4.2. Cercetarea conținutului de plumb în urină
 • 4.3. Estimarea conținutului de plumb în păr
 • 4.4. Evaluarea expunerii asupra sănătății umane și estimarea riscului
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII