Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Piața muncii în mediul rural și mecanismele ei de reglare


Autor: Dorofeeva Liubovi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română

Teza

CZU 331.5:377.1(478)(043)

Adobe PDF document 4.52 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

mediu rural, piața muncii, forța de muncă, cerere și ofertă de muncă, rată de activitate și de ocupare a forței de muncă, infrastructură socială, parteneriat public-privat.

Adnotare

Structura lucrării: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 178 titluri, 25 anexe, 129 pagini text de bază ilustrat cu 33 tabele și 39 figuri. Rezultatele cercetării sunt publicate în 18 lucrări (8,33 c.a.).

Obiectul cercetării îl constituie piața muncii din mediul rural al Republicii Moldova și mecanismele ei de reglare. Scopul cercetării constă în analiza particularităților pieței muncii din mediul rural al R. Moldova și evidențierea mecanismelor de reglare a ei. Realizarea scopului propus prevede următoarele obiective: a) sinteza abordărilor teoretico-conceptuale referitor la mecanismele de funcționare a pieței muncii; b) analiza modelelor de reglare a pieței muncii; c) evidențierea caracteristicilor specifice ale pieței muncii din mediul rural; d) analiza situației pieței muncii din mediul rural al R. Moldova; e) determinarea și analiza factorilor ce influențează coraportul dintre cerere și ofertă pe piața muncii din R. Moldova; f) exercitarea sondajului sociologic referitor la situația pieței muncii din mediul rural al R. Moldova; g) determinarea rolului și influenței parteneriatului public-privat în reglarea pieței muncii; h) analiza politicilor strategice de reglare a pieței muncii.

Noutatea și originalitatea cercetării sunt determinate de scopul și obiectivele tezei și constau în următoarele: 1. Evidențierea și sistematizarea abordărilor teoretico-conceptuale și metodologice referitor la mecanismele de funcționare și reglare a pieței muncii. 2. Determinarea caracteristicilor specifice ale pieței muncii din mediul rural al R. Moldova. 3. Determinarea factorilor ce influențează coraportul dintre cerere și ofertă pe piața muncii. 4. Elaborarea modelului regresiei matematice a gradului de migrație a populației rurale din R. Moldova în funcție de cei mai importanți factori economici. 5. Evidențierea și argumentarea căilor prioritare și a politicilor strategice de reglare a pieței muncii în mediul rural al R.Moldova.

Problema științifică importantă soluționată constă în evidențierea și fundamentarea teoretico-conceptuală a specificului mecanismelor de funcționare, a metodelor și a politicilor strategice de reglare a pieței muncii în mediul rural al R. Moldova și implementarea lor în practică.

Direcțiile prioritare de soluționare a problemei de cercetare sunt axate pe determinarea factorilor ce influențează coraportul dintre cerere și ofertă pe piața muncii din mediul rural al R. Moldova; modelarea și previziunea econometrică a pieței forței de muncă din mediul rural; stimularea dezvoltării businessului mic și mijlociu în condițiile pieței rurale; perfecționarea infrastructurii economice și sociale din mediul rural; dezvoltarea parteneriatului public-privat în mediul rural; perfecționarea sistemului de motivație a muncii în localitățile rurale.

Semnificația teoretică și valoarea practică a lucrării constau în: elaborarea modelului autohton de reglare a pieței muncii; determinarea măsurilor de politici active și pasive în domeniul ocupării forței de muncă în mediul rural; elaborarea recomandărilor de implementare a parteneriatului public-privat în mediul rural; elaborarea măsurilor de stimulare a dezvoltării micului business în mediul rural; perfecționarea sistemului de motivație a muncii în mediul rural.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice.Conţinutul de bază al lucrării a fost discutat în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale și confirmate prin 3 acte de implementare.

Cuprins


LA PIAȚA MUNCII ȘI MECANISMELE EI DE FUNCȚIONARE
 • 1.1. Piața muncii și abordări conceptuale referitor la mecanismele ei de funcționare
 • 1.1.1. Definirea pieței muncii și mecanismele ei
 • 1.1.2. Abordări teoretico-conceptuale referitor la mecanismele de funcționare a pieței muncii
 • 1.2. Modele de reglare a pieței muncii
 • 1.3. Specificul pieței muncii în mediul rural al Republicii Moldova
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA PIEȚEI MUNCII DIN MEDIUL RURAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Structura pieței muncii
 • 2.2. Coraportul dintre cerere și ofertă în cadrul pieței muncii…
 • 2.3. Migrația forței de muncă și consecințele ei economice și sociale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
 • Capitolul 3.

CĂILE DE REGLARE A PIEȚEI MUNCII ÎN MEDIUL RURAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Modelarea și previziunea econometrică a forței de muncă rurală
 • 3.2. Stimularea dezvoltării businessului mic și mijlociu
 • 3.3. Perfecționarea infrastructurii economice și sociale
 • 3.4. Dezvoltarea parteneriatului public-privat în mediul rural
 • 3.5. Perfecționarea sistemului de remunerare și motivație a muncii
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI